Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ochrana osobných údajov

Informačný list

Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“) spracúva osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) alebo podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Pokiaľ sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje ministerstvo podľa čl. 13 GDPR alebo podľa § 19 zákona. Pokiaľ nie sú osobné údaje získané od dotknutej osoby, postupuje ministerstvo podľa čl. 14 GDPR alebo podľa § 20 zákona.

Pri realizácii  úloh a povinností úradu získava ministerstvo osobné údaje priamo od dotknutej osoby, alebo ich získava pri plnení svojich zákonných povinností od tretích strán (napríklad z referenčných registrov).

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.Box 82, 817 82 Bratislava

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe, prostredníctvom gestora zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt na zodpovednú osobu: „zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk“, tel. 02/5958 4411.

Dotknutá osoba

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Účel spracúvania

Na spracúvanie osobných údajov, ktoré získalo ministerstvo pri plnení úloh a povinností úradu od tretích strán (ministerstvo ich nezískalo priamo od dotknutých osôb), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR, resp. § 20 ods. 5 zákona. Ide najmä o spracúvanie osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov v agende ministerstva, podľa ktorých ministerstvo nakladá s osobnými údajmi pri výkone svojich kompetencií. 

Príjemcovia osobných údajov - kategória príjemcov:

Doba uchovávania

Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona, resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. a)  je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých ministerstvo spracúva osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia a pod.). Všeobecným predpisom je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s registratúrnym poriadkom ministerstva.

Právo dotknutej osoby

Podľa čl. 13 ods. 2 písm. b) a c) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. b) a c) zákona, resp. podľa čl. 14 ods. 2 písm. c) a d)  GDPR alebo § 20 ods. 2 písm. c) a d) zákona má dotknutá osoba:

Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo emailom  na adresu „zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk“. Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého ministerstvo vierohodne overí totožnosť oprávneného žiadateľa.

Ministerstvo neprofiluje ani automatizovane nerozhoduje pri spracúvaní osobných údajov.

Výnimky z informačnej povinnosti:

Podľa čl. 13 ods. 4 GDPR alebo § 19 ods. 4 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak boli poskytnuté dotknutej osobe pred spracovaním osobných údajov.

Podľa čl. 14 ods. 5 GDPR alebo § 20 ods. 5 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak ich už dotknutá osoba má, existuje fyzická nemožnosť alebo vynaloženie neprimeraného úsilia pre informovanie alebo je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v § 20 odsek 1 zákona znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov (ministerstvo je v takomto prípade povinné prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti), rozsah získania a poskytovania informácií je ustanovený osobitnými predpismi, ktoré sa na ministerstvo vzťahujú a upravujú primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak osobné údaje musia ostať dôverné podľa osobitných predpisov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Verejnosť
  3. Ochrana osobných údajov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.