Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.2

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 7.2 dochádza z dôvodu:

 • aktualizácie a doplnenia základných právnych predpisov EÚ, základných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ďalších súvisiacich predpisov v časti 1 „Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky“, na ktoré sa odvolávajú postupy v aktualizovanom Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
 • aktualizácie, spresnenia a doplnenia základných definícií a pojmov v časti 2 „Základné definície a pojmy“ vychádzajúc z aktualizovaných a upravených postupov v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ako aj napr. zjednotenie definícií a pojmov s ostatnými metodickými dokumentmi vydávanými certifikačným orgánom v oblasti finančného riadenia);
 • aktualizácie, spresnenia a doplnenia informácií v časti 3 „Subjekty a ich zodpovednosť“ vychádzajúc z aktualizovaných a upravených postupov v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a aktualizovanej legislatívy;
 • aktualizácie a spresnenia informácií v časti 4 „Financovanie zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“ z dôvodu aktualizácie pravidiel určených v rámci legislatívy Európskej únie týkajúcich sa záväzkov a čerpania finančných prostriedkov finančných záväzkov operačných programov a projektov (pravidlo n+3);
 • spresnenia informácií v časti „4.5.4. Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ“;
 • aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.5.6. Vysporiadanie finančných vzťahov“ a doplnenia postupov týkajúcich sa „odvodu za porušenie finančnej disciplíny, správu a účtovanie pohľadávok“;
 • spresnenia informácií v časti 4.6. „Odhad očakávaných výdavkov“;
 • aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.8. Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni“:
  • v rámci systému predfinancovania a zálohových platieb došlo k spresneniu postupov aplikovaných v implementačnej praxi;
  • v rámci časti 4.8.2 systém zálohových platieb a časti 4.8.3 systém zálohových platieb – štátne rozpočtové organizácie došlo k doplneniu postupu týkajúceho sa reálneho zúčtovania poskytnutej zálohovej platby;
  • postupy týkajúce sa prechodu a prevodu práv a povinností na iný subjekt sa presunuli do samostatnej časti 4.8.8;
 • aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.10 Nezrovnalosti a finančné opravy“, zároveň došlo k odstráneniu postupov, ktoré sú súčasťou metodického usmernenia č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v platnom znení;
 • vypustenia vybraných príloh z dôvodu duplicity a väčšej flexibility:
  • príloha 1: „Štruktúra kódov pre nezrovnalosti (kódy Európskeho úradu pre boj proti podvodom) a finančné vysporiadanie“,
  • príloha 2: „Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti“, keďže aktuálne sú súčasťou metodického usmernenia č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v platnom znení,
  • príloha 16a – 16b: „Schéma a popis schémy k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“, keďže je súčasťou metodického usmernenia č. 3/2015-U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v platnom znení.
 • doplnenia prílohy 22: Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom / platobnej jednotky o aktuálnosti, úplnosti a pravdivosti predkladaných dokumentov.

Komplexným cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov EÚ pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na vládny audit.

Materiál nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 1. februára 2016.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.2 do svojich vnútorných predpisov.