Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Správa majetku štátu a nakladanie s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a nakladanie s majetkom obcí a VÚC

Bol prijatý zákon č. 510/2010 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, v ktorom sú zapracované závery Analýzy. V novele sa vo vzťahu k PPP navrhuje:

Zákonom č. 510/2010 Z. z. sa menia aj zákony č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Novely právne upravujú nakladanie s majetkom obcí, vyšších územných celkov a verejnoprávnych inštitúcií, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby. Upravujú obsah užívacieho práva koncesionára ku koncesnému majetku a oprávnenia obce, vyšších územných celkov a verejnoprávnych inštitúcií a koncesionára pri nakladaní s koncesným majetkom a pohľadávkami,  pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci. Uvedená právna úprava je analogická ako v prípade správy majetku štátu. 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Archív - PPP
  4. Legislatíva-stav k augustu 2010
  5. Správa majetku štátu a nakladanie s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a nakladanie s majetkom obcí a VÚC

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.