Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1-2016-U k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

Usmernenie k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 2014, verzia 1.1

Aktualizácia usmernenia, verzia 1.1 upravuje dokument nasledovne:

  • v celom dokumente boli vykonané formálne a štylistické úpravy (zosúladenie textovej časti a Prílohy č. 1 v rámci jednotlivých úloh, gramatické úpravy, zosúladenie používaných skratiek a pod.);
  • doplnené postupy v súlade s aktualizáciou usmernenia Úradu pre finančný mechanizmus o ukončovaní programov pre programové obdobie 2009 – 2014 z februára 2017 (ďalej aj "usmernenia o ukončovaní programov");
  • bližšie špecifikovaná možnosť certifikačnému orgánu udeľovať výnimky z tohto usmernenia na základe odôvodnenej žiadosti správcu programu / národného kontaktného bodu / orgánu auditu. Výnimku nie je možné umožniť pre procesy vyplývajúce z nariadení, ak donorské štáty nerozhodnú inak;
  • skrátená lehota pre správcu programu na úhradu záverečného zostatku, ktorý má byť vyplatený Úradu pre finančný mechanizmus na základe negatívnej záverečnej bilancie programu a na úhradu sumy výnosov vzniknutých na účte správcu programu z prostriedkov FM EHP a NFM na financovanie projektov od dátumu predloženia záverečnej programovej správy certifikačnému orgánu do dátumu vyplatenia záverečnej platby z 20 kalendárnych na 10 kalendárnych dní;
  • upravená príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3 a príloha č. 4; doplnená príloha č. 8 "Informácia o vykonaných kontrolách a overeniach na mieste" a príloha č. 9 "Zoznam použitých skratiek".

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15.08.2017.

Subjekty zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014 sú povinné zohľadniť relevantné časti tohto usmernenia v rámci svojich riadiacich dokumentov a vnútorných predpisov a zabezpečiť informovanosť smerom k prijímateľovi a svojim zmluvným stranám najneskôr do 30.09.2017.

 

 

Usmernenie k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 2014, verzia 1.0 

Usmernenie svojím obsahom vychádza z národnej legislatívy, z podmienok stanovených v Systéme financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM pre programové obdobie 2009 – 2014 (ďalej aj "Systém") a predpisov platných v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, nariadenia o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a nariadenia o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 (ďalej spoločne len "nariadenia").

V usmernení sú definované jednotlivé povinnosti relevantných subjektov zapojených do implementácie FM EHP a NFM 2009 – 2014 na národnej úrovni a postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie pomoci v programovom období 2009 – 2014. 

Usmernenie (verzia 1.0) nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

Subjekty zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014 sú povinné zapracovať postupy tohto usmernenia do svojich riadiacich dokumentov a vnútorných predpisov a zabezpečiť informovanosť smerom k prijímateľovi a svojim zmluvným stranám najneskôr do 31.07.2016.