Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 29. apríla 2009 prerokovala a uznesením vlády č. 318/2009 schválila Stratégiu financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verziu 2.0.

Materiál upravuje jednotnú stratégiu financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov financovania na financovaní projektov prijímateľov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.

Cieľom zavedenia pravidiel a limitov pre riadiace orgány pre poskytovanie pomoci prijímateľom pre rôzne typy projektov je vytvorenie jednotnej stratégie pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov z jednotlivých zdrojov financovania – štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtov obcí a prijímateľov, pre operačné programy v rámci cieľov Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európska územná spolupráca – cezhraničná spolupráca.

Stratégia financovania stanovená na programové obdobie 2007 – 2013 nemá vplyv na stratégiu financovania pre projekty financované v rámci programových dokumentov programového obdobia 2004 – 2006, ktorá sa týmto nemení.

Zmeny v Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 2.0 sa týkajú najmä:

V návrhu uznesenia vlády SR sa v úlohe C.1 navrhuje zrušiť uznesenie vlády SR č. 834 zo dňa 08. 10. 2006 k Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, keďže predmetným materiálom dochádza k nahradeniu pôvodnej Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.