Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Úrad vládneho auditu

Adresa:
Korešpondenčná adresa:
Tel.:
Fax:
e-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

T. G. Masaryka 10, 960 01  Zvolen
Drieňová 34, 826 50  Bratislava 29
045/524 0011
045/524 0050
uva@uva.sk
www.uva.sk
JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka

 O úrade

Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Úrad vládneho auditu zriadil s písomným súhlasom Ministerstva financií SR svoje pracoviská v Bratislave, v Košiciach a vo Zvolene.

Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“).

Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).

Pôsobnosť, kompetencie a právomoci v oblasti vládneho auditu

Úrad vládneho auditu je oprávnený vykonávať vládny audit v:

Úrad vládneho auditu vykonáva vládny audit v súlade s Postupmi pre výkon vládneho auditu vydanými MF SR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
  3. Organizácie kapitoly MF SR
  4. Úrad vládneho auditu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.