Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2022 11.08.2022 10.08.2022 09.08.2022 08.08.2022 05.08.2022 04.08.2022 03.08.2022 02.08.2022 01.08.2022
Príjmy spolu 19 974 242 10 896 617 10 731 906 10 682 571 10 643 727 10 649 437 10 624 925 10 593 684 10 563 802 10 521 808
v tom:
1. daňové 14 348 197 9 195 515 9 151 319 9 103 476 9 066 212 9 077 343 9 060 086 9 031 132 9 011 816 8 979 835
v tom:
daň z príjmov PO 3 166 684 2 400 114 2 398 132 2 396 101 2 407 318 2 401 757 2 408 370 2 406 931 2 405 729 2 393 220
daň z príjmov FO 3 463 192 2 161 067 2 125 963 2 094 714 2 056 443 2 035 529 2 016 901 2 004 789 1 996 801 1 988 776
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690 -2 102 690
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 208 402 207 195 206 117 205 403 204 516 204 032 203 475 202 939 202 214
DPH 8 129 729 4 916 112 4 910 877 4 899 299 4 889 978 4 929 454 4 925 077 4 910 352 4 900 671 4 890 697
spotrebné dane 2 480 984 1 425 918 1 425 412 1 423 636 1 423 565 1 422 752 1 422 329 1 422 284 1 422 449 1 421 983
daň z motorových vozidiel 138 369 98 697 98 541 98 415 98 319 98 157 98 198 98 125 98 056 97 835
daň z poistenia 80 990 65 774 65 774 65 774 65 772 65 570 65 561 65 561 65 560 65 506
ostatné daňové príjmy 40 111 22 121 22 116 22 109 22 102 22 300 22 308 22 305 22 300 22 295
2. nedaňové 1 134 818 689 270 687 957 686 855 685 275 680 737 678 133 677 386 676 842 676 378
z toho:
dividendy 383 955 80 192 80 192 80 192 80 192 80 099 80 099 80 099 80 099 80 099
administratívne poplatky a platby 364 108 272 718 272 292 271 854 271 393 270 911 269 794 269 400 269 010 268 685
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 142 670 142 670 142 670 141 798 138 168 138 168 138 154 138 118 138 118
3. granty a transfery 4 491 227 1 011 832 892 630 892 240 892 240 891 357 886 706 885 166 875 144 865 595
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 990 496 871 294 870 904 870 904 870 021 865 371 863 831 853 808 844 260
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298
Výdavky spolu 25 447 760 12 724 415 12 660 699 12 601 026 12 430 491 12 361 526 12 320 467 12 162 660 12 053 059 11 987 723
v tom:
1. bežné výdavky 21 333 955 11 947 739 11 892 389 11 836 894 11 679 017 11 613 979 11 578 570 11 427 336 11 320 944 11 265 691
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 446 552 1 429 603 1 407 595 1 302 689 1 263 703 1 251 505 1 245 159 1 241 514 1 239 609
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 531 829 525 637 513 807 476 367 462 772 458 540 456 313 455 012 454 354
tovary a služby 4 609 816 1 203 507 1 198 934 1 186 794 1 181 683 1 178 521 1 171 720 1 112 480 1 106 804 1 101 770
transfery 13 159 988 8 765 701 8 738 066 8 728 549 8 718 129 8 708 835 8 696 656 8 613 234 8 517 464 8 469 809
2. kapitálové výdavky 4 113 805 776 676 768 310 764 132 751 474 747 547 741 897 735 324 732 115 722 032
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 235 569 232 561 230 618 231 252 229 728 229 126 228 126 226 766 219 289
kapitálové transfery 1 855 431 541 107 535 749 533 514 520 222 517 819 512 770 507 199 505 349 502 743
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -1 827 798 -1 928 793 -1 918 456 -1 786 764 -1 712 090 -1 695 542 -1 568 977 -1 489 257 -1 465 915
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.