Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Pri realizácii úloh a povinností úradu získava Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobné údaje priamo od dotknutej osoby, alebo ich získava pri plnení svojich zákonných povinností od tretích strán (napríklad z referenčných registrov).

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.Box 82, 817 82 Bratislava

ďalej len ,,ministerstvo“

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe, prostredníctvom gestora zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt na zodpovednú osobu: „zodpovedna.osoba@mfsr.sk“. 

Dotknutá osoba:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje ministerstvo spracúva.

Zásady ochrany osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú bezpečne uchovávané v súlade s bezpečnostnou politikou ministerstva a to po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania ako aj počas doby archivácie stanovenej osobitným právnym predpisom (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach). Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ministerstvom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov ministerstva a v súlade s bezpečnostnou politikou a smernicami ministerstva.

Vaše osobné údaje sú zálohované na záložných úložiskách v súlade s retenčnými pravidlami ministerstva. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, a to najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Ministerstvo je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona. Zo zálohových úložísk budú úplne vymazané hneď, ako to bude na základe retenčných pravidiel možné.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Ministerstvo spracúva Vaše osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 GDPR alebo § 13 zákona. Podrobnejšie informácie o právnych základoch a jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov nájdete v Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Ministerstvo spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ na základe pokynov prevádzkovateľov osobných údajov dohodnutých v sprostredkovateľských zmluvách v zmysle čl. 28 GDPR.

Príjemcovia osobných údajov - kategória príjemcov:

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Ministerstvo neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovávania:

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých ministerstvo spracúva Vaše osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia a pod.) a od povinnosti ministerstva uchovávať tieto údaje. Všeobecným predpisom určujúcim dobu uchovávania je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s registratúrnym poriadkom ministerstva.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete v Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

Výnimky z informačnej povinnosti:

Podľa čl. 13 ods. 4 GDPR alebo § 19 ods. 4 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak boli poskytnuté dotknutej osobe pred spracovaním osobných údajov.

Podľa čl. 14 ods. 5 GDPR alebo § 20 ods. 5 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak ich už dotknutá osoba má, ak existuje fyzická nemožnosť alebo vynaloženie neprimeraného úsilia pre informovanie alebo je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v čl. 14 ods. 1 GDPR alebo § 20 ods. 1 zákona znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov (ministerstvo je v takomto prípade povinné prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti), rozsah získania a poskytovania informácií je ustanovený osobitnými predpismi, ktoré sa na ministerstvo vzťahujú a upravujú primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak osobné údaje musia ostať dôverné podľa osobitných predpisov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Verejnosť
  2. Ochrana osobných údajov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.