Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 3.0

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 1.0 bol schválený uznesením vlády č. 835/2006 zo dňa 08.10.2006.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 verzia 2.0 je aktualizovaný v súlade s novelizáciou zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jedným z nevyhnutných predpokladov plynulej realizácie programov a projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu je existencia systému finančného riadenia na národnej úrovni s jasne zadefinovanými postupmi a zodpovednosťami jednotlivých orgánov.

Úpravy v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 sa týkajú najmä:

  • špecifikovania úloh samostatného oddelenia správneho konania MF SR ako subjektu zodpovedného za odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam správ finančnej kontroly;
  • doplnenia princípu „pro-rata“, ktorý sa bude uplatňovať v Operačnom programe Technická pomoc a Operačnom programe Informatizácia spoločnosti;
  • doplnenia ustanovenia týkajúceho sa pozastavenia plynutia lehôt pre schválenie žiadosti o platbu riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom v prípade, ak je prijímateľ vyzvaný na odstránenie nedostatkov v žiadosti o platbu;
  • špecifikovania postupu v prípade prechodu práv a povinností prijímateľa na iný subjekt;
  • upresnenia činností certifikačného orgánu pri výkone certifikačných overovaní;
  • exaktnejšieho vyjadrenia spôsobu identifikovania a oznamovania nezrovnalostí;
  • identifikovania jednotnej doby archivácie pre všetky operačné programy do 31. 12. 2021;
  • aktualizácie príloh k predkladanému materiálu, a to prehľadu realizovaných platieb platobnou jednotkou, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane pokynov na ich vyplnenie.

Cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na následnú finančnú kontrolu a audit.

Materiál nadobúda platnosť 15. 09. 2008.

Publikovanie a otváranie XML súborov