Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa majetku štátu a nakladanie s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a nakladanie s majetkom obcí a VÚC

Bol prijatý zákon č. 510/2010 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, v ktorom sú zapracované závery Analýzy. V novele sa vo vzťahu k PPP navrhuje:

  • Umožňuje sa osobitné nakladanie s majetkom štátu využívaným na účely koncesie osobou koncesionára, pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci. Vymedzuje sa obsah užívacieho práva majetku štátu koncesionárom, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Koncesionár bude oprávnený užívať tento majetok štátu len v rozsahu práv dohodnutých v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby.
  • Z uvedených dôvodov návrh zákona upravuje najmä postavenie správcu majetku štátu v rámci projektov PPP, užívanie majetku štátu koncesionárom, užívanie majetku štátu treťou osobou na základe zmlúv uzavretých s koncesionárom, podmienky prevodu majetku štátu alebo nakladanie s pohľadávkou štátu v rámci projektov PPP.

Zákonom č. 510/2010 Z. z. sa menia aj zákony č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Novely právne upravujú nakladanie s majetkom obcí, vyšších územných celkov a verejnoprávnych inštitúcií, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Upravujú obsah užívacieho práva koncesionára ku koncesnému majetku a oprávnenia obce, vyšších územných celkov a verejnoprávnych inštitúcií a koncesionára pri nakladaní s koncesným majetkom a pohľadávkami,  pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci. Uvedená právna úprava je analogická ako v prípade správy majetku štátu.