Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2024 22.04.2024 19.04.2024 18.04.2024 17.04.2024 16.04.2024 15.04.2024 12.04.2024 11.04.2024 10.04.2024 09.04.2024 08.04.2024 05.04.2024 04.04.2024 03.04.2024 02.04.2024
Príjmy spolu 22 701 961 4 502 768 4 474 240 4 989 327 4 966 726 4 956 647 4 896 080 4 902 181 4 876 185 4 836 980 4 797 670 4 757 362 4 731 482 4 700 877 4 634 127 4 531 150
v tom:
1. daňové 18 633 856 4 079 062 4 052 399 4 573 670 4 553 651 4 551 271 4 497 151 4 506 964 4 482 988 4 445 545 4 407 486 4 368 636 4 356 841 4 327 485 4 293 766 4 194 178
v tom:
daň z príjmov PO 4 475 610 1 123 802 1 129 169 1 174 085 1 178 791 1 182 485 1 179 529 1 198 843 1 213 604 1 219 383 1 227 540 1 224 667 1 220 349 1 216 788 1 211 327 1 147 732
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 1 236 447 1 241 814 1 258 570 1 263 276 1 266 970 1 264 014 1 283 328 1 298 089 1 303 867 1 312 024 1 309 151 1 304 833 1 301 273 1 295 812 1 232 216
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -112 645 -112 645 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485 -84 485
daň z príjmov FO 3 529 080 1 079 479 1 104 220 1 124 261 1 136 942 1 145 067 1 144 848 1 127 354 1 103 357 1 074 617 1 041 227 1 016 628 994 696 976 413 966 914 948 805
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -1 386 461 -1 386 461 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571 -1 110 571
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 195 329 194 896 194 568 193 913 193 622 189 157 183 790 176 441 173 344 171 433 169 583 168 668 167 834 166 425 165 649
DPH 9 827 000 2 150 869 2 120 757 2 303 751 2 275 144 2 265 417 2 219 584 2 233 666 2 229 281 2 219 244 2 209 625 2 200 702 2 216 466 2 211 314 2 194 376 2 180 641
spotrebné dane 2 778 568 677 095 651 859 650 141 650 206 649 923 649 689 649 133 649 217 648 268 647 461 647 110 647 111 645 884 645 824 645 735
daň z motorových vozidiel 138 853 78 910 78 717 78 482 78 226 78 032 77 855 77 695 77 497 77 201 76 968 76 737 76 504 76 209 75 912 74 625
daň z poistenia 106 971 26 927 26 558 26 423 26 423 25 349 25 116 25 116 24 878 24 800 24 799 24 797 24 638 24 638 24 577 24 577
ostatné daňové príjmy 914 707 133 112 132 684 132 530 124 578 121 948 121 943 121 938 119 285 119 260 119 004 118 984 118 980 118 977 118 984 116 986
2. nedaňové 1 549 566 353 219 351 349 345 166 342 584 334 869 328 423 324 738 322 729 321 140 319 894 318 437 316 408 315 159 282 131 281 002
z toho:
dividendy 436 477 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
iné príjmy z podnikania 86 192 3 873 3 805 3 772 3 728 3 714 3 667 3 631 3 613 3 103 3 081 3 037 3 026 3 009 2 996 2 976
administratívne poplatky a platby 397 362 123 938 123 405 122 804 121 353 114 639 113 317 110 918 109 661 109 046 108 381 107 379 106 537 105 982 104 390 103 446
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 74 067 73 242 71 144 70 777 70 777 68 111 68 111 68 076 68 076 68 076 68 061 68 023 68 023 67 966 67 966
3. granty a transfery 2 518 539 70 486 70 491 70 491 70 491 70 506 70 506 70 479 70 468 70 295 70 289 70 289 58 233 58 233 58 230 55 970
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 23 937 23 937 23 937 23 937 23 952 23 952 23 937 23 937 23 752 23 752 23 752 11 699 11 699 11 699 9 440
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 8 528 059 8 506 302 8 325 898 8 313 204 8 263 192 8 239 308 8 217 982 7 972 786 7 834 887 7 635 180 7 565 074 7 253 364 7 090 405 6 975 011 6 882 609
v tom:
1. bežné výdavky 27 190 658 8 126 840 8 105 971 7 930 411 7 919 356 7 886 169 7 870 422 7 852 019 7 611 346 7 490 430 7 292 035 7 225 553 6 929 355 6 769 388 6 662 533 6 585 583
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 747 574 747 016 745 066 745 116 745 333 745 348 745 191 741 337 666 892 547 079 522 351 502 290 485 628 481 576 478 813
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 279 422 279 160 277 171 277 206 277 214 277 223 276 488 269 034 241 840 204 739 196 012 188 975 182 954 181 520 180 498
tovary a služby 3 361 755 559 060 552 061 543 351 538 062 532 033 519 432 508 405 499 136 491 723 481 078 472 246 465 784 460 091 418 539 415 523
transfery 19 522 456 6 540 784 6 527 735 6 364 824 6 358 972 6 331 589 6 328 418 6 321 935 6 101 839 6 089 975 6 059 138 6 034 944 5 772 305 5 640 715 5 580 897 5 510 748
2. kapitálové výdavky 3 127 233 401 219 400 330 395 487 393 848 377 023 368 886 365 963 361 440 344 457 343 145 339 521 324 008 321 017 312 478 297 026
v tom:
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 63 114 62 699 58 138 56 620 53 786 52 390 51 449 51 166 49 935 49 492 49 340 48 348 48 236 46 734 45 317
kapitálové transfery 1 041 031 338 104 337 631 337 349 337 228 323 236 316 497 314 514 310 275 294 521 293 653 290 180 275 661 272 781 265 744 251 709
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -4 025 291 -4 032 062 -3 336 571 -3 346 478 -3 306 545 -3 343 228 -3 315 801 -3 096 602 -2 997 907 -2 837 510 -2 807 712 -2 521 882 -2 389 529 -2 340 884 -2 351 459
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.