Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Financovanie rozpočtu EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami. Vlastné zdroje EÚ možno charakterizovať ako príjmy pridelené EÚ s cieľom financovania svojho rozpočtu a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov. Ostatné príjmy (napr. pokuty súvisiace s ochranou hospodárskej súťaže,  dane a iné zrážky z platov zamestnancov inštitúcií EÚ, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy EÚ a pod.) zabezpečujú len pomerne malý  podiel financovania európskeho rozpočtu.

Pri schvaľovaní ročného rozpočtu EÚ Radou EÚ a Európskym parlamentom sa v záujme zachovania princípu „vyrovnanosti rozpočtu“ celkové príjmy vždy rovnajú celkovým výdavkom. Celková suma potrebná na financovanie rozpočtu EÚ je automaticky daná úrovňou celkových výdavkov zníženou o iné príjmy. Celková suma vlastných zdrojov v žiadnom rozpočtovom roku nemôže prevýšiť presne stanovený strop (1,23 % HND EÚ pre obdobie rokov 2014-2020.

V súčasnosti systém vlastných zdrojov EÚ pozostáva z:

Súčasťou systému vlastných zdrojov EÚ je aj špecifický korekčný mechanizmus pre niekoľko členských štátov.

Systém financovania VFR 2014 - 2020

Vlastné zdroje EÚ sú stanovené, vyberané, platené a kontrolované v zmysle platných predpisov systému vlastných zdrojov. V súčasnosti je systém vlastných zdrojov EÚ založený na rozhodnutí Rady (EÚ, Euratom) 2014/335, jeho vykonávacom nariadení – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 a nariadení o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené Nariadením Rady (EU, Euratom) 2016/804.

Finančné riadenie vlastných zdrojov EÚ v podmienkach SR

Systém vlastných zdrojov bol vytvorený v SR ešte pred vstupom do EÚ a je plne funkčný od 1.5.2004. Predpokladmi pre zabezpečenie odvodov vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ v správnej výške a v stanovených termínoch v súlade s predpismi o vlastných zdrojoch sú správne výpočty výšky odvodov, zabezpečenie výberu jednotlivých vlastných zdrojov a efektívna kontrola.

Aktuálne platný Systém finančného riadenia vlastných zdrojov EÚ bol schválený uznesením vlády č. 594 z 2.septembra 2009. Tento dokument stanovuje zodpovednosť jednotlivých subjektov SR a činnosti, ktoré zabezpečujú finančné a informačné toky, účtovníctvo, kontrolu a výkazníctvo pri realizácii odvodov vlastných zdrojov SR do rozpočtu EÚ.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Financovanie rozpočtu EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.