Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické dokumenty

METODICKÉ DOKUMETY

Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu

Systém riadenia finančných nástrojov upravuje spoločné pravidlá aplikovateľné pri implementácii finančných nástrojov v rámci operačných programov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a Európskeho sociálneho fondu. Systém riadenia finančných nástrojov vymedzuje pravidlá, postupy a úlohy pre orgány a subjekty zúčastňujúce sa jednotlivých fáz implementácie finančných nástrojov financovaných z fondov v programovom období 2014 – 2020. Pre tieto orgány je systém riadenia finančných nástrojov záväzný počas celého obdobia implementácie finančných nástrojov. Systém riadenia finančných nástrojov schvaľuje vláda SR uznesením, pričom aktualizáciou Systému riadenia finančných nástrojov je poverený Koordinačný orgán pre finančné nástroje. Koordinačný orgán pre finančné nástroje vykonáva aktualizáciu v rámci svojich kompetencií podľa kapitoly 1.5.2 ods. 2 písm. c) SRFN, pričom aktualizácia je vykonaná vydaním novej celočíselnej verzie Systému riadenia finančných nástrojov s uvedeným dátumom účinnosti. Pri zverejnení nasledujúcej verzie Systému riadenia finančných nástrojov uvedie Koordinačný orgán pre finančné nástroje aj údaj o období určenom na úpravu potrebnej dokumentácie subjektov zapojených do implementácie finančných nástrojov. 

Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu

Vzory

Metodické vzory formulárov, vstupov a výstupov v rámci jednotlivých procesov a postupov implementácie finančných nástrojov.

  • Vzor č. 1 - Kontrolný zoznam k administratívnej finančnej kontrole žiadosti o platbu (finančné nástroje)
  • Vzor č. 2 - Čiastková správa / Správa
  • Vzor č. 3 - Návrh správy / Návrh čiastkovej správy
  • Vzor č. 4 - Kontrolný zoznam k finančnej kontrole žiadosti o platbu (finančné nástroje) - zúčtovanie tranže
  • Vzor č. 5 - Kontrolný zoznam ku kontrole finančných nástrojov
  • Vzor č. 6 - Kontrolný zoznam ku kontrole verejného obstarávania
  • Vzor č. 7 - Poverenie na výkon finančnej kontroly na mieste
  • Vzor č. 8 - Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste