Dodatok č. 2 k metodickému pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č.5238/2004-42