Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.1

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 5.1 sa týkajú najmä:

  • zapracovania zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES (terminológia – záznam z administratívnej kontroly);
  • zjednotenia definícií so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verziou 4.0 (národný projekt, IT monitorovací systém);
  • umožnenia realizácie výdavkov subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, VÚC z účtov otvorených týmito subjektmi v prípadoch, ak prijímateľom (zmluvnou stranou zmluvy o poskytnutí NFP) je obec, resp. VÚC;
  • doplnenie oznamovania nezrovnalostí na základe záznamu z administratívnej kontroly;
  • aktualizácie príloh s poradovým číslom 3b, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 9.

 

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na vládny audit.

Materiál nadobúda platnosť 01.04.2010.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 5.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01.04.2010.

 

Otváranie XML súborov