Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2022
Príjmy spolu 19 974 242
v tom:
1. daňové 14 348 197
v tom:
daň z príjmov PO 3 166 684
daň z príjmov FO 3 463 192
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450
DPH 8 129 729
spotrebné dane 2 480 984
daň z motorových vozidiel 138 369
daň z poistenia 80 990
ostatné daňové príjmy 40 111
2. nedaňové 1 134 818
z toho:
dividendy 383 955
administratívne poplatky a platby 364 108
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140
3. granty a transfery 4 491 227
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972
Výdavky spolu 25 447 760
v tom:
1. bežné výdavky 21 333 955
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891
poistné a príspevok do poisťovní 930 989
tovary a služby 4 609 816
transfery 13 159 988
2. kapitálové výdavky 4 113 805
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374
kapitálové transfery 1 855 431
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518
 

* podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.