Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ekonomické prognózy

Strednodobé prognózy sú východiskom pre tvorbu viacročného rozpočtu verejných financií a pre tvorbu, resp. aktualizáciu konvergenčného programu SR. Prognózy sa týkajú súčasného a troch nasledujúcich rokov a aktualizujú sa zvyčajne trikrát do roka.

V prvej fáze sa vždy odhadujú makroekonomické indikátory. Patria medzi napr. tvorba HDP v bežných a stálych cenách a štruktúra jeho použitia; zahraničný obchod a bežný účet platobnej bilancie; miera inflácie cez rast CPI atď. Makroekonomické prognózy tvoria podklad pre daňové prognózy, čiže prognózy daňových príjmov verejnej správy.
Pre oba typy prognóz boli vytvorené výbory s cieľom zvýšiť transparentnosť a objektívnosť prognóz MF SR. Okrem zástupcov MFSR sú členmi zástupcovia významných inštitúcií, ktoré v tejto oblasti dosahujú dobré výsledky. Cieľom je diskutovať o predbežných prognózach MF SR, ktoré môžu byť následne upravené v nadväznosti na prevažujúci názor vo výbore.Výsledkom je aj celkové hodnotenie charakteru prognózy MF SR, t.j. či je konzervatívna, realistická alebo optimistická.

Výbor pre makroekonomické prognózy

V snahe dosiahnuť vyššiu transparentnosť a objektívnosť makroekonomických prognóz MF SR oslovilo dôveryhodné a nezávislé ekonomické inštitúcie a založilo Výbor pre makroekonomické prognózy. Členmi výboru sú aktuálne zástupcovia nasledujúcich inštitúcií: MF SR, NBS, SAV, Infostat, ČSOB, Slovenská Sporiteľňa, Tatra Banka, UniCredit Bank, VÚB, Kancelária RRZ a ŠÚ SR. Výbor zasadá pravidelne najmenej dvakrát do roka pred tvorbou východísk a finalizáciou samotného návrhu štátneho rozpočtu. Na výbore prebieha odborná diskusia o navrhovanej prognóze MF SR, ktorá môže byť následne upravená v nadväznosti na prevažujúci názor hodnotiacich členov výboru. Výsledkom je celkové hodnotenie charakteru prognózy MF SR, t.j. či je konzervatívna, realistická alebo optimistická. Prijatá strednodobá makroekonomická prognóza MF SR je základom pre tvorbu východísk viacročného rozpočtu na budúce tri roky a je súčasťou strategických vládnych dokumentov.

Výbor pre daňové prognózy

Výbor pre daňové prognózy nadväzuje na prácu a ciele Výboru pre makroekonomické prognózy. Daňové príjmy a sociálne odvody tvoria prevažnú časť príjmov verejnej správy a podobne ako v prípade ekonomického prostredia, ich odhad je poznamenaný značnou mierou neistoty. Neistota so sebou prináša prípadný priestor pre podozrenia z úmyselného nadhodnotenia či podhodnotenia príjmov zo strany inštitúcií zodpovedných za prípravu verejných rozpočtov. Výbor pre daňové prognózy má preto prispieť k zvýšeniu verejnej kontroly nad procesom tvorby rozpočtu verejnej správy prostredníctvom zapojenia odbornej verejnosti do diskusie.

Členmi Výboru sú zástupcovia nasledovných inštitúcií: MF SR, NBS, INFOSTAT, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, Kancelária RRZ, Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňa, NKÚ, Štátna pokladnica a Finančná správa SR.  Výbor zasadá minimálne trikrát do roka, v súlade s hlavnými etapami prípravy štátneho rozpočtu. Cieľom je diskutovať o predbežných prognózach MF SR, ktoré môžu byť následne upravené v nadväznosti na prevažujúci názor vo výbore. Výsledkom je celkové hodnotenie charakteru definitívnej prognózy MF SR, t.j. či je konzervatívna, realistická alebo optimistická. Kritériom pre hodnotenie je 1% interval okolo definitívnej prognózy celkových daňových a odvodových príjmov MF SR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Ekonomické prognózy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.