Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 1-2016-U k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

Usmernenie k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 2014, verzia 1.1

Aktualizácia usmernenia, verzia 1.1 upravuje dokument nasledovne:

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 15.08.2017.

Subjekty zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014 sú povinné zohľadniť relevantné časti tohto usmernenia v rámci svojich riadiacich dokumentov a vnútorných predpisov a zabezpečiť informovanosť smerom k prijímateľovi a svojim zmluvným stranám najneskôr do 30.09.2017.

 

 

Usmernenie k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 2014, verzia 1.0 

Usmernenie svojím obsahom vychádza z národnej legislatívy, z podmienok stanovených v Systéme financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM pre programové obdobie 2009 – 2014 (ďalej aj "Systém") a predpisov platných v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, nariadenia o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a nariadenia o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 (ďalej spoločne len "nariadenia").

V usmernení sú definované jednotlivé povinnosti relevantných subjektov zapojených do implementácie FM EHP a NFM 2009 – 2014 na národnej úrovni a postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie pomoci v programovom období 2009 – 2014. 

Usmernenie (verzia 1.0) nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

Subjekty zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014 sú povinné zapracovať postupy tohto usmernenia do svojich riadiacich dokumentov a vnútorných predpisov a zabezpečiť informovanosť smerom k prijímateľovi a svojim zmluvným stranám najneskôr do 31.07.2016.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenie č. 1/2016-U k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.