Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2009 prerokovala a uznesením vlády č. 318/2009 schválila Stratégiu financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verziu 2.0.

Materiál upravuje jednotnú stratégiu financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov prijímateľov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.

Cieľom zavedenia pravidiel a limitov pre riadiace orgány pre poskytovanie pomoci prijímateľom pre rôzne typy projektov je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov z jednotlivých zdrojov financovania – štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtov obcí a prijímateľov, pre operačné programy v rámci cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca – cezhraničná spolupráca.

Stratégia financovania stanovená na programové obdobie 2007 – 2013 nemá vplyv na stratégiu financovania pre projekty financované v rámci programových dokumentov programového obdobia 2004 – 2006, ktorá sa týmto nemení.

Zmeny v Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0 sa týkajú najmä:

  • úprav jednotlivých častí materiálu z dôvodu ich neaktuálnosti, čím dochádza k výraznému zjednodušeniu a sprehľadneniu textu materiálu;
  • úprav pravidiel stratégie financovania v súvislosti s prijatím uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 951/2008 zo dňa 17. decembra 2008, ktorým bol schválený Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE.

V návrhu uznesenia vlády SR sa v úlohe C.1 navrhuje zrušiť uznesenie vlády SR č. 834 zo dňa 08. 10. 2006 k Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, keďže predmetným materiálom dochádza k nahradeniu pôvodnej Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.