Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Február 2009

aktualizované dňa: 02. 03. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
02.02.09 03.02.09 04.02.09 05.02.09 06.02.09
Príjmy spolu 13 115 869 780 682 814 752 829 546 838 333 849 404
v tom:
1. daňové 9 885 676 735 604 768 617 778 602 786 872 789 789
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -46 083 -42 071 -39 284 -34 032 -24 687
daň z príjmov PO 2 454 941 111 752 132 639 134 105 135 531 136 001

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 33 695 33 864 33 903 33 948 34 052
DPH 4 959 899 379 341 386 939 392 421 393 866 386 589
spotrebné dane 2 071 933 253 954 254 237 254 435 254 531 254 805
2. nedaňové 894 195 44 741 45 599 50 363 50 851 58 979
3. granty a transfery 2 335 998 337 536 581 610 636
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695
Výdavky spolu 14 125 291 895 600 908 513 937 305 992 239 1 038 275
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 888 983 901 881 930 251 978 003 1 024 033
kapitálové výdavky 2 227 155 6 617 6 632 7 054 14 236 14 242
Schodok/Prebytok -1 009 422 -114 918 -93 761 -107 759 -153 906 -188 871
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
09.02.09 10.02.09 11.02.09 12.02.09 13.02.09
Príjmy spolu 13 115 869 871 520 892 186 889 688 930 745 901 025
v tom:
1. daňové 9 885 676 811 076 830 725 827 510 864 849 833 647
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -7 179 5 164 19 812 33 068 44 939
daň z príjmov PO 2 454 941 136 588 138 808 139 211 139 620 140 100

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 34 148 34 374 34 747 34 931 38 414
DPH 4 959 899 389 629 394 401 375 533 398 726 350 990
spotrebné dane 2 071 933 254 861 254 944 255 165 255 460 256 268
2. nedaňové 894 195 59 799 60 794 61 519 65 242 66 684
3. granty a transfery 2 335 998 645 667 659 654 694
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695
Výdavky spolu 14 125 291 1 134 432 1 192 469 1 300 880 1 324 857 1 369 729
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 1 119 004 1 176 995 1 285 300 1 308 862 1 352 881
kapitálové výdavky 2 227 155 15 428 15 474 15 580 15 995 16 848
Schodok/Prebytok -1 009 422 -262 912 -300 283 -411 192 -394 112 -468 704
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
16.02.09 17.02.09 18.02.09 19.02.09 20.02.09
Príjmy spolu 13 115 869 920 639 931 181 899 107 904 941 671 740
v tom:
1. daňové 9 885 676 851 416 860 626 827 621 832 243 597 896
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 56 198 61 878 63 802 65 530 -82 778
daň z príjmov PO 2 454 941 140 700 141 838 142 500 143 755 144 513

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 42 235 43 312 43 400 43 531 43 569
DPH 4 959 899 352 923 351 461 315 371 316 764 229 404
spotrebné dane 2 071 933 256 363 256 505 256 910 257 008 257 514
2. nedaňové 894 195 68 485 69 809 70 654 71 817 72 925
3. granty a transfery 2 335 998 738 746 832 881 918
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695
Výdavky spolu 14 125 291 1 459 331 1 487 722 1 495 929 1502 498 1 512 328
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 1 442 467 1 460 601 1 467 725 1473 785 1 480 956
kapitálové výdavky 2 227 155 16 864 27 121 28 204 28 713 31 372
Schodok/Prebytok -1 009 422 -538 692 -556 541 -596 822 -597 557 -840 588
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
23.02.09 24.02.09 25.02.09 26.02.09 28.02.09
Príjmy spolu 13 115 869 695 142 740 457 940 451 1 373 627 1 411 017
v tom:
1. daňové 9 885 676 619 436 660 967 700 155 1 131 299 1 167 472
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -80 383 -77 704 -75 655 -72 977 -69 690
daň z príjmov PO 2 454 941 145 700 154 332 163 241 177 517 198 695

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 43 587 43 639 43 778 43 862 43 944
DPH 4 959 899 246 789 276 462 152 381 390 418 399 046
spotrebné dane 2 071 933 258 080 258 570 410 505 586 552 589 513
2. nedaňové 894 195 74 773 78 510 80 606 82 598 83 754
3. granty a transfery 2 335 998 933 980 159 690 159 730 159 791
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 158 656 158 656 158 656
Výdavky spolu 14 125 291  1 522 180  1 531 043  1 549 982  1 556 768  1 596 096
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 1 490 703 1 498 089 1 516 508 1 523 261 1 562 074
kapitálové výdavky 2 227 155 31 477 32 954 33 474 33 507 34 022
Schodok/Prebytok -1 009 422 -827 038 -790 586 -609  531 -183 141 -185 079
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov