Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike hlasovania vlastníkov po odvolaní mimoriadnej situácie

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

k problematike hlasovania vlastníkov po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Ustanovenie § 36f zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“) umožnilo uplatnenie práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome hlasovať aj využitím elektronických prostriedkov, pričom doteraz zavedené formy hlasovania vlastníkov zostali zachované. Elektronické hlasovanie znamená iba nahradenie fyzickej prítomnosti vlastníka na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní elektronickým prejavom jeho vôle. Právo použiť pri hlasovaní elektronické prostriedky bolo časovo obmedzené len na obdobie pandémie, pretože z dôvodu protiepidemických opatrení nebolo vhodné združovanie osôb na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní.

Za elektronické prostriedky možno považovať technické prostriedky na prenos obrazu a zvuku v reálnom čase umožňujúce obojsmernú komunikáciu (videokonferencia), ktoré sú uplatniteľné napr. na schôdzi vlastníkov, alebo aj iné prostriedky informačnej a komunikačnej technológie, umožňujúce individualizovaný prejav vôle, napríklad elektronická pošta alebo iný komunikačný program, ktorý identifikuje vlastníka nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora organizátorom schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania.

Organizátor schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania by mal určiť aj dátum a čas, do ktorého je možné elektronicky hlasovať, teda termín, do ktorého je schopný hlasy uplatnené elektronicky zahrnúť do výsledkov hlasovania. Z dôvodu transparentnosti hlasovania je dôvodné, aby elektronické hlasovanie skončilo najneskôr okamihom ukončenia hlasovania na schôdzi vlastníkov alebo skončením písomného hlasovania.

Za riadny a nerušený priebeh elektronického hlasovania zodpovedá jeho organizátor, teda spoločenstvo, správca alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí zvolali schôdzu vlastníkov alebo vyhlásili písomné hlasovanie. V zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musia byť osobitne uvedení tí vlastníci, ktorí hlasovali elektronicky. Uvedenie tejto skutočnosti v zápisnici je dôležité nielen z dôvodu kontroly priebehu hlasovania zo strany vlastníkov, ale aj z dôvodu prípadného uplatnenia práva prehlasovaného vlastníka na súde.

V súlade s § 2 zákona o mimoriadnych opatreniach sa opatrenia podľa tohto zákona uplatňovali počas obdobia od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky bola uznesením vlády Slovenskej republiky č. 446 odvolaná 15.septembra 2023 ku 06:00 hod. V danom prípade sa teda lehota na uplatňovanie opatrení podľa zákona o mimoriadnych opatreniach uplatňujú až do 30. septembra 2023.

Súbežne s odvolaním mimoriadnej situácie vláda Slovenskej republiky zároveň prijala nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2023 Z.z., ktorým sa predlžuje možnosť elektronického hlasovania vlastníkov podľa      § 36f zákona o mimoriadnych opatreniach aj po odvolaní mimoriadnej situácie. Podľa § 2 predmetného nariadenia vlády Slovenskej republiky je možné toto opatrenie uplatňovať aj po 30. septembri 2023, najdlhšie do 31. decembra 2024.