Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 7.0 sa týkajú najmä:

-  aktualizácie textu formálneho charakteru v celom dokumente v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov EÚ a SR;

-  úprav znenia, doplnenia a vypustenia definícií a povinností jednotlivých subjektov netýkajúcich sa finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, doplnenie definícií týkajúcich sa implementácie globálnych grantov;

-  reflektovania zmien kompetencií jednotlivých subjektov v nadväznosti na zákon č. 37/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predkladať interné pokyny (postupy, príručky, atď.), ktoré všeobecne dopĺňajú postupy riadiaceho orgánu, elektronicky s naskenovanou stranou obsahujúcou podpis zodpovednej osoby certifikačnému orgánu a orgánu auditu;

-  úpravy predkladania dokumentácie riadiacim orgánom platobnej jednotke v rámci všetkých systémov financovania;

-  zasielania oznámenia o zaslaní súhrnnej technickej súhrnnej žiadosti o platbu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 a čiastkového výkazu výdavkov certifikačnému orgánu elektronicky na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán zostaviť a zaslať čiastkový výkaz výdavkov certifikačnému orgánu podľa stanovených termínov osobitne za Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán sledovať dodržiavanie povinnosti prijímateľa týkajúcej sa zúčtovania 100 % z poskytnutej zálohovej platby najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa, resp. dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, z dôvodu vysokého objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v poskytnutých a nezúčtovaných zálohových platbách prijímateľmi;

-  doplnenie postupov pre zúčtovanie zálohovej platby poskytnutej pred dátumom / po dátume účinnosti Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.0;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predkladať Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k oprávnenosti výdavkov a ich súladu s právnymi predpismi EÚ a SR certifikačnému orgánu v súlade s prílohou 21a a v prípade Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 v súlade s prílohou 21b v súvislosti so zostavením, certifikáciou a predložením výkazu výdavkov Európskej komisii na jeho žiadosť;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predkladať správy o výsledku externého auditu, predkladať všetky protokoly z kontrol, vrátane protokolov z kontrol vykonaných Úradom pre verejné obstarávanie a rozhodnutia v správnom konaní Úradu pre verejné obstarávanie elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich doručenia riadiacemu orgánu;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predkladať správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly vykonaných na riadiacom orgáne elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich ukončenia;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predkladať správy z vyšetrovania OLAF EK elektronicky certifikačnému orgánu a orgánu auditu;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán vykonávať sumárnu kontrolu presnosti, správnosti a úplnosti evidovania údajov o nezrovnalostiach a vysporiadaných finančných vzťahoch a prípadnej opravy nekorektných/neaktuálnych údajov v ITMS štvrťročne;

-  zosúladenia postupov pri realokácii finančných prostriedkov medzi operačnými programami a v rámci operačných programov s Metodickým pokynom CKO č. 10 k revízii operačných programov;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predkladať odhady očakávaných výdavkov certifikačnému orgánu podľa príloh 10a – 10d iba elektronicky na e-mailovú adresu odhady@mfsr.sk podľa stanovených termínov;

-  úpravy spôsobu informovania certifikačného orgánu o zasadnutiach komisií na výber žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zasielania záverečných správ z výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok elektronicky na e-mailovú adresu co@mfsr.sk;

-  úpravy lehoty na poskytnutie informácií o účtovných záznamoch operácií Európskej komisii na základe jej písomnej žiadosti z 21 kalendárnych dní na 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti;

-  doplnenia povinnosti pre subjekt, ktorému bola udelená výnimka zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 zabezpečiť dodržiavanie všetkých stanovených podmienok, keďže v prípade ich porušenia udelená výnimka stráca platnosť;

-  doplnenia spôsobu vydávania vykonávacích usmernení k finančnému riadeniu certifikačným orgánom vo forme metodických pokynov alebo metodických výkladov;

-  zriadenia e-mailovej adresy certifikačného orgánu co@mfsr.sk pre účely metodického usmerňovania subjektov zapojených do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu;

-  doplnenia povinnosti pre certifikačný orgán predkladať informácie o zisteniach, ktoré nasvedčujú systémovým nedostatkom centrálnemu koordinačnému orgánu na základe vykonaných certifikačných overovaní do 31. júla za obdobie od 1. januára do 30. júna a do 31. januára za obdobie od 1. júla do 31. decembra s cieľom zahrnúť tieto informácie do formalizovaného riadenia rizík na úrovni centrálneho koordinačného orgánu;

-  doplnenia povinnosti pre certifikačný orgán znížiť výšku deklarovaných výdavkov v rámci výkazu výdavkov Európskej komisii o neoprávnenú sumu v prípade zistenia nezrovnalostí s finančným dopadom;

-  doplnenia kompetencie pre certifikačný orgán pozastaviť platby pre príslušný operačný program, resp. relevantnú časť operačného programu v oprávnených a odôvodnených prípadoch, ako je napr. zistenie závažnej systémovej nezrovnalosti alebo podozrenie na výskyt závažnej systémovej nezrovnalosť, tiež v prípade rozhodnutia Európskej komisie o prerušení lehoty pre platby, prípadne rozhodnutia o pozastavení platieb až do doby, kým dôvody prerušenia/pozastavenia nepominú a informovanie orgánu auditu, riadiaceho orgánu a platobnej jednotky príslušného operačného programu;

-  doplnenia kompetencie pre certifikačný orgán koordinovať proces spracovania a schvaľovania návrhu zabezpečenia a použitia prostriedkov rezervy na štrukturálne operácie v kapitole Všeobecná pokladničná správa;

-  doplnenia kompetencie pre certifikačný orgán posudzovať návrhy riadiacich orgánov na realokáciu finančných prostriedkov v rámci operačných programov a medzi operačnými programami pred ich predložením na schválenie monitorovaciemu výboru, ak je relevantné;

-  úpravy v spôsobe predkladania knihy dlžníkov, resp. mesačného výkazu nezrovnalostí a vratiek k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci elektronicky riadiacemu orgánu a orgánu auditu na e-mailovú adresu reporting@mfsr.sk a v písomnej forme platobnej jednotke;

-  presnejšieho vymedzenia kompetencií platobnej jednotky tak, aby všetky platobné jednotky vykonávali rovnaké činnosti;

-  zrušenia zasielania súhrnnej žiadosti o platbu a čiastkových výkazov výdavkov v písomnej forme certifikačnému orgánu a nahradenie tejto povinnosti len zaslaním elektronického oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk;

-  zrušenia povinnosti pre platobnú jednotku predkladať certifikačnému orgánu zoznam vykonaných platieb za príslušný mesiac v členení podľa zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (prílohy 11a a 11b);

-  zrušenia povinnosti pre platobnú jednotku predkladať certifikačnému orgánu prehľad realizovaných platieb platobnou jednotkou (príloha 13) za príslušný štvrťrok;

-  doplnenia povinnosti pre platobnú jednotku informovať prijímateľov o úhrade prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;

-  úpravy povinnosti pre platobnú jednotku vypracovať a predložiť odhad očakávaných výdavkov certifikačnému orgánu za operačné programy cieľa 3 okrem Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 iba elektronicky na e-mailovú adresu odhady@mfsr.sk podľa stanovených termínov;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predkladať správy o výsledku externého auditu a protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov týkajúcich sa platobnej jednotky elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich doručenia;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predkladať správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly vykonanej na platobnej jednotke v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich ukončenia podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predkladať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom na organizačnom útvare plniacom úlohy platobnej jednotky a odpočty ich plnenia elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a aj orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk v prípade, ak kontrola alebo audit neboli vykonané orgánom auditu alebo spolupracujúcim orgánom, a to do 14 kalendárnych dní od ich prijatia;

-  úpravy povinnosti pre orgán auditu predkladať správu z vládneho auditu elektronicky prostredníctvom vedúceho audítorskej skupiny riadiacemu orgánu, centrálnemu koordinačnému orgánu na e-mailovú adresu metodika.cko@vlada.gov.sk, sekcii auditu a kontroly MF SR, spolupracujúcemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom a platobnej jednotke najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola správa z vládneho auditu doručená auditovanej osobe;

-  zrušenia povinnosti pre orgán auditu predkladať certifikačnému orgánu informácie, ktoré sú dostupné v CEDIS;

-  doplnenia povinnosti pre orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov poskytovať štvrťročne písomnú informáciu o nezrovnalostiach, ktoré boli predmetom pravidelného hlásenia OLAF-u certifikačnému orgánu a relevantným inštitúciám vrátane orgánu auditu;

-  doplnenia subjektov patriacich medzi prijímateľov zo sektora verejnej správy a súkromného sektora;

-  doplnenia postupu v prípade predfinancovania záverečnej platby Certifikačným orgánom, ktorý prostredníctvom Štátnej pokladnice prevádza prostriedky ERDF (štátneho rozpočtu SR a ČR) vedúcemu partnerovi po schválení technickej súhrnnej žiadosti o platbu na základe čiastkového výkazu výdavkov predloženého riadiacim orgánom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013;

-  umožnenia využívania systému predfinancovania aj pre prijímateľa – štátne rozpočtové organizácie pre projekty financované z ERDF a KF za stanovených podmienok;

-  špecifikovania postupu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, t. j. nevymáhanie nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, ak tento nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť nepresiahne 40 EUR a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

-  doplnenia postupu vysporiadania čistého príjmu z projektu a odvodu výnosu;

-  špecifikovania postupu vzájomného započítavania pohľadávok a záväzkov;

-  aktualizácie časti 4.4 Záväzky a platby z EÚ, časti 4.6 Odhad očakávaných výdavkov a časti 4.7 Systém účtov;

-  skrátenia lehôt schvaľovacieho procesu jednotlivých subjektov v rámci všetkých systémov financovania;

-  špecifikovania postupu pre ďalšie prispôsobenie lehôt predkladacieho a schvaľovacieho procesu pre riadiaci orgán a platobnú jednotku v rámci systému predfinancovania z dôvodu účinnosti novely Obchodného zákonníka, ktorou sa obmedzila maximálna možná dohodnutá lehota na splnenie peňažného záväzku dlžníka;

-  špecifikovania postupu pre systém predfinancovania u štátnej rozpočtovej organizácie pri využití kombinácie systému predfinancovania so systémom zálohovej platby za podmienky jasne identifikovaných výdavkov určených pre jednotlivé systémy financovania, bez ich vzájomného prelínania a s dodržaním pravidla, že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci systému predfinancovania nebude možné aplikovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak;

-  špecifikovania postupu pre aplikovanie pravidiel pre žiadosti o platbu, ktoré obsahujú účtovné doklady pred / po nadobudnutí účinnosti zákona č. 9/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;

-  špecifikovania výpočtu výšky zálohovej platby v priebehu realizácie projektu v prípade kombinácie systému refundácie a systému zálohových platieb;

-  vypustenia povinnosti predkladania vyhlásenia o začatí realizácie projektu prijímateľom riadiacemu orgánu v rámci systému zálohových platieb;

-  úprav časti 4.8.6 Systém prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu z dôvodu zapracovania postupov vzťahujúcich sa na implementáciu JESSICA v podmienkach SR;

-  zapracovania poskytnutých výnimiek zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Operačného programu Výskum a vývoj, Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného programu Životné prostredie; 

-  aktualizácie postupov súvisiacich s vykonaním certifikačného overovania;

-  aktualizácie a doplnenia postupov v časti 4.10.1 Oznamovanie nezrovnalosti a 4.10.2 Finančné opravy a vrátenie finančných prostriedkov;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán (v súvislosti s plnením povinností riadiaceho orgánu podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006) zabezpečiť v ustanoveniach zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu uvedených v následných monitorovacích správach;

-  úprav časti 4.13 Používanie mien a kurzové rozdiely;

-  úprav príloh 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 7a, 7b, 7c, 8a, 9a, 10a – 10d, 11c, 15a – 15d, 16a, 16b, 18, 19;

-  vypustenia príloh 11a, 11b, 12a – 12g, 13, 17;

-  doplnenia nových príloh 7d, 8d, 12, 21a a 21b.

Materiál nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 1. februára 2014.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné najneskôr do dátumu účinnosti zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.0 do svojich vnútorných predpisov, t.j. najneskôr do 1. februára 2014.

Technická informácia zo dňa 24.02.2014

Pri vydaní Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0 došlo k technickej chybe pri zverejňovaní súborov, konkrétne prílohy č. 18 – Analýza poskytnutých a zúčtovaných zálohových platieb za sledované obdobie kalendárneho roka „n“, ktorá bola zverejnená v nesprávnom znení.

Korektná príloha č. 18 bola zverejnená dňa 24.02.2014.