Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.1

Úpravy v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1 sa týkajú najmä:

  • v nadväznosti na výsledky auditu súladu na certifikačnom orgáne doplnenia povinnosti certifikačného orgánu predkladať vnútorný manuál vrátane jeho akýchkoľvek zmien v elektronickej aj písomnej forme orgánu auditu, a to najneskôr do 10 pracovných dní od schválenia zodpovedným vedúcim;
  • úpravy časti 4.7 Systém účtov v oblasti prevodu finančných prostriedkov vo výške zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie z osobitného účtu prijímateľa na iný účet otvorený prijímateľom bez ohľadu na časovú postupnosť;
  • v časti 4.8.5 Systém refundácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika nastala úprava lehoty na úhradu žiadosti o platbu certifikačným orgánom.

Materiál nadobúda platnosť 31. 10. 2008.