Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Financovanie rozpočtu EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami. Vlastné zdroje EÚ možno charakterizovať ako príjmy pridelené EÚ s cieľom financovania svojho rozpočtu a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov. Ostatné príjmy (napr. pokuty súvisiace s ochranou hospodárskej súťaže, dane a iné zrážky z platov zamestnancov inštitúcií EÚ, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy EÚ a pod.) zabezpečujú len pomerne malý  podiel financovania európskeho rozpočtu.

Pri schvaľovaní ročného rozpočtu EÚ Radou EÚ a Európskym parlamentom sa v záujme zachovania princípu „vyrovnanosti rozpočtu“ celkové príjmy vždy rovnajú celkovým výdavkom. Celková suma potrebná na financovanie rozpočtu EÚ je automaticky daná úrovňou celkových výdavkov zníženou o iné príjmy. 

V júli 2020 sa lídri EÚ dohodli na balíku VFR 2021-2017 a Plánu obnovy. Na jeho financovanie v  súlade so závermi z tohto summitu, bol systém vlastných zdrojov zreformovaný a okrem existujúcich odvodov ako clá, príspevky členských štátov založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) a na hrubom národnom dôchodku (HND) je od roku 2021 zavedený odvod založený na množstve nerecyklovaných plastových obalov. V budúcnosti sa počíta s ďalšími vlastnými zdrojmi ako je úprava uhlíkových hraníc (poplatok z uhlíka), zdroj založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (zameraný na letecký a námorný sektor), daň z digitálnych služieb, ako aj poplatok za použitie jednotného trhu.

V súčasnosti systém vlastných zdrojov EÚ pozostáva z:

Súčasťou systému vlastných zdrojov EÚ je aj špecifický korekčný mechanizmus pre niekoľko členských štátov (Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko).

Stropy vlastných zdrojov sa zvýšili na 1,40 % HND EÚ pri platobných rozpočtových prostriedkoch a 1,46 % HND EÚ pri viazaných rozpočtových prostriedkoch. Tieto stropy sa dočasne navýšia o 0,60 % HND EÚ výlučne na účely splatenia všetkých záväzkov Únie, ktoré vyplývajú z vypožičania si finančných prostriedkov na financovanie nástroja plánu obnovy (v platnosti po roku 2027 do roku 2058).

Podrobnejšie informácie o vlastných zdrojoch rozpočtu EÚ sú dostupné tu:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue_sk

Systém financovania VFR 2021 - 2027

Vlastné zdroje EÚ sú stanovené, vyberané, platené a kontrolované v zmysle platných predpisov systému vlastných zdrojov. V súčasnosti je systém vlastných zdrojov EÚ založený na rozhodnutí Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053, jeho vykonávacom nariadení – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2021/768, nariadení o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené Nariadením Rady (EU, Euratom) 2016/804 a nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 o výpočte a metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný.

Finančné riadenie vlastných zdrojov EÚ v podmienkach SR

Systém vlastných zdrojov bol vytvorený v SR ešte pred vstupom do EÚ a je plne funkčný od 1.5.2004. Predpokladmi pre zabezpečenie odvodov vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ v správnej výške a v stanovených termínoch v súlade s predpismi o vlastných zdrojoch sú správne výpočty výšky odvodov, zabezpečenie výberu jednotlivých vlastných zdrojov a efektívna kontrola.

Aktuálne platný „Systém riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike“ bol schválený uznesením vlády SR č. 594 z 2. septembra 2009. Tento dokument stanovuje zodpovednosť jednotlivých subjektov SR a činnosti, ktoré zabezpečujú finančné a informačné toky, účtovníctvo, kontrolu a výkazníctvo pri realizácii odvodov vlastných zdrojov SR do rozpočtu EÚ. Okrem toho, ako doplnenie už platného systému riadenia vlastných zdrojov, SR prijala Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14.decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom uznesením vlády SR č. 148 zo 17.marca 2021. 

Pri systéme riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike sú stanovené pravidlá sprístupňovania v Nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 z 30. apríla 2021 o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný, o metódach a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja, o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o určitých aspektoch vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Financovanie rozpočtu EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.