Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.0

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 5.0 sa týkajú najmä zohľadnenia zmien vyplývajúcich z upravenej legislatívy ES, legislatívy SR, usmernení EK a aktualizovanej verzie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, a to predovšetkým:

  • úpravy lehoty archivácie a uchovávania dokumentov v podmienkach SR vzťahujúcich sa na výdavky a overovanie pomoci ES - minimálne do 31. 08. 2020;
  • zmeny termínov – prechod z pracovných dní na kalendárne dni v celom dokumente;
  • v nadväznosti na udelené výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 zapracovanie takých povinností pre riadiace orgány, ktoré sa týkajú zainteresovaných subjektov všeobecne;
  • aktualizácie častí v oblasti: nezrovnalosti, opravy financovania a vrátenie finančných prostriedkov, účtovníctvo, finančné výkazníctvo a archivácia;
  • aktualizácie príloh s poradovým číslom 1, 3a, 3b, 7a, 7b, 7c, 7e, 11c, 12a – 12g, 13, 14a, 14c, 15a, 15c, 16a, 16b.

Komplexným cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na vládny audit.

Predkladaný materiál nemá dopad na štátny rozpočet a nemá negatívny dopad na podnikateľskú sféru, životné prostredie a zamestnanosť.

Materiál nadobúda platnosť 7. novembra 2009. 

Publikovanie a otváranie XML súborov