Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.1

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 6.1 dochádza z nasledovných dôvodov:

-  úpravy metodiky posudzovania nedostatkov ako nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania,

-  úpravy a optimalizácie postupov pri administrovaní správy o zistenej nezrovnalosti, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov pre projekty prijímateľa ÚPSVaR Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia,

-  úpravy vybraných príloh z dôvodu zosúladenia dokumentácie s číselníkmi systému ITMS

(Prílohy č.: 1, 2, 14c,14d,15a,15c,15d). 

Materiál nadobúda platnosť: 06.06.2012

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 6.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 06. 07. 2012.