Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Projekty ZaSI

Budovanie kapacít analytických pracovníkov (Národný projekt ESF)

Ministerstvo financií SR od januára 2014 v spolupráci s partnermi realizuje národný projekt zameraný na budovanie analytických kapacít.

Cieľom projektu je budovanie analytických kapacít pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe. Cieľovou skupinou projektu sú analytickí pracovníci MF SR a partnerov. Obsahom projektu je účasť pracovníkov analytických útvarov a ďalších analytických pracovníkov na stážach, kurzoch, seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach na najlepších svetových vzdelávacích inštitúciách. V rámci projektu sú identifikované podujatia, ktorých by sa mala cieľová skupina v rámci projektu zúčastniť.

Projekt je realizovaný ako multicieľový prostredníctvom dvoch zrkadlových národných projektov – ITMS 27130033003127140130200. Je spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond s rozpočtom 607 tisíc eur do konca roku 2015. Predkladateľom projektu je MF SR, ostatné verejné organizácie sú v projekte zapojené ako partneri - MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, MDVRR SR, MV SR a RRZ. Trvanie projektu je plánované do decembra 2015.

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete TU.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

„Priestor na Vašu príležitosť“

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty ZaSI

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.