Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Hnuteľný majetok štátu

Nakladanie s hnuteľným majetkom štátu

Hnuteľný majetok štátu, ktorý správca spravuje podľa zákona o správe majetku štátu, je tento správca oprávnený a povinný užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, konať pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú hnuteľného majetku štátu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

Ako možno kúpiť hnuteľný majetok štátu?

Ak správca hnuteľný majetok štátu nepotrebuje a ani v budúcnosti nebude potrebovať na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, považuje sa tento hnuteľný majetok štátu za prebytočný majetok štátu. Oprávnenie rozhodnúť o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu má výlučne jeho správca. Prebytočný hnuteľný  majetok štátu správca prevedie zmluvou o prevode správy do správy iného správcu alebo prevedie jeho vlastníctvo na iného majiteľa.

Zákon o správe majetku štátu rozlišuje medzi vymedzeným hnuteľným majetkom štátu a iným hnuteľným majetkom štátu.

Ako možno hnuteľný majetok štátu nadobudnúť darom alebo výmenou?

Hnuteľný majetok štátu, bez ohľadu na skutočnosť, či ide o vymedzený alebo iný hnuteľný majetok štátu, je možné darovať

Hnuteľný majetok štátu je možné vymeniť za majetok vo vlastníctve inej osoby, a to aj za nový nepoužívaný hnuteľný majetok vo vlastníctve inej osoby, ak majetok, ktorý štát získa do vlastníctva, bude pre správcu vhodnejší a účelnejší než vymieňaný majetok štátu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Hnuteľný majetok štátu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.