Ministerstvo financií Slovenskej republiky
EN

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia,  fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v  rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem  podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť  slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.

Pre pokračovanie úspešného vývoja Slovenska je nevyhnutná existencia kvalitnej štátnej správy. Ministerstvo financií má kľúčové  postavenie v štátnej správe, čo je významným predpokladom na to, aby realizované zmeny  boli udržateľné a  aby sa postupne skvalitňovali.

Vedenie Ministerstva financií Slovenskej republiky smeruje svoje úsilie k tomu, aby MF SR na úrovni celej rozpočtovej kapitoly, ako aj na úrovni služobného úradu  predstavovalo inštitúciu, ktorá efektívne plní svoje úlohy a zároveň má dobrý kredit a dobré meno smerom k verejnosti a iným inštitúciám a partnerom, ako aj dovnútra smerom k zamestnancom. Dosiahnutie tejto vízie bude charakterizované naplnením širokého spektra dôležitých princípov a zásad, ako aj existenciou relevantných systémových mechanizmov a procesov. 

Činnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky má jednoznačne zadefinovaných užívateľov svojich výstupov, ktorými sú najmä občania, fyzické a právnické osoby predovšetkým z podnikateľskej sféry, organizácie verejnej správy, vláda, parlament,  vo významnej miere inštitúcie EÚ, medzinárodné finančné inštitúcie, národné finančné inštitúcie, regionálne a miestne samosprávy, mimovládne organizácie a  vzdelávacie inštitúcie.

Plnenie úloh Ministerstva financií Slovenskej republiky ako kapitoly je podmienené efektívnym fungovaním ministerstva ako úradu na princípoch modelu výnimočnosti EFQM. Úrad má zavedenú racionálnu organizačnú štruktúru, skúsených a motivovaných zamestnancov, zodpovedajúce materiálne vybavenie, dobre fungujúce systémy riadenia a vnútorných informačných a komunikačných tokov a súvisiace procesy, ako aj mechanizmy komunikácie smerom navonok.
Významným cieľom fungovania Ministerstva financií Slovenskej republiky ako úradu je popri napĺňaní podmienok efektívneho fungovania Ministerstva financií Slovenskej republiky ako kapitoly tiež úroveň spokojnosti užívateľov služieb úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Úspešné naplnenie tohto poslania je podmienené existenciou nasledovných princípov, zásad a mechanizmov v deviatich kľúčových oblastiach. Zatiaľ čo väčšina zásad, mechanizmov a procesov sa uplatňuje rovnako na obidvoch úrovniach, ministerstvo ako kapitola a samotný úrad má svoje špecifiká. 

1. Vodcovstvo

Kľúčovú úlohu vo fungovaní ministerstva zohráva otvorená komunikácia na všetkých úrovniach riadenia. Preto je súčasťou vízie úradu MF SR aj aplikácia ďalších princípov:

2. Politika a stratégia

Zásadné presadzovanie dlhodobého prístupu založeného na myšlienke dlhodobo udržateľného rastu slovenskej ekonomiky
Presadzovanie programového a dlhodobého prístupu k štátnym financiám do spôsobu práce ostatných ministerstiev a iných vládnych úradov 
Presadzovanie programového a dlhodobého prístupu k štátnym financiám do myslenia a spôsobu práce všetkých sekcií, odborov a kľúčových zamestnancov ministerstva
Trvalé zlepšovanie fungovania ministerstva ako inšpirácia pre ďalšie rezorty a celý verejný sektor
Systematické monitorovanie, vyhodnocovanie a aktívne reagovanie na signály z vonkajšieho prostredia 

3. Zamestnanci

4. Partnerstvo a zdroje

Úrad MF SR dodržiava etické štandardy spolupráce  s externými partnermi. Zároveň  aktívne a efektívne využíva disponibilné materiálne a finančné zdroje vrátane informačných a komunikačných technológií. V záujme efektivity transparentne spolupracuje aj so súkromným sektorom.

5. Procesy

Kľúčové procesy a mechanizmy sú na ministerstve nastavené v prvom rade s cieľom plniť hlavné úlohy rezortu efektívne, v požadovanej kvalite a včas.

6. Výsledky vo vzťahu k užívateľom

7. Výsledky vo vzťahu k zamestnancom

Ministerstvo pravidelne monitoruje výkony svojich zamestnancov, ale aj ich spokojnosť  s fungovaním ministerstva a s pracovnou atmosférou. Cieľom monitorovania názorov je snaha o predchádzanie nedorozumeniam a problémom v personálnej oblasti.

8. Výsledky vo vzťahu ku komunitám

Dôležitým atribútom práce ministerstva je aj dobrý kredit medzi relevantnými skupinami užívateľov výstupov, inými ministerstvami, ako aj s organizáciami, ktorých činnosť sa prelína s činnosťou ministerstva.

9. Kľúčové výsledky výkonnosti

Ministerstvo zachováva kontinuitu v rozvíjaní hodnôt, cieľov a zámerov. Základným cieľom MF SR je vytváranie podmienok pre dynamický a udržateľný rast slovenskej ekonomiky. Prostriedkom pre napĺňanie tohto cieľa je efektívne riadenie verejných financií, vrátane efektívneho výberu daní a ciel. MF SR pravidelne hodnotí napĺňanie svojich cieľov. Zároveň monitoruje spokojnosť vonkajšieho prostredia a aktívne reaguje.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Ministerstvo
  3. Vízia Ministerstva financií Slovenskej republiky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.