Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2023
Príjmy spolu 26 699 184
v tom:
1. daňové 16 795 409
v tom:
daň z príjmov PO 3 655 697
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0
daň z príjmov FO 3 701 642
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670
DPH 10 009 813
spotrebné dane 2 543 318
daň z motorových vozidiel 132 700
daň z poistenia 85 752
ostatné daňové príjmy 62 175
2. nedaňové 2 129 738
z toho:
dividendy 388 994
administratívne poplatky a platby 354 133
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 142 478
3. granty a transfery 7 774 037
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251
Výdavky spolu 35 040 556
v tom:
1. bežné výdavky 29 094 461
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508
tovary a služby 9 407 562
transfery 15 696 756
2. kapitálové výdavky 5 946 095
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521
kapitálové transfery 3 494 574
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.