Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenie MF SR a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vydáva na jej používanie nasledovné usmernenie.


EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE
A . PRÍJMY

Príjmy sa delia na tri hlavné kategórie - daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

100 Daňové príjmy

Dane sa klasifikujú podľa charakteru základu, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. Daňové príjmy vybraté na základe spojenia niekoľkých daňových základov sa - pokiaľ je to možné - priraďujú k dani z prevládajúceho daňového základu. Pokuty, penále, úroky a zvýšenie dane súvisiace s plnením daňových povinností a správou daní sa triedia - ak sú identifikovateľné - s každou daňou; pokiaľ nemožno určiť ich príslušnosť k dani, alebo pokiaľ sa nedá zistiť, či pochádzajú z daní, triedia sa pod 222. Príjmy zo zrušených daní uplatňovaných v minulých rokoch sa priraďujú k daniam, ktoré ich nahradili. Súčasťou daňových príjmov je aj poistné. Pokuty, penále, úroky súvisiace s poistným sa triedia - ak sú identifikovateľné - s každým poistným.

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
111 Daň z príjmov fyzickej osoby
111001 Zo závislej činnosti
Podiel výnosu dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
111002 Z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
Podiel výnosu dane, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
112 Daň z príjmov právnickej osoby
113 Daň z príjmov vyberaná zrážkou

120 Dane z majetku
121 Daň z nehnuteľností
121001 Z pozemkov
121002 Zo stavieb
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
122 Dane z dedičstva a darovania
Na dobeh dane.
123 Dane z finančných a kapitálových transakcií
123001 Z prevodu a prechodu nehnuteľností
Na dobeh dane.
129 Ďalšie dane z majetku

130 Dane za tovary a služby
131 Daň z pridanej hodnoty
Uplatnenie práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty.
132 Spotrebné dane
132001 Z minerálneho oleja
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132003 Z liehu
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132005 Z piva
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132007 Z vína
Aj vrátenie zaplatenej dane.
132009 Z tabakových výrobkov
Aj vrátenie zaplatenej dane.
133 Dane za špecifické služby
133001 Za psa
133003 Za nevýherné hracie prístroje
133004 Za predajné automaty
133005 Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
133006 Za ubytovanie
133012 Za užívanie verejného priestranstva
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Patrí sem aj poplatok za uloženie odpadu.
133014 Za jadrové zariadenia
Za umiestnenie jadrového zariadenia.
134 Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti
134001 Z úhrad za dobývací priestor
134002 Z motorových vozidiel
Výnos tejto dane je príjmom vyššieho územného celku.
134004 Z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
139 Iné dane za tovary a služby

140 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
Patrí sem kompenzácia výdavkov súvisiacich s výberom finančných prostriedkov odvádzaných do rozpočtu Európskej únie.
141 Dovozné clo
142 Dovozná prirážka
Na dobeh dovoznej prirážky.
143 Podiel na vybratých finančných prostriedkoch
Odvádzaných do rozpočtu Európskej únie ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom.
149 Ostatné colné príjmy

150 Poistné
Používajú zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa.
151 Poistné na nemocenské poistenie
Používa Sociálna poisťovňa.
151001 Zamestnanci
151002 Samostatne zárobkovo činné osoby
151004 Zamestnávatelia
151007 Dlžné poistné
151008 Dobrovoľní platitelia
152 Poistné na starobné poistenie
Používa Sociálna poisťovňa.
152001 Zamestnanci
152002 Samostatne zárobkovo činné osoby
152004 Zamestnávatelia
152005 Štát
152006 Sociálna poisťovňa
152008 Dlžné poistné
152009 Dobrovoľní platitelia
153 Poistné na úrazové poistenie
153001 Zamestnávatelia
153002 Dlžné poistné
154 Poistné na zdravotné poistenie
Používajú zdravotné poisťovne.
154001 Zamestnanci
154002 Samostatne zárobkovo činné osoby
154004 Zamestnávatelia
154005 Štát
154009 Iní platitelia
154010 Prídel z prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie
154011 Dlžné poistné
155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti
155001 Zamestnanci
155003 Zamestnávatelia
155004 Dobrovoľní platitelia
155005 Dlžné poistné
156 Poistné na garančné poistenie
156001 Zamestnávatelia
156003 Dlžné poistné
157 Poistné do rezervného fondu solidarity
157001 Zamestnávatelia
157002 Samostatne zárobkovo činné osoby
157003 Dobrovoľní platitelia
157004 Dlžné poistné
157005 Štát
158 Poistné na invalidné poistenie
158001 Zamestnanci
158002 Zamestnávatelia
158003 Samostatne zárobkovo činné osoby
158004 Dobrovoľní platitelia
158005 Štát
158006 Dlžné poistné

190 Iné dane
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Kategória obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Môžu mať podobu napr. dividend, odvodov zo zisku, úhrad za vydobyté nerasty, nájomného z prenajatých pozemkov. Táto kategória nezahŕňa príjmy pochádzajúce z predaja majetku alebo zo splácania hodnoty majetku alebo pôžičky.
211 Príjmy z podnikania
211003 Dividendy
211004 Iné príjmy z podnikania
Napr. Odvod zo zisku.
212 Príjmy z vlastníctva
212001 Z úhrad za vydobyté nerasty
212002 Z prenajatých pozemkov
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
Objekt = garáž, byt atď. Priestor = časť budovy a objektu.
212004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Aj materiálu.
212008 Z úhrad za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd
212009 Z úhrad za nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
221001 Súdne poplatky
221002 Tržby z predaja kolkových známok
221003 Puncové poplatky
221004 Ostatné poplatky
Patria sem napr. správne poplatky, poplatky za vedenie účtu zverených prostriedkov, paušálne náhrady za udeľovanie víz, z medzinárodných ochranných známok .
221005 Licencie
222 Pokuty, penále a iné sankcie
Pokuty, penále a iné druhy sankcií, ktoré nie sú priraditeľné ku konkrétnej dani alebo inému konkrétne klasifikovanému príjmu, zosobnené pokuty a penále. Nepatria sem príjmy pod položkou 291. 
222001 Za porušenie finančnej disciplíny
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
222002 Z účtov Európskej únie
Za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie
222003 Za porušenie predpisov

Napr. cenových , o štátnej pokladnici, colných, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva, hospodárskej súťaže, omeškaných úhrad, upomienok, informačných povinností; v oblasti zamestnanosti, v oblasti životného prostredia, za nedodržanie výpožičnej lehoty, za stratu diela, stratu rôzneho materiálu, o povinnej školskej dochádzke (záškoláctvo), úroky (napr. z privatizačného majetku, z omeškania), v blokovom konaní (za pokutové bloky, aj formou poštovej poukážky); prirážky, poplatky, pokuty (zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa); za porušenie povinnosti ne peňažnej povahy vyplývajúcej z osobitných predpisov.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Patria sem prijaté poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby, ktoré nie sú priemyselnej povahy a príjmy z predaja spojené s obvyklými sociálnymi a spoločenskými službami.

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Napr . za služby právne a poradensko-konzultačné, služby súvisiace s overovaním skúšok odbornej spôsobilosti, ľudovoumeleckej činnosti, ubytovacie služby, za použitie telefónu, faxu, káblovej televízie, služobných motorových vozidiel, zberných surovín, odpadových nádob, služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase, vstupné, sprievodcovskú činnosť, kopírovacie práce vrátane fotoprác, v obradných sieňach, verejnú súťaž, verejnú dražbu, služby za vodné, stočné, elektrinu, pary, plyn, teplo, reklamu v obecných novinách, sprístupnenie informácií, ďalej za rešeršné a znalecké posudky, svedočné, služby v občiansko-právnom konaní, za výskum a vývoj, ošetrovné v detských domovoch platené rodičmi detí, za cirkulovanú výpožičku (aj za registráciu čitateľov), medzinárodnú výpožičnú službu, za poškodené učebnice, laboratórne rozbory a skúšky výrobkov, preverovanie a registráciu liečiv, certifikáciu, meranie hlučnosti a prašnosti, za výpisy z katastra nehnuteľností, z technickej dokumentácie, patentovej dokumentácie, služby za geologické a geodetické práce, remeselnícke (napr. stolárske, autoopravárenské, údržbárske, montážne práce, za pranie, čistenie), služby na hraničných pr iechodoch vrátane váženia hmotnosti motorových vozidiel, v zariadeniach sociálnych služieb, rehabilitačné, rekreačné služby, cattering (občerstvenie na palube lietadla - Ministerstvo vnútra SR), tržby z bufetu, aplikačného programového vybavenia, prístavné, letové meranie a overovanie, opčná prémia, za opatrovateľské služby, pestúnsku starostlivosť, za služby v domoch smútku, ďalej lektorské, služby požiarnej ochrany, napojenie na pulty centralizovanej ochrany, opakované vyšetrenia vzoriek, prieskumné územia, kontrolnej činnosti zástupcov vojenskej správy, za použitie športových potrieb a zariadení, poskytnutie ochrany pri prevoze peňazí, od zahraničných študentov študujúcich na vlastné náklady, služby spojené s tvorbou a ochranou životného prostredia a ochranou zdravia obyvateľstva, za poskytovanie a spracovania lesných hospodárskych plánov, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt (reštaurátorské práce, za zhodnotenie autorských práv a práv výrobcu k filmom), výrobky, tovary a služby vedľajšieho hospodárstva (Zbor väzenskej a justičnej stráže) a zariadenia v zmysle zákona o sociálnej pomoci, z kultúrnej činnosti, lekárskych výkonov (aj tých, ktoré nie sú financované prostredníctvom zdravotných poisťovní), nadštandardné, od zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, služby zdravotnej starostlivosti, lekárske predpisy a poukazy, za služby súvisiace s výberom príspevkov starobného dôchodkového sporenia, paušálne platby za poistencov iných členských štátov EÚ ( nezaopatrení rodinní prí slušníci zamestnanca, poisteného v inom členskom štáte EÚ nebývajúceho v SR, ktorí trvalo bývajú v SR), veterinárnych výkonov, veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol, kvalifikačné skúšky, vrátane duplikátov a titulov, školné a zápisné (aj za jazykové kurzy), účastníkov ďalšieho vzdelávania, prijímacích pohovorov na vysoké školy, konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác, za vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, akreditácie. Ďalej tržby z predaja diaľničných nálepiek, kníh, publikácií, tlačív, propagačného materiálu, vrátane programov a katalógov, Obchodného vestníka, Justičnej revue, rastlinných, živočíšnych a lesných výrobkov a zvierat, kuchynského odpadu, cintorínske, za separovaný zber a predaj intervenčných zásob Pôdohospodárskou platobnou agentúrou atď.
223002 Za jasle, materské školy a školské kluby detí
Príspevky rodičov a iných osôb na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov podľa platných predpisov.
223003 Za stravné
Vrátane stravovacích služieb.
223004 Za prebytočný hnuteľný majetok
Patria sem príjmy za odpredaj skladových zásob a iného prebytočného hnuteľného majetku zakúpeného z bežných výdavkov (vrátane nábytku). Príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku nakúpeného z kapitálových výdavkov sa klasifikuje pod 230. 
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby
229001 Za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
229002 Za odber podzemnej vody
229005 Za znečisťovanie ovzdušia
Aj za nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu.

230 Kapitálové príjmy
Príjem z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku.
231 Príjem z predaja kapitálových aktív
232 Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv
233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
233001 Z predaja pozemkov
Pôda, ťažobné práva, v poľovníctve právo na odstrel, iné koncesie a prepožičania vo vzťahu k pôde,
233002 Z predaja nehmotných aktív
Napr. patentov, autorských práv, obchodných značiek.
239 Ďalšie kapitálové príjmy
Nezaradené v položkách 231-233.
239001 Zo združených investičných prostriedkov
239200 Ostatné

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
241 Z úverov a pôžičiek
242 Z vkladov
243 Z účtov finančného hospodárenia
Patria sem napr. úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou, ako aj úroky ostatných klientov Štátnej pokladnice z účtov vedených v Štátnej pokladnici.
244 Z termínovaných vkladov
245 Z návratných finančných výpomocí
246 Ostatné platby
Patrí sem napr. ážio a alikvotný úrokový výnos z emitovaných dlhopisov.
250 Úroky zo zahraničných úverov, návratných finančných výpomocí, pôžičiek a vkladov
251 Z úverov a pôžičiek
252 Z vkladov

290 Iné nedaňové príjmy

291. Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky
291001 Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
291002 Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie
291003 Od ostatných neziskových právnických osôb
Napr. od nadácie, neinvestičného fondu.
291004 Od fyzickej osoby
Napr. vrátené nesprávne vyplatené dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi.
291005 Z účtu prostriedkov Európskej únie
291006 Od obce a vyššieho územného celku
291007 Od nefinančnej právnickej osoby
291008 Od ostatných subjektov verejnej správy

292 Ostatné príjmy
292006 Z náhrad z poistného plnenia
Zo zmluvného alebo zákonného poistenia.
292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier
Po nadobudnutí účinnosti zákona o hazardných hrách sem patria odvody z hazardných hier.
292009 Z odvodu
Z odvodu vyplývajúceho zo zúčtovania finančných vzťahov s rozpočtom.
292012 Z dobropisov
Ak nie je prípustné vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov; napr. za noviny, časopisy, knihy, telefóny, elektrinu, plyn a z nájomného.

292017 Vratky
Napr. príspevkov, dotácií, finančných príspevkov od zamestnávateľov, transferov, z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z DPH za predchádzajúce obdobia, z miezd z depozitu, z pôžičiek, z nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa Ministerstvo zahraničných vecí SR, valút zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka a nevyčerpaných prostriedkov určených na program.

292019 Z refundácie
Napr. zo zahraničných pracovných a služobných ciest.
292021 Z kurzových rozdielov
292027 Iné
Napr. z podnikateľskej činnosti po zdanení; náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov (všetky odvody vyplývajúce z osobitných predpisov ako sú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu atď.); predpísaných mánk a škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná); výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu, realizácie platobného styku (výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou znížené o náklady na tieto finančné operácie); obnovy evidencie pozemkov, úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených, náhrad trov trestného a priestupkového konania, náhrady výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, prepadnuté kaucie a majetok, výnosy regresných náhrad, výživného na dieťa podľa rozhodnutia súdu, z dedičského konania, produkcie cukru a izoglukózy (odvádzaných do rozpočtu ES ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom) a mylné platby.

300 Granty a transfery

Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani službu alebo tovar ako odplatu. Môžu byť poskytnuté vo forme finančnej, naturálnej alebo práva. Keďže finančná hodnota grantov vo forme naturálnej a práva nie je príjemcovi známa, nie je možné ich vykázať vo finančnom vyjadrení, avšak príjemcovia sú povinní vo svojich návrhoch rozpočtov uviesť prijatie takýchto grantov.

310 Tuzemské bežné granty a transfery

311 Granty
Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov napr. na rozvoj kultúrny, životného prostredia, sociálnej sféry, zdravotníctva, školstva, katastra nehnuteľností, výskum a vývoj, projekty Európskej únie, obranu a bezpečnosť, zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, ochranu pred požiarmi, spoločný obecný úrad alebo združenie obcí .
312 Transfery v rámci verejnej správy
312001 Zo štátneho rozpočtu
Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám, ktoré patria do verejnej správy, na aktívne opatrenia trhu práce, za verejno-prospešné práce.
312002 Zo štátneho účelového fondu
312003 Zo zdravotných poisťovní
312005 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
312006 Zo Slovenského pozemkového fondu
312007 Z rozpočtu obce
Aj mestské časti v Bratislave a Košiciach.
312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku
312009 Zo Sociálnej poisťovne
312010 Zo štátnych finančných aktív
312011 Od osta tných subjektovverejnej správy
314 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Napr. príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré nepatria do verejnej správy ( na dobeh).

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery
Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné príspevky poskytnuté na obstaranie buď kúpou existujúcich alebo výstavbou nových kapitálových aktív pre nevojenské účely.

321 Granty
Napr. na rozvoj kultúrny, životného prostredia, sociálnej sféry, školstva, zdravotníctva, katastra nehnuteľností, výskum a vývoj, zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, výstavbu miest a obcí, výstavbu diaľnic, diaľničných a hraničných prechodov, obranu a bezpečnosť, ochranu pred požiarmi.

322 Transfery v rámci verejnej správy
322001 Zo štátneho rozpočtu
Napr. na činnosť štátneho účelového fondu, verejným vysokým školám, príspevkovým organizáciám, ktoré patria do verejnej správy.
322002 Zo štátneho účelového fondu
322003 Zo zdravotných poisťovní
322004 Z Fondu národného majetku Slovenskej republiky
322005 Z rozpočtu obce
Aj mestské časti v Bratislave a Košiciach.
322006 Z rozpočtu vyššieho územného celku
322007 Zo štátnych finančných aktív
322008 Od os tatných subjektov verejnej správy
324 Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
Napr. príspevky príspevkovým organizáciám, ktoré nepatria doverejnej správy( na dobeh).

330 Zahraničné granty
331 Bežné
331001 Od zahraničnej vlády
331002 Od medzinárodnej organizácie
332 Kapitálové
332001 Od zahraničnej vlády
332002 Od medzinárodnej organizácie
340 Zahraničné transfery
341 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

B. VÝDAVKY

Výdavky sa delia na bežné a kapitálové.

600 Bežné výdavky
Táto hlavná kategória zahŕňa platby za mzdy, platy, poistné, tovary a služby, napr. cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné.

Ďalej sem patria výdavky za služby, tovary a vybavenie na vojenské účely ako napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky (nie však obstarané políciou alebo inými bezpečnostnými silami), výstavbu výlučne vojenského charakteru a vojenských budov. Patrí sem nákup materiálu a súvisiacich miezd pri obstarávaní nehmotného majetku do 50 tis. Sk a majetku obstarávaného z bežných výdavkov vo vlastnej réžii. Patria sem i bežné transfery právnickým osobám tuzemským, zahraničným a jednotlivcom poskytované vo forme napr. dávok, dotácií, príspevkov, členského. Ďalej sem patria úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Majetok obstarávaný z bežných výdavkov sa udržuje a opravuje ( vrátane modernizácie a rekonštrukcie ) vždy z bežných výdavkov (635).

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere , v služobnom pomere a v štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon verejných funkcií uhradzované podľa príslušných predpisov. Patrí sem i valutová časť platov zamestnancov zahraničnej služby vyjadrená v slovenskej mene.
Kategória nezahŕňa položky odmeňovania v naturáliách - tieto sa zahŕňajú pod 637 , platy pri odchode do dôchodku, odstupné , príplatky k nemocenskému a dávky sociálnej pomoci - tieto sa zahŕňajú pod 642. 
611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho
vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad
Patria sem všetky mzdy a platy v zmysle platných predpisov, vrátane funkčného platu podľa § 78 ods. 5) zákona o štátnej službe a vyrovnania do výšky tarifného platu podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní. U profesionálnych vojakov, policajtov a colníkov tento plat obsahuje i prídavok za výsluhu rokov.
612 Príplatky
Podľa príslušných platných predpisov vrátane platu za štátnu službu nadčas, za výkon funkcie sudcu, prokurátora nadčas, za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni a za prácu nadčas podľa osobitných zákonov.
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za
pohotovosť
Podľa príslušných platných predpisov.
614 Odmeny
Podľa príslušných platných predpisov.
615 Ostatné osobné vyrovnania
Tu klasifikované výdavky nevstupujú do základu pre výpočet priemernej mesačnej mzdy. Patria sem paušálne náhrady podľa osobitných zákonov; zahraničný príspevok profesionálnemu vojakovi vyslanému v rámci mierových síl a príslušníkovi vyslanému v rámci mierových misií alebo medzinárodných policajných zborov počas pôsobenia v zahraničí.
616 Doplatok k platu a ďalší plat
Patrí sem i vyrovnanie platu a doplatok k platu pri výkone inej práce , doplatok k služobnému platu, služobnému príjmu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625 Poistné do Sociálnej poisťovne
625001 Na nemocenské poistenie
625002 Na starobné poistenie
625003 Na úrazové poistenie
Na základe § 128 ods. 8 zákona o sociálnom poistení.
625004 Na invalidné poistenie
625005 Na poistenie v nezamestnanosti
625006 Na garančné poistenie
Platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.
625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
628 Poistné na osobitné účty
Používajú ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad.
628001 Na nemocenské poistenie
628002 Na starobné poistenie
628003 Na úrazové poistenie
628004 Na invalidné poistenie
629 Príspevok na starobné dôchodkové sporenie

630 Tovary a služby
Táto kategória zahŕňa platby za tovary a služby . Z výdavkov určených pre vojenské účely, výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov sem nepatria byty a ubytovacie zariadenia pre domácnosti príslušníkov ozbrojených síl a výstavba objektov (napr. mosty, cesty, nemocnice), ktoré môže používať i civilné obyvateľstvo, a to ani v prípade, že sú budované príslušníkmi ozbrojených síl.
Výdavky za tovary a služby poskytované zamestnancom bezplatne alebo za znížené ceny, vrátane nákupov potravín a uniforiem, patria tiež do tejto kategórie. Patria sem i výdavky na naturálne mzdy .
Výdavky súvisiace s obstaraním zakúpených tovarov vrátane dopravy a montáže, sa zahŕňajú vždy do ich ceny aj v prípade, že nie sú zabezpečované jedným dodávateľom a triedia sa na rovnakej podpoložke.
Všeobecný materiál , všeobecné služby = používajú všetci užívatelia rozpočtovej klasifikácie.
Špeciálny materiál používajú iba niektorí užívatelia rozpočtovej klasifikácie (napr. vojsko, bezpečnostné a záchranné zložky, zložky civilnej ochrany, zdravotníctvo, metrológia a skúšobníctvo).
Špeciálne služby používajú tiež len niektorí užívatelia rozpočtovej klasifikácie.
Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie pre vojenské účely sa triedia na osobitnej podpoložke.

631 Cestovné náhrady
Patria sem výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom, služobnom a v štátnozamestnaneckom pomere (vykonané cesty musia spĺňať podmienky pracovnej cesty a služobnej cesty v zmysle platných predpisov) a náhrady v zmysle § 128 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP.

Cestovné náhrady - obsahujú všetky náhrady poskytované podľa zákona o cestovných náhradách.

Cestovné výdavky - zahŕňajú len výdavky spojené s dopravou.

631001 Tuzemské
Patria sem všetky cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§§ 3-9 zákona), vrátane preddavkov.

631002 Zahraničné
Patria sem všetky cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách, náhrady výdavkov a iné plnenia pri výkone práce v zahraničí v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§§ 10-33 zákona), vrátane preddavkov.

631003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru
Podľa zákona o cestovných náhradách sa zamestnancom môžu poskytovať aj náhrady pri vzniku pracovného pomeru a pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, t. j. prijatie, preloženie, prevelenie.

631004 Cestovné náhrady vlastným zamestnancom
Náhrady vlastným zamestnancom v zmysle § 128 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP.

632 Energie, voda a komunikácie
Výdavky na všetky druhy energií a komunikačných služieb.
632001 Energie

Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá (palivá len na vykurovanie, napr. vykurovacia nafta).

Nepatria sem výdavky za palivá spotrebúvané na výrobné a dopravné účely, ktoré sa triedia pod 633 a 634. 
632002 Vodné, stočné
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
Poplatky a úhrady za práce a služby telekomunikácií, napr. za telefóny (používanie prípojky, prenájom telefónneho prístroja, automaticky uskutočnené volania, výpisy uskutočnených volaní, rádiové stanice atď.), faxy, mobilné telefóny, pagingy, rozhlas, televízia a telex, poštové a kuriérske služby, spojovacie siete (poplatky za užívanie republikových a medzinárodných spojovacích sietí, napr. SANET, INTERNET), počítačové siete, rezortné komunikačné siete, elektronický prenos dát.

633 Materiál
633001 Interiérové vybavenie
Platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 600. 
633002 Výpočtová technika
Platby za obstaranie osobných počítačov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 600,vrátane materiálu k výpočtovej technike vrátane "myší", klávesníc, filtrov, monitorov a procesorov k počítačom, nenahratých nosičov dát pre výpočtovú techniku, tlačiarní, podávačov k tlačiarňam, a čípové karty pre Štátnu pokladnicu.
633003 Telekomunikačná technika
Platby za obstaranie zvukových a obrazových prostriedkov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 600 vrátane spojovej techniky, spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia.
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Platby za obstaranie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 600, napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích, odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, unimobuniek, náradia používaného vo vlastných dielňach a pre údržbu vo vlastnej réžii, ručných hasiacich prístrojov, hudobných nástrojov.
Pracovné nástroje a náradie používané výlučne na opravy dopravných prostriedkov sa triedi na 634. 
633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
Napr. vojenské, meracie, monitorovacie, zdravotnícke, spravodajské, výzbrojné, technické prostriedky na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných dokladov, pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ženijná, pyrotechnická, detekčná, chemická a požiarna technika, signálno-bezpečnostná technika (vyrozumievacia, varovacia), skúšobná a testovacia technika (skúšobné ihly a kamene, tavebné pomôcky a kovadliny).
633006 Všeobecný materiál
Všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce, napr. všetky druhy používaného papiera (kancelársky, pre rozmnožovanie, pre počítačové tlačiarne atď.), tlačivá a formuláre, polygrafický, zdravotnícky a rehabilitačný (aj v sociálnych zariadeniach), zubnotechnický, videokazety, audiokazety, kompaktné disky, tonery, monočlánky, batérie do mobilných telefónov, fotografický a osvetový, obchodný, na výstavy, propagačnú činnosť, archeologický výskum, pre obvinených a odsúdených (strihacie a holiace strojčeky, nožnice, hrebene atď.), vzorky netextilné a textilné, súčiastky na hudobné nástroje, vybavenie scénickej a kostýmovej výpravy vo vlastnej réžii, notový materiál, čistiaci, hygienický a dezinfekčný, deratizačný a dezinsekčný, lieky vrátane platieb za lieky a drobný zdravotnícky materiál na vybavenie lekárničiek na pracoviskách a v dopravných prostriedkoch, vitamíny a podporné prostriedky, očkovacie séra, diagnostiká, chemikálie a močovina, archiválie a archívne krabice, kvety, vence (rezané kvety na výzdobu priestorov), kytice pri občianskych obradoch, vence a kytice pre zosnulého vlastného zamestnanca, resp. dôchodcu, ako aj na pietne akty, umelé kvety len ak spĺňajú kritériá financovania z bežných výdavkov, technické plyny, konzervačný, posypový, stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný, evidenčné číslo ( bývalé štátne poznávacie značky), dopravné značky a uličné tabule (aj tabule na označenie budov), informačné tabule, štátne symboly a symboly územnej samosprávy ( štátny znak, zástava, vlajky atď.), štátne a miestne vyznamenania (medaily, plaket y, diplomy atď.); proviantný, telovýchovný a športový materiál, vybavenie stravovacích zariadení, posvätné liturgické nádoby a pomôcky, sadenice, stromčeky, kríky, trvanlivé kvety, zemina, osivo a biologická rekultivácia, zvieratá (okrem základného stáda a ťažných zvierat), výstroj a pomôcky pre chov a výcvik, veterinárny materiál, očkovacie séra a látky, krmivo, stelivo (aj ošetrenie zvierat); laboratórne sklo a pomôcky, laboratórne štandardy, ošatenie a vecné dary v detských domovoch, na výrobné účely vedľajšieho hospodárstva.
V prípade prideľovania služobných tašiek, ak to pripúšťajú platné predpisy, výdavky na ne sa klasifikujú tiež tu.

Materiál používaný výlučne na opravy dopravných prostriedkov sa triedi na 634. 

633007 Špeciálny materiál

Napr. vojenský, výstrojný, výzbrojný, pre šifrovú službu, požiarnej ochrany, civilnej ochrany, príslušníkov polície a colníkov (aj na ochranu života a zdravia policajtov), reštaurátorský (aj plátkové a práškové zlato a striebro), puncové značky, colné uzávery, pásky, plomby, pre knihárske dielne.

633008 Krv a krvné výrobky

633009 Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky

Zahŕňa platby za nakúpené (aj za distribúciu) knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zbierky zákonov, vestníky, normy, mapy, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky (aj na CD a diskete) a pod., obstarávané tak pre potreby jednotlivých zamestnancov a knižníc organizácií, ako aj pre knižničné fondy verejných knižníc, či pre potreby väzňov.

Patrí sem aj materiál pre výchovu, názorné vyučovanie a dielne, školské potreby poskytované bezplatne (aj pre potreby obvinených a odsúdených).

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Patria sem osobné ochranné pracovné prostriedky, rovnošaty (uniformy), posteľná výbava, pracovné odevy v zdravotníctve, v lesníctve, pre požiarnu ochranu, aj pre mestskú a obecnú políciu, taláre, pre obvinených a odsúdených vo väzenstve a pod., ak spĺňajú kritériá obstarávania z bežných výdavkov .

Vylúčené sú pracovné odevy a obuv pre zamestnancov dopravných zložiek organizácií (vodiči, mechanici a pod.) - tieto sa triedia na 634. 

633011 Potraviny

Platby za materiál na prípravu jedál a nápojov, výrobky potravinárskeho priemyslu, zeleninu, ovocie, hotové jedlá a nápoje pre hromadné stravovanie v ústavoch a zariadeniach (napr. v bufetoch), cattering -náklady spojené s občerstvením na palube lietadla, pitnú vodu ( napr . poskytovaná zamestnávateľom podľa hygienických predpisov).

633012 Osobná spotreba dieťaťa

Napr. v profesnej náhradnej rodine, špeciálnej materskej škole internátnej, špeciálnej základnej škole internátnej, odbornom učilišti internátnom, diagnostických centrách.

633013 Softvér a licencie

Z tejto podpoložky sa hradia výdavky, na obstaranie nehmotného materiálu, ktorý nespĺňa kritériá nehmotného majetku z kapitálových výdavkov ( napr. softvér a licencie).Nepatrí sem obstaranie drobného nehmotného majetku, ktorý sa na základe rozhodnutia organizácie účtuje ako dlhodobý nehmotný majetok v súlade s platnými postupmi účtovania a organizácia ho financuje z kapitálových výdavkov.

633014 Vojenská výstavba a obstaranie budov vojenského charakteru

633015 Palivá ako zdroj energie

Na iné ako dopravné účely, napr. pre generátory, buldozéry, kosačky a iné pracovné mechanizmy; aj propán butánová fľaša.

633016 Reprezentačné

Vrátane vecných darov a kvetov poskytnutých pri reprezentačných účeloch (tuzemská alebo zahraničná delegácia).

633017 Intervenčné zásoby

Používa Pôdohospodárska platobná agentúra pri doplnení a tvorbe intervenčných zásob.

633200 Ostatný

634 Dopravné

Patria sem všetky výdavky na dopravu ľudí a tovaru za prevádzkovým účelom, vrátane služobných a prenajatých dopravných prostriedkov. Obsahuje i náklady na servis, údržbu a všetky druhy opráv služobných dopravných prostriedkov vrátane pracovného náradia a materiálu, ako aj na pohonné hmoty pre zabezpečenie výcviku vojsk.

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Patrí sem len palivo na dopravné účely (pohonné hmoty), aj pri zahraničných pracovných cestách služobným vozidlom, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, LPG plyny.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

V prípade dodávateľského zabezpečenia úhrada za dodanú službu, pri realizácii vo vlastnej réžii, napr. nákup materiálu, pracovných nástrojov, náradí, čistiacich potrieb, premeranie spotreby paliva, drobný materiál pre vodičov (napr. osviežovače vzduchu, jelenice, hubky aj slnečné okuliare), pneumatiky, batérie (aj nahodenie pneumatík, vyváženie kolies, nabitie batérií), náhradné diely na opravy vrátane diskov a duší, emisné kontroly, poplatky za služby staníc technickej kontroly. Ďalej sa tu triedi aj doplnkové vybavenie vozidiel ( napr. rádia, záclonky).

634003 Poistenie

Povinné zmluvné a havarijné poistenie.

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

Patria sem výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovarov, napr. všetky výdavky spojené s dopravou žiakov pri lyžiarskych kurzoch, školských exkurziách a do škôl v prírode, výdavky spojené s dopravou študentov vysokých škôl pri telovýchovných kurzoch, pri absolvovaní povinných praxi a pri exkurziách , odvoz surovín do zberu, preprava prístroja do opravy, prenájom zabezpečovacieho systému, aj poplatok za užívanie frekvenčného pásma povelového zariadenia, tzv. LOJACK, systém bezpečnostného značenia skiel.

634005 Karty, známky, poplatky

Patria sem diaľničné známky, diaľničné poplatky, parkovacie karty, parkovné, zelené karty, kreditné karty, letiskové poplatky.

Ak majú poplatky charakter potrebných vedľajších výdavkov, ktoré vznikli zamestnancovi v súvislosti s plnením pracovných úloh na pracovnej ceste, patria pod 631. 

634006 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

Pre zamestnancov dopravných zložiek organizácií - vodičov, mechanikov a pod.

635 Rutinná a štandardná údržba

Výdavky na práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektami, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru) s výnimkou opráv a údržby dopravných prostriedkov, ktoré sa klasifikujú pod 634. 

Udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebenie, predchádza sa jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady.

Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie majetku za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu. Opravou sa majetok uvedie do pôvodného stavu v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania, zamedzuje sa vzniku poškodenia, zabezpečuje sa plynulosť a bezpečnosť používania majetku, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových prvkov, ktoré však neovplyvňujú výkonnosť a spôsob využitia majetku.

635001 Interiérového vybavenia

Napr. nábytku.

635002 Výpočtovej techniky

Vrátane softvéru a počítačových sietí.

635003 Telekomunikačnej techniky

635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích, odpadových nádob, elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, hasiacich prístrojov, plynových fliaš na technický plyn, učebných a kompenzačných pomôcok, prístrojov, zariadení a náradia pre športové účely, vnútorného informačného systému, časomerných zariadení, vrátane prístupového a dochádzkového systému, koľajísk a vlečiek, výmenníkových staníc tepla, rozvodov plynu a elektrickej energie, mechanizačnej techniky vrátane vysokozdvižných vozíkov, hudobných nástrojov, elektrospotrebičov, klimatizácie, klimatizačných jednotiek a vzduchotechniky, energetických zariadení vrátane náhradných zdrojov energie, vykurovacích telies, medziobjektových rozvodo v ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody, čistiarní odpadových vôd (vrátane zavlažovacích sústav a vodovodov), vodárenských zariadení, kanalizácie, kotolní a kotlov, výťahov, servisnej techniky, pracovného náradia, vrátane aj príslušného materiálu k vyššie uvedenému.

635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Napr. vojenských, meracích, monitorovacích, signálno-bezpečnostnej techniky ( vyrozumievacej, varovacej), spravodajských, výzbrojných, technických prostriedkov na zhotovenie, úpravu a kontrolu osobných dokladov, zariadení pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ženijnej, pyrotechnickej, detekčnej, chemickej, požiarnej a zabezpečovacej techniky , technických prostriedkov šifrovej služby, vrátane aj príslušného materiálu k vyššie uvedenému.

635006 Budov, objektov alebo ich častí

Napr. kancelárskych , archívnych , vojenských, výcvikových, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, školiacich, dielenských, ubytovacích, rekreačných, kultúrnych, pamiatkových, sociálnych (aj pre utečencov a migrantov), väzenských objektov, trhovísk, výstavných priestorov, garáží, škôl, vrátane materských škôl, športových priestorov a objektov, obytných domov, umeleckých diel (aj reštaurovanie múzejných predmetov), cintorínov a domov smútku, verejnej zelene (aj vrátane záhrad a zelene, ktoré sú súčasťou objektov ZÚ SR a rezidencií a dopravnej zelene), miestneho rozhlasu, ciest, diaľníc a chodníkov (vrátane značenia turistických chodníkov), mostov, podchodov, lávok, autobusových čakární, dop ravných značiek a vodorovného dopravného značenia vrátane parkovacích stĺpikov, zvodidiel, zábradlia a parkovacích automatov, minerálnych prameňov, prístreškov, okolia a jazierok, skládok tuhého domového odpadu (vrátane žúmp), požiarnych zbrojníc, štátnych hraníc, stožiarov na vlajky, mestských WC a fontán, telovýchovných a športových zariadení, verejného a slávnostného osvetlenia.

635007 Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok

635008 Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok

635200 Ostatného

636 Nájomné za nájom

Platby za prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí. Pri prenájme nehnuteľných vecí príslušné podpoložky slúžia i pre nájomné za časť budov (priestorov). Patrí sem aj operatívny lízing, nie finančný (824) s výnimkou finančného lízingu rozpočtových organizácií pri financovaní projektov Európskeho sociálneho fondu.

636001 Budov, objektov alebo ich častí

Napr. administratívnych budov, skladov, dielní, garáží, škôl, školských a školiacich stredísk, stravovacích, ubytovacích, kultúrnych, rekreačných a zdravotných stredísk, zariadení sociálnych služieb, telovýchovných a športových zariadení, rokovacích miestností, bytov, pozemkov (aj vlastníkom za pôdu), ochranných stavieb civilnej ochrany, archívov, rezidencií, reprezentačných a obradných priestorov, parkovacích boxov a parkovísk, výstavných plôch, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích prenosových zariadení, budov vojenského charakteru, výcvikových a účelových zariadení, poľných kancelárií.

636002 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Napr. stravovacích (vrátane zeleninového pultu v jedálni), zdravotníckych, laboratórnych, tlmočníckych, uzamykateľných priečinkov (za prenájom priečinku na pošte, v banke a pod.), plynových fliaš, zásobníkov plynu na technické plyny, telefónnych liniek (vrátane telefónnych ústrední a telekomunikačnej techniky), optických vlákien, zariadení OVID na prenos videosignálu, poplašných zariadení, trafostaníc, výpočtovej techniky, vyvolávacích automatov na mikrofilmy, nábytkov, odpadových nádob, umeleckých diel a hudobných nástrojov, lodných výťahov, frankovacích, rozmnožovacích a kopírovacích strojov, rohožiek, dopravných značiek, tlačiarenských strojov, strojov pre knihárske a polygrafické spracovanie a pracovných mechanizmov a prístrojov, zariadení a náradia pre športové účely.

636003 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

636004 Dopravných prostriedkov

Formou operatívneho lízingu.

636005 Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci

Finančný lízing rozpočtovej organizácie pri financovaní projektov Európskeho sociálneho fondu.

637 Služby

Patria sem akékoľvek ďalšie vstupy na činnosť nezaradené v predchádzajúcich špecifických položkách 631 až 636 realizované dodavateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce.

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá

Patria sem napr. výdavky na školenia pracovníkov pri nadobúdaní nehmotného majetku, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre budované prevádzky, účastnícke poplatky usporiadajúcim právnickým osobám pôsobiacim v príslušnej oblasti, stravovacie a ubytovacie náklady, odmeny za prednáškovú činnosť, nákup materiálu, publikácií a pomôcok na akcie, nájomné za prednáškové priestory, príp. iné náklady na akcie, okrem cestovného, ktoré sa klasifikuje pod 631. 

637002 Konkurzy a súťaže

Patria sem napr. výdavky súvisiace s dražbou, športovými podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane mládežníckych podujatí, na vecné dary pri športových a kultúrnych podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné odmeny za športové a kultúrne podujatia, aj za spracovanie súťažných podkladov.

637003 Propagácia, reklama a inzercia

Patria sem napr. výdavky za vytvorenie web stránky v medzinárodnej sieti INTERNET, vládnej sieti GOVNET, vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, prepis šotov, novoročné pozdravy.

637004 Všeobecné služby

Dodavateľským spôsobom.

Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie kníh, dokladov, podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), uloženie a likvidácia odpadu, poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné služb y (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia, odchyt a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť (vrátane prípadnej súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé vyučovanie vrátane vypracovania skúšobných otázok, overovanie spôsobilosti výkonu povolania, starostlivosť o chránené časti prírody vrátane dokumentácie ochrany prírody, sprievodcovskej a strážnej (ochrannej) služby, služieb súvisiacich s ochranou prírody, nahrávanie a ozvučenie pojednávaní, čistenie verejných priestranstiev, odvoz všetkých druhov odpadov, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, osobitné štatistické zisťovania, spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie služby, resp. správu bytového a nebytového hospodárstva správcovským subjektom (napr. s. r. o.), ktorý spravuje byty v osobnom vlastníctve, ale aj byty nájomné – obecné, t.j. vo vlastníctve obce, služby správcovi budovy ( tzv. režijné náklady); za uloženie zbraní u polície, administratívne služby. Úprava a výzdoba verejného priestranstva (napr. vlajková výzdoba), šitie, prešívanie, brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo, aranžérstvo, holenie, strihanie, pedikúra obyvateľov a chovancov v zariadení sociálnych služieb, dekorácie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie obrazov, sťahovanie a manipulačné práce ; služby organizátorovi verejného trhu cenných papierov a Stredisku cenných papierov (za služby Stredisku cenných papierov, prevod cenných papierov, za vedenie účtu Stredisku cenných papierov, odmena komisárovi cenných papierov - Fond národného majetku SR), doplnkový predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií a liekov, opotrebovaných motorových olejov, renovácia pások a tonerov, služby asistenta poslanca

637005 Špeciálne služby

Dodavateľským spôsobom.

Napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované služby pri strážení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane bezpečnostných služieb), výkony výpočtových stredísk (spracovanie údajov vo výpočtových strediskách), prieskumné a projekto vé práce, archeologický prieskum, geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom (nesúvisiace s výstavbou a s úlohami rozvoja vedy a techniky, geodetické práce a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou), ekologická asan ácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním ekologických havárií). Demolácie a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Geometrický plán (aj spracovanie noriem a letecké snímkovanie), notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorske, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, typologizácia a pasportizácia, varovací a vyrozumievací systém civilnej ochrany, vrátane elektrických poplachových sirén a prekládky, meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce súvisiace s ich odkrytím vrátane patologických vriec, výkony požiarnej techniky, osobná hygiena vojsk, kalibrácia prístrojov a posúdenie techniky, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, metrológia a skúšobníctvo, protetické práce, zariadení a prostriedkov požiarne j ochrany, pohrebné trovy (výdavky spojené s pohrebom, napr. v ozbrojených zložkách, obyvateľov zariadení sociálnych služieb, bezdomovcov, utečencov, osôb bez príbuzných), pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca (napr. stravovanie, ubytovanie, pranie, poplatok sociálnemu zariadeniu ( školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo, výroba rekvizít, scénická a kostýmová výprava dodavateľským spôsobom a likvidácia špeciálneho materiálu CO.

637006 Náhrady

Okrem 637007, 637008 a 637009. 

Napr. za veci nadobudnuté od fyzických osôb, poskytnutie pomoci, poskytnutú zdravotnícku starostlivosť, zavinené protiprávne konanie, snímkovanie väzňov, zdravotnícku starostlivosť nad rámec liečebného poriadku, poskytnutú liečebno-preventívnu starostlivosť v zmysle medzivládnych dohôd, rekondičné pobyty, preventívnu rehabilitáciu a preventívne lekárske prehliadky, sociálno-psychologický výcvik sociálnych pracovníkov, zdravotnú starostlivosť poskytnutú bezdomovcom, odvodových a prieskumných konaní, fyzickým osobám vykonávajúcim civilnú službu, rekreácie pre občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, organizáciu výchovno-rekreačných táborov pre deti a výchovno-vzdelávacích aktivít pre rómske rodiny, pracovnú silu zo zahraničných miestnych zdrojov pre práce na zastupiteľských úradoch, výkon inšpekcie (kontroly vykonávané daňovými úradmi), štúdium príslušníkov ozbrojených síl na civilných školách, povinnú prax (výdavky spojené s účelovou činnosťou poľnohospodárskych škôl a učilíšť - úhrady fakturovaných súm podnikom, v ktorých žiaci a študenti vysokých škôl vykonávajú povinnú prax), bývanie pre profesionálnu náhradnú rodinu, použitie líčidiel, opravu vlastných hudobných nástrojov len v prípade, ak zamestnávateľ uhradí svojmu zamestnancovi skutočne preukázané výdavky (používa Ministerstvo kultúry SR) .

637007 Cestovné náhrady

Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom .

Napr. prísediacim, svedkom, znalcom, členom Súdnej rady SR, členom stráže prírody, tlmočníkom, zadržaným osobám a žiadateľom o priznanie postavenia utečenca bez finančných prostriedkov, osobám vyhosteným z územia SR, stravovanie svedka a zadržaných osôb, osôb predvedených na nástup výkonu trestu, aj ubytovanie svedka v prípade súdneho procesu mimo trvalého bydliska svedka, vojakom, s výnimkou profesionálnych vojakov, osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR, členom poradných orgánov ministra a ostatným (napr. v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane), za ubytovanie poslancov v zariadeniach hotelového typu, darcom krvi, za ubytovanie žiakov a študentov vysokých škôl pri lyžiarskych kurzoch a absolvovaní povinnej praxe, školských exkurziách, školách v prírode a chovancom detských domovov, za vstupenky pre žiakov-chovancov v detských domovoch.

637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob

Vrátane náhrad cenových rozdielov pri zámenách mobilizačných rezerv, cenových rozdielov pri obmenách hmotných a mobilizačných rezerv, doplnenia úbytkov hmotných a mobilizačných rezerv, mobilizačným vykonávateľom vojenskej správy, nákladov za udržiavanie štátnych hmotných rezerv (aj intervenčných zásob a ich skladovania), uchovania výrobných schopností osobitných zásob. Túto podpoložku používa aj Pôdohospodárska platobná agentúra pri realizácii náhrad.

637009 Náhrada mzdy a platu

Svedkom, prísediacim; náhrada ušlej mzdy zamestnancom na základe súdneho rozhodnutia o neplatnosti výpovede, poslancom, členom komisií a spolupracovníkom obecných zastupiteľstiev a osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR. Paušálna náhrada prísediacim, vrátane náhrad miezd a platu darcom krvi.

637010 Na úlohy výskumu a vývoja

Výdavky správcov rozpočtových kapitol na riešenie štátnych objednávok výskumu a vývoja. Patria sem aj výdavky rozpočtových a príspevkových organizácií a verejných vysokých škôl na spoluprácu s ostatnými organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja na riešení úloh výskumu a vývoja.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Patria sem výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom , napr. znalecké, oponentské, expertízne, rozbory (aj vody) a územné plány, analýzy a platby za štúdie a koncepcie všeobecnej nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy, za služby privatizačných poradcov, na projekty pre čerpanie finančných prostriedkov z EÚ.

637012 Poplatky a odvody

Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne, notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, váženie vozidiel, znečistenie ovzdušia, očkovanie psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených motorových vozidiel, úschovu vecí zadržaných osôb, odvod zdravotnej poisťovne, ktorá má po započítaní záväzkov a pohľadávok zdravotných poisťovní záväzok, patrí sem aj príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zmluvne dohodnutý poplatok z tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy, diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby atď.), platobný styk - výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre klientov štátnej pokladnice.

Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú menu za inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod 631. 

637013 Naturálne mzdy

Napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku, potraviny, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi vo forme naturálnej, používanie vlastných hudobných nástrojov, vlastných frakov, smokingov, večerných dámskych šiat, disciplinárne odmeny vojakom ( vo forme vecného daru).

637014 Stravovanie

Všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, okrem stravného klasifikovaného v rámci cestovného pod 631 a výdavkov na prevádzku vlastnej jedálne, ktoré sa triedia pod príslušnými položkami podľa ich charakteru . Patrí sem aj nákup kupónov na stravovanie – gastrolístkov pre vlastných zamestnancov. Provízia za nákup stravných lístkov vstupuje do ceny jedla.

637015 Poistné

Hradené v zmysle platných predpisov, okrem poistenia motorových vozidiel, ktoré sa klasifikuje pod 634 a poistného do poistných fondov, ktoré patrí pod 620. 

637016 Prídel do sociálneho fondu

Prídel do sociálneho fondu podľa zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

637017 Provízia

Napr. za distribúciu a predaj kolkov, predaj bytov.

637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov

637019 Register obnovenej evidencie pozemkov

637020 Finančné zúčtovanie

Napr. používa kapitola Všeobecnej pokladničnej správy, príspevková organizácia.

637021 Refundácie

Aj výdavky za zdravotné služby poskytnuté inými poisťovňami alebo právnymi subjektami (zdravotné poisťovne).

637022 Osobitné finančné prostriedky

Používa Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Železničná polícia, Ministerstvo vnútra SR, vojenské informačné služby a Colná správa SR.

637023 Kolkové známky

637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov

637025 Nezrovnalosti

Používa iba kapitola Všeobecnej pokladničnej správy za porušenie ustanovení vzťahujúcich sa na program SAPARD, ISPA, PHARE, Prechodný fond, Finančný nástroj EEA a Nórsky finančný nástroj, záručnú sekciu EAGGF a pre štrukturálne operácie (štrukturálne fondy a Kohézny fond).

637026 Odmeny a príspevky

Napr. poslancom obecných zastupiteľstiev a poslancom zastupiteľstiev vyšších územných celkov a členom samosprávnych orgánov, vrátane odmien ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva, členom komisií vyšších územných celkov, za vynálezy, zlepšovacie návrhy podľa predpisov o autorskom práve, vojakom základnej služby za strihanie a premietanie vo vojenských kinách, matrikárkam, sobášiacim, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, na civilné odievanie zamestnancov v služobnom pomere, výkonnostný stravovací príspevok vrátane výdavkov na kondičnú prípravu a regeneráciu športovej reprezentácie, darcom krvi a osobám vyskúšanie účinkov nových liečiv, pracovné odmeny obvineným a odsúdeným, odmeny obvineným a odsúdeným za práce podľa § 29 a zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

637028 Odstúpenie od kúpnych zmlúv

Používa Fond národného majetku SR.

637029 Manká a škody

Nerozpočtuje sa.

637030 Preddavky

Nerozpočtuje sa - len pre účtovanie v priebehu roka.

637031 Pokuty a penále

637032 Mylné platby

Nerozpočtuje sa.

637033 Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu

Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, poskytované platobnou jednotkou MPSVR SR a MŠ SR konečným prijímateľom z verejného sektora vo výške stanovenej v zmluve. Zúčtovanie zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách rozpočtovej klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov.

637034 Zdravotníckym zariadeniam

Lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, očným optikám, opravovniam zdravotníckych pomôcok, primárnym ambulantným lekárom, ambulantným lekárom špecialistom, agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovateľom lekárskej starostlivosti prvej pomoci, poskytovateľom spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, dialyzačným centrám, poliklinikám, poskytovateľom kombinovanej starostlivosti, zariadeniam ústavnej zdravotnej starostlivosti, poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby, poskytovateľom rýchlej zdravotnej pomoci, kúpeľom, poskytovateľom leteckej záchrannej služby, iným (napr. pohrebné služby ).

637035 Dane

Napr. aj miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

637200 Ostatné

640 Bežné transfery

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary (jednostranné platby).

Transferová platba všeobecného charakteru, určená pre rôzne alebo neurčité (neurčené) ciele sa vždy považuje za bežný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.

Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácii a iných finančných vzťahov (napr. platené poistné za zákonom určené skupiny osôb).

Na položke 644 sa sledujú prevodové platby nefinančným subjektom - právnickým osobám a fyzickým osobám (podnikateľom), ktoré boli založené za účelom dosahovania zisku a príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu. Sú to platby vo forme úrokových rozdielov, cenových rozdielov alebo v inej forme priamej platby týmto subjektom s cieľom podporiť podnikateľské aktivity ich príjemcu. Dotácie na riešenie úloh výskumu a vývoja sa poskytujú na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov alebo ich častí na riešenie úloh za podmienok určených osobitnými predpismi.

641 Transfery v rámci verejnej správy

641001 Príspevkovej organizácii

Zaradenej štatistickým úradom SR do verejnej správy

641002 Štátnemu účelovému fondu

641003 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Napr. platba z invalidného poistenia do starobného poistenia.

641006 Rozpočtovej organizácii

Napr. používa Ministerstvo financií SR a Fond národného majetku SR , obce na zriadenie spoločného obecného úradu - § 20 a zákona o obecnom zriadení (ak sa v zmluve dohodne spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to pod 637030).

641008 Verejnej vysokej škole

641009 Obci

641010 Vyššiemu územnému celku

641011 Fondu národného majetku Slovenskej republiky

641012 Ostatným subjektom verejnej správy

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Zahŕňajú sa sem platby vo forme napr. príspevkov, dávok, dôchodkov, odstupného, členského, štipendií jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, vrátane medzinárodných so sídlom v SR.

642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

642002 Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby

642004 Cirkevnej škole

Aj cirkevným školským zariadeniam.

642005 Súkromnej škole

Aj súkromným školským zariadeniam.

642006 Na členské príspevky

Platenie členských príspevkov za členstvo v záujmových a iných združeniach v tuzemsku.

642007 Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite

642008 Na príspevok na osobitný účet

Na úhradu rozdielov medzi príjmami a výdavkami osobitného účtu, príspevky z rozpočtu na úhradu nákladov na rekreácie občianskych zamestnancov (používa napr. Ministerstvo obrany SR).

642009 Nefinančnej právnickej osobe

Napr. regionálnym a euroregionálnym rozvojovým agentúram a združeniam na rozvojové regionálne projekty, za obecné byty a nebytové priestory.

642010 Politickej strane a politickému hnutiu

642011 Odborovej organizácii

642012 Na odstupné

Odškodnenie zamestnanca za jeho prepustenie zo strany zamestnávateľa z dôvodov ekonomického charakteru alebo z dôvodov uplatnenia zákazu niektorých prác a pracovísk pre ženy. Patrí sem aj napr. náhrada mzdy v zmysle § 161a a § 163 zákona o štátnej službe a § 54 ods. 2 zákona o verejnej službe).

642013 Na odchodné

Pri prvom skončení pracovného ( služobného) pomeru po nadobudnutí nároku na starobný (výsluhový ) dôchodok podľa príslušných predpisov.

642014 Jednotlivcovi

Napr. ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach; za uznanie zásluh, cena Jozefa Murgaša, cena o Najkrajšiu knihu Slovenska, odmena BIB (používa Ministerstvo kultúry SR), ocenenie práce pedagógov a iných zamestnancov rezortu, žiakov a študentov, cena ministra školstva za vedu a techniku, ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach (používa Ministerstvo školstva SR), čestnému občanovi mesta, novonarodeným deťom pri uvítaní do života, cestovné náhrady (cestovné, stravné, vreckové frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, vreckové učňom, deťom a žiakom v zariadeniach náhradnej výchovy, úhrada cestovných nákladov žiaka do školy, v ktorej plní povinnú školskú dochádzku , obvineným pri prepustení z väzby a odsúdeným pri prepustení z výkonu trestu, pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca; stravné a vreckové zamestnancom zo zahraničia pri zahraničných pracovných cestách vykonávaných na základe dohody o vzájomnej výmene zamestnancov, sociálne vreckové väzňom, obyvateľom zariadení sociálnych služieb), štátny príspevok k pôžičkám novomanželom, na súdnu a mimosúdnu rehabilitáciu , Nálezy Ústavného súdu SR – prieťahy v súdnom konaní, na náhrady za vyvlastnenie (používa Slovenský pozemkový fond). Realizácia odškodnenia v súvislosti s rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva a Výboru ministrov Rady Európy a odškodnenia osôb deportovaných do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov a väznenie v nich v rokoch 1939-1945, reštitúcie, hospodárske zabezpečenie rodinných príslušníkov žiakov a študentov, vernostný príspevok baníkom, deputátne uhlie dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch, bývanie zahraničným expertom, humanitné účely, presídlencom pri majetkoprávnom vysporiadaní medzivládnych zmlúv, dispozičné fondy - Kancelária NR SR, Kancelária prezidenta SR a Úrad vlády SR, plat po skončení výkonu funkcie prezidenta a ústavných činiteľov, pri odvolaní sudcu, resp. prokurátora pre zlý zdravotný stav, predstaveného v štátnej službe v politickej funkcii, ochrana svedka, sociálno-adaptačná podpora, bývanie a životné prostredie a ostatnú výpomoc, doliečovacie akcie detí, rekondičné pobyty hemofilikov, lekárom, vyrovnávací príspevok, odmeny v známkovej tvorbe (udeľuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR), , príspevok na čistenie a pranie bielizne a šiat zamestnancov štátneho dozoru a uniforiem štátnych zamestnancov.

642015 Na nemocenské dávky

Nemocenské (aj platené zamestnávateľom), ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské.

642016 Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, iné dôchodky (samostatne hospodáriacich osôb, družstevných roľníkov; priznané pred 1. 1. 1957).

642017 Na úrazové dávky

Úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie úrazového poistenia, jednorazové odškodnenie úrazového poistenia, pozostalostná úrazová renta, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.

642018 Na ostatné dávky poskytované štátom

Napr. dôchodok manželky, sociálny dôchodok, zvýšenie dôchodku z titulu jediného zdroja príjmu, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, zvýšenie dôchodku z dôvodu účasti v odboji a rehabilitácie, dávky podľa § 271 zákona č.461/2003 Z, z . o sociálnom poistení aj invalidný dôchodok ( vdovský, vdovecký a sirotský) fyzických osôb, ktoré sa stali invalidnými ako nezaopatrené deti (v zmysle § 70 cit. zákona) odškodnenie pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov zrušených zamestnávateľov, ktorých zakladateľom bol štát alebo FNM SR, plnenia vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa, ktorý mal podľa osobitného predpisu postavenie štátneho orgánu, úrazové dávky poskytované fyzickým osobám v zmysle § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 461/2003Z.z., ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania (napr. žiak strednej školy, študent vysokej školy, vojak), príplatky za štátnu službu k dôchodku, vyrovnávací príspevok a príplatok k dôchodku v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore.

642019 Na prídavok na dieťa

642020 Na dôchodkové dávky z invalidného poistenia

Dôchodok invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský.

642022 Na príspevok pri narodení dieťaťa a na príspevok rodičom

Ktorým sa narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.

642023 Na príspevok na pohreb

642024 Na opakované sociálne dávky

Zaopatrovací príspevok, príspevky pestúnskej starostlivosti (jednorázový príspevok, opakovaný príspevok, odmena pestúna), rodičovský príspevok a príspevok na služby.

642026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke

Napr. na dávku v hmotnej núdzi, príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný, na bývanie, ochranný, jednorazová dávka v hmotnej núdzi (na ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady), sociálna pôžička, dotácia na stravu a školské potreby pre výkon osobitného príjemcu a na štipendium pre žiakov základných škôl.

642027 Na peňažné príspevky na kompenzáciu

Napr. na zaobstaranie pomôcky, opravu pomôcky, kúpu osobného motorového vozidla, prepravu, osobnú asistenciu, úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, kompenzáciu zvýšených výdavkov, opatrovanie.

642028 Na úmrtné

Používajú súdy a prokuratúry.

642029 Na náhradu

Napr. zárobku pri službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe, úpravu bytu pri presťahovaní profesionálnemu vojakovi a policajtovi, odievania pracovníkov v služobnom pomere, výstroj, za nedodanú stravu, na výživu pozostalých, refundáciu miezd zamestnancov nastupujúcich základnú vojenskú službu, za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti, stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti, stratu dôchodku. Jednorazové mimoriadne odškodnenie, náhrady nákladov a škôd (patrí sem aj podiel na strate za odstúpenie od kúpnopredajných zmlúv - Fond národného majetku SR), škodu spôsobenú živočíchom na hospodárskych zvieratách a úhrada majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu, primerané finančné zadosťučinenie pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov).

642030 Príplatky a príspevky

Napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, plat pri odchode do dôchodku, k dôchodku za výkon funkcie sudcu, pri smrteľných úrazoch a chorobách z povolania, výbavu, frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

642031 Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom

642032 Na aktívne opatrenia trhu práce

642033 Dávka v nezamestnanosti

642035 Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch

Vojakom základnej, náhradnej, zdokonaľovacej a prípravnej služby., disciplinárne odmeny vojakom ( v peňažnej forme ).

642036 Na štipendiá

642037 Na náhradné výživné

Podľa zákona 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom.

642200 Ostatné

644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Bežné platby vo forme úrokových rozdielov, grantov alebo iných platieb vykonaných priamo cez rozpočtové účty na podporu obchodných aktivít príjemcov a transfery príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu.

644001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

Napr. štátnym podnikom, štátnym akciovým spoločnostiam, akciovým spoločnostiam s majoritnou účasťou štátu.

644002 Ostatnej právnickej osobe

Napr. Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii.

644003 Fyzickej osobe – podnikateľovi

644004 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom

Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu.

645 Náklady na likvidáciu štátnych podnikov a akciových spoločností

Podľa zákona o konkurze a vyrovnaní.

646 Náklady spojené s ručením Fondu národného majetku Slovenskej republiky za

sprivatizovaný majetok

647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií

Transfery do bánk a poisťovní.

Nepatria sem transfery do Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ďalších zdravotných poisťovní.

647001 Úhrada majetkovej ujmy

Úhrada rozdielu medzi diskontnou sadzbou a zvýhodneným úrokom v prípadoch záujmu štátu na zvýhodnení poskytovaných úverov.

647002 Na služby súvisiace so štátnymi zárukami

Ide o služby súvisiace s plnením zmlúv o návratných finančných výpomociach a dodatkov k nim v časti splácania realizovaných štátnych záruk.

647003 Na hospodársku mobilizáciu

647004 Na podporu zahraničných investícií a exportu

649 Transfery do zahraničia

Bežné transfery iným vládam, medzinárodným organizáciám, neziskovým právnickým osobám a iným do zahraničia.

649001 Zahraničnej vláde

649002 Jednotlivcovi a neziskovej právnickej osobe

Patrí sem aj odmena BIB.

649003 Medzinárodnej organizácii

Napr. pravidelné a špeciálne príspevky na členstvo.

649005 Odvody do rozpočtu Európskej únie

Zo zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty a zdroja založeného na hrubom národnom produkte.

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Patrí sem splácanie samotných úrokov (z úverov, štátnych pokladničných poukážok, dlhopisov, vládnych obligácií atď.) i poplatkov súvisiacich s úvermi (manipulačné poplatky, provízie, dohodové poplatky, jednateľské poplatky).

651 Splácanie úrokov v tuzemsku

651001 Národnej banke Slovenska

651002 Banke a pobočke zahraničnej banky

651003 Subjektu verejnej správy

651004 Ostatnému veriteľovi

652 Splácanie úrokov do zahraničia

652001 Zahraničnej vláde

652002 Zahraničnej finančnej inštitúcii

652003 Z dodávateľského úveru

652004 Medzinárodnej organizácii

653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou a návratnou finančnou výpomocou

653001 Manipulačné poplatky

653002 Provízie

653003 Disážio

Napr. z emitovaných dlhopisov

653004 Poistné na zabezpečenie finančných operácií

700 Kapitálové výdavky

700 Kapitálové výdavky

Zahrňujú sa sem výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku , vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Táto hlavná kategória zahŕňa výdavky na obstaranie hmotného majetku , t.j. pozemkov, budov a stavieb, umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami Zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti, likvidovaného v dôsledku novej stavby, vrátane nákladov na likvidáciu, sa zahŕňa do nákladov na stavbu a hradí sa z kapitálových výdavkov, samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok , napr. interiérové vybavenie, kancelárske stroje, prístroje, zariadenia, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky. Súbor hnuteľných vecí, ktorý je definovaný v § 22 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov účtovná jednotka môže, ale nemusí vytvárať zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá z nich spĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2 písm. a) cit. zákona. Len tie hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí, ktoré spĺňajú všetky tri vyššie uvedené kritériá možno zaradiť do hmotného majetku, pestovateľských celkov trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, základných stád, ťažných zvierat, koní plemenných, úžitkových a chovných a iný majetok, napr. otvárky nových lomov a pieskovní, skládok odpadov, technické rekultivácie (ako sú terénne úpravy, odstránenie následkov vodnej erózie, zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti atď.). Od technickej rekultivácie je potrebné odlíšiť biologickú rekultiváciu (hnojenie pôdy, vysiatie trávy, vysadenie kvetín a okrasných kríkov), ktorá je vždy súčasťou prevádzkových nákladov ( 633006 ). Príslušenstvom hmotného majetku sú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej veci alebo sa k hlavnej veci priradí dodatočne. Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci.

Samostatnou hnuteľnou vecou je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.

Ďalej sa tu rozpočtujú výdavky na obstaranie nehmotného majetku .

Nehmotným majetkom sú práva priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 50 000 Sk a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 50 000 Sk technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk.

Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich

a) stavebno-technické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky,

b) účel, napr. stavby na bývanie, stavby občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, na rekreáciu, na školstvo a na športové účely.

c) čas trvania - trvalé, dočasné.

Súčasťou stavby je všetko, čo k nej podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie patrí v súlade s pokynom MF SR č. 3400/1998-62 v čl. I, bod 1./1.1.-1.15 uverejnenom vo FS č. 3/1998.

Výstavbou sa rozumie obstarávanie novej stavby alebo zmena dokončenej stavby nadstavbou, prístavbou, stavebnými úpravami (výstavbou, prestavbou), rekonštrukcia a modernizácia dokončenej stavby, t.j. technické zhodnotenie - pozri 717 a 718. Patria sem aj preddavky na nehmotný alebo hmotný majetok, ktoré sa hradia z kapitálových výdavkov.

Výdavkami súvisiacimi s obstaraním hmotného majetku sú výdavky na prípravu a zabezpečenie výstavby (aj pozemky na výstavbu výlučne vojenského charakteru), pričom prípravou a zabezpečením sa rozumie zabezpečenie všetkých hmotných investícií, nielen budov a stavieb.

Technickým zhodnotením sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie (rozpočtový rok).

Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku v súlade s § 29 zákona o dani z príjmov sa považujú aj výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 30 000 Sk , ak sa organizácia rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie, resp. aj technické zhodnotenie v sume 30 000 Sk a menej zvyšuje vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku. To znamená, že aj takéto technické zhodnotenie sa financuje z kapitálových výdavkov.

Technickým zhodnotením je aj technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 30 000 Sk vykonané a odpisované nájomcom.

Ďalej z kapitálových výdavkov sa hradí aj technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 30 000 Sk.

Rekonštrukciou sa rozumie taký zásah do majetku, ktorý má za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

Modernizáciou sa rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Patria sem aj kapitálové transfery umožňujúce ich príjemcom nadobudnúť hmotný a nehmotný majetok alebo kompenzovať jeho poškodenie alebo zničenie, výdavky na tvorbu hmotných a mobilizačných rezerv, byty a ubytovacie zariadenia pre domácnosti príslušníkov ozbrojených síl, výstavby nemocníc, ciest, mostov, ktoré môže využívať i civilné obyvateľstvo, resp. diela realizované silami obrany pre nevojenské účely.

Z kapitálových výdavkov sa uhrádza aj nákup drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku , ktorého obstarávacia cena sa rovná alebo je nižšia ako suma ustanovená osobitných predpisom ( zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ) pre hmotný a nehmotný majetok, ak sú prevádzkovo technické funkcie alebo doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.

Do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na obstaranie drobného hmotného a drobného nehmotného majetku, pri ktorom sa náklady na jeho obstaranie hradia z bežných výdavkov.

Ďalej sem nepatria výdavky na zmluvné pokuty a úroky z omeškania, prípadne iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou, ako aj výdavky na prípravu pracovníkov - školenia pre budované zariadenia a prevádzky, výdavky na vybavovanie obstarávanej investície zásobami, výdavky na biologickú rekultiváciu a výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby vzniknuté po uvedení obstarávanej investície do užívania, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie hmotného majetku - hradia sa z bežných výdavkov.

Nepatria sem dane spojené s obstaraním hmotného majetku, ktoré zákon o dani z príjmov neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a ďalej daň z darovania, daň z dedičstva, daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Nepatrí sem nákup materiálu (633006) a súvisiacich miezd pri obstarávaní hmotného a nehmotného majetku vo vlastnej réžii. Ďalej do kapitálových výdavkov nepatria výdavky na nákup zatriedený pod 633001-633005 a 633013 .

710 Obstarávanie kapitálových aktív

Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív, t.j. hmotného a nehmotného majetku. V tejto kategórii sa klasifikujú výdavky umožňujúce nadobúdať kapitálové aktíva z vlastných zdrojov rozpočtov.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Nehmotné aktíva, t.j. obstaranie nehmotného majetku (pozri pod 700), zahŕňajú napr. práva na ťažbu nerastných ložísk a ostatné povolenia a prepožičania v súvislosti s pozemkami, patentami, autorskými alebo nakladateľskými právami, ochrannými známkami. Ďalej sem patrí aj technické zhodnotenie nehmotných aktív v zmysle § 29 zákona o dani z príjmov.

711001 Pozemkov

Patria sem aj platby za nákup vôd.

711002 Lesov

711003 Softvéru

711004 Licencií

Výdavky na úhradu licencií, patentov, autorských práv.

711200 Ostatných

712 Nákup budov, objektov alebo ich častí

Patrí sem nákup dokončených stavieb.

712001 Budov, objektov alebo ich častí

712002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu

Napr. v súvislosti s budovaním ciest.

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

713001 Interiérového vybavenia

Napr. nábytku.

713002 Výpočtovej techniky

Platby za obstaranie osobných počítačov, vrátane počítačových sietí a špeciálneho materiálu k výpočtovej technike, ktoré spĺňajú kritériá uvedené pod 700. 

713003 Telekomunikačnej techniky

Vrátane špeciálneho spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia.

713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Napr. kancelárskych, zdravotníckych, laboratórnych, stravovacích, dielenských, ubytovacích, odpadových nádob (kontajnerov), elektrospotrebičov, rozvádzačov, čerpadiel a elektromotorov, rehabilitačných, servisných, opravárenských, polygrafických a športových.

713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu

Napr. vojenských, meracích, monitorovacích, signálno-bezpečnostných (vyrozumievacích, varovacích), spravodajských, výzbrojných, technických prostriedkov na zhotovenie, úpravu kontrolu osobných dokladov, zariadení pre kontrolu a dozor nad cestnou premávkou, ženijných, pyrotechnických, detekčných; šifrovej, chemickej a požiarnej techniky, materiálu na ochranu života a zdravia policajtov, špeciálny materiál CO. Z tejto podpoložky sa uhrádzajú aj výdavky na osobné ochranné pracovné prostriedky ak spĺňajú kritériá nákupu z kapitálových výdavkov.

714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

Patria sem aj platby za rekonštrukciu a modernizáciu dopravných prostriedkov, t.j. také zásahy, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov, ako aj rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti dopravných prostriedkov o také súčasti, ktoré pôvodný dopravný prostriedok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok, resp. doplnkové príslušenstvo je určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou (samotným automobilom), je jeho súčasťou alebo sa k nemu priradí dodatočne. Technickým zhodnotením je len prvé vybavenie automobilu týmto príslušenstvom, t.j. v prípade opotrebovania a jeho výmeny ide o výdavky na opravy a udržiavanie.

714001 Osobných automobilov

714002 Autobusov

714003 Motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek

714004 Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov,

traktorov

714005 Špeciálnych automobilov

714006 Dopravných lietadiel, vrtuľníkov

716 Prípravná a projektová dokumentácia

Zahŕňa platby za inžinierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti s plánovanou (pripravovanou) výstavbou - investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, expertízne posudzovania, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektami a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania.

Ďalej sem patria platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov požadované odberateľom pre stavebné objekty a prevádzkové súbory a na ďalšie stavebné zásahy, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, autorský dozor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu.

Platby za štúdie a koncepcie všeobecnej, nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy sa triedia pod 637011 a vedeckého výskumu pod 637010. Rozmnožovacie práce súvisiace so zadaním do verejného obstarávania sa triedia pod 637004 .

717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

Zahŕňa výdavky súvisiace s obstaraním stavieb alebo technického zhodnotenia dokončených stavieb do doby ich uvedenia do používania. Patrí sem aj nákup rozostavaných stavieb, vo výstavbe ktorých sa bude pokračovať. Patria sem výdavky na prípravu a zabezpečenie výstavby, vrátane napr. dovoznej prirážky, cla, odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohosporárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej výrobe , odvody za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu , poplatky za poskytnuté záruky v súvislosti s obstarávanou investíciou, dopravné, montáž, stavebný dozor.

Ďalej sa sem zaraďujú platby za nákup pracovných mechanizmov použitých pri výstavbe. V prípade zastavenia obstarávanej stavby sa zabezpečovacie a konzervačné práce, prípadne udržiavacie a dekonzervačné práce triedia tu.

Triedia sa tu aj zabudované stroje, prístroje a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby v zmysle pokynu MF SR č. 3400/1998-62 uverejnenom vo FS č. 3/1998.

Ďalej sem patria výdavky na technické zhodnotenie v zmysle § 33 zákona o dani z príjmov a pokynu MF SR č. 3400/1998-62 FS č. 3/1998 čl. II. Na základe uvedených kritérií sa rozlišuje technické zhodnotenie od opravy a udržiavania, ktoré sa triedia pod 635. 

717001 Realizácia nových stavieb

717002 Rekonštrukcia a modernizácia

717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení

Patria sem výdavky na rekonštrukciu strojov a zariadení, ktoré nie sú súčasťou stavby.

718002 Výpočtovej techniky

Vrátane počítačových sietí a multifunkčných zariadení.

718003 Telekomunikačnej techniky

Vrátane telekomunikačných sietí.

718004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

718005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

719 Ostatné kapitálové výdavky

719001 Na združené prostriedky na investície

719002 Na nákup umeleckých diel a zbierok

Pokiaľ nie sú neoddeliteľnou súčasťou stavby, napr. predmetov z drahých kovov, zbierkových predmetov.

719004 Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

719012 Na osobitné finančné prostriedky

Používa Policajný zbor, Slovenská informačná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Železničná polícia, Ministerstvo vnútra SR a Colná správa SR.

719013 Na nákup zvierat základného stáda

719200 Ostatné

720 Kapitálové transfery

Platby vykonávané s cieľom umožniť príjemcovi nadobudnúť kapitálové aktíva alebo kompenzovať ich poškodenie alebo zničenie.

721 Transfery v rámci verejnej správy

721001 Príspevkovej organizácii

721002 Rozpočtovej organizácii

721003 Verejnej vysokej škole

721004 Slovenskému pozemkovému fondu

721005 Štátnemu účelovému fondu

721006 Obci

Napr. na mestskú verejnú dopravu, rozvojové programy obcí, regionálny rozvoj, podporu protidrogových programov a ostatných sociálnych aktivít obcí, komplexnú bytovú výstavbu, podporu bývania, na školstvo a na rozvoj športu, zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, zabezpečenie bývania utečencom, rozvoj životného prostredia, zdravotníctvo, decentralizačnú dotáciu, priemyselné parky.

721007 Vyššiemu územnému celku

Napr. na výkon samosprávy, dopravu, podporu bývania, na školstvo a na rozvoj športu, zmiernenie škôd spôsobených živelnými pohromami, zabezpečenie bývania utečenom, rozvoj životného prostredia, zdravotníctvo.

721008 Fondu národného majetku Slovenskej republiky

721009 Ostatným subjektom verejnej správy

722 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

722001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu

722002 Cirkvi

722003 Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 722001 a podpoložke 722002 

722004 Jednotlivcovi

Fyzickej osobe - nepodnikateľovi. 723. Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
723001 Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom

Napr. Štátnemu podniku, štátnej akciovej spoločnosti, akciovej spoločnosti s majoritnou účasťou štátu.

723002 Ostatnej právnickej osobe nezaradenej v podpoložke 723001 

723003 Fyzickej osobe - podnikateľovi

723004 Na realizovanú záruku

Používa Fond národného majetku SR.

723005 Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 725. Transfery do zahraničia
725001 Jednotlivcovi

725002 Medzinárodnej organizácii

725003 Zahraničnej vláde

726 Transfery finančným inštitúciám

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Klasifikácia finančných transakcií zodpovedá klasifikácii finančných aktív a finančných pasív ( 2223/96 CR EU ).

1. Príjmové operácie

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Patria sem splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek – istín, návratných finančných výpomocí, z predaja majetkových účastí a ostatné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

410 Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

411 Od úverovaných subjektov

411001 Od verejnoprávnej inštitúcie a rezortnej zdravotnej poisťovne

Vrátane príjmov zo splácania vyplatených finančných náhrad z garančného fondu.

411002 Od štátneho účelového fondu

411003 Od obce

411004 Od vyššieho územného celku

411005 Od fyzickej osoby

411006 Od neziskovej právnickej osoby

411007 Od nefinančného subjektu

Splátky návratných finančných výpomocí.

411008 Od zamestnávateľov z garančného poistenia

420 Zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)

421 Od zahraničnej vlády

429 Od ostatných subjektov

430 Z predaja majetkových účastí

431 Nefinančnej právnickej osoby

432 Nefinančnej právnickej osoby so zahraničnou účasťou

440 Z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu

441 Zo zmlúv uzatvorených v minulých rokoch

442 Zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku

450 Z ostatných finančných operácií

451 Z realizácie ostatného finančného majetku

Patria sem ostatné príjmy z realizácie finančného majetku okrem predaja majetkových účastí a odplaty za postúpenú pohľadávku. Napr. príjem z predaja časti finančných aktív (dlhových cenných papierov).

452 Z konkurzu, likvidácie a exekúcie

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Napr. v štátnom účelovom fonde, v zdravotných poisťovniach, Sociálnej poisťovni, v príspevkovej organizácii a z účtu dofinancovania programov.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Napr. z rezervného fondu, fondu reprodukcie a ostatných fondov obcí a vyšších územných celkov.

455 Odplata za postúpenú pohľadávku

456 Iné príjmové finančné operácie

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

511 Zo štátnych pokladničných poukážok

512 Z dlhopisov

512001 Krátkodobé

512002 Dlhodobé

513 Bankové úvery

513001 Krátkodobé

513002 Dlhodobé

514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

514001 Krátkodobé

514002 Dlhodobé

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

521 Od medzinárodných organizácií

521001 Krátkodobé

521002 Dlhodobé

522 Od zahraničných vlád

522001 Krátkodobé

522002 Dlhodobé

523 Od zahraničných finančných inštitúcií

523001 Krátkodobé

523002 Dlhodobé

524 Dodávateľský úver

524001 Krátkodobý

524002 Dlhodobý

529 Ďalšie zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

529001 Krátkodobé

529002 Dlhodobé

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

Táto hlavná kategória pozostáva z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie (splácania) istiny úverov použitých v minulosti, nákupu majetkových účastí a ostatné výdavkové operácie finančných aktív a finančných pasív.

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie

Táto kategória zahŕňa platby, ktorými vznikajú finančné nároky voči iným. Klasifikujú sa tu i všetky platby vlády, ako ručiteľa na zabezpečenie úrokov alebo amortizácie dlhu za iných, pretože zvyšujú protihodnotu vládneho nároku voči omeškanému dlžníkovi. Patria sem tiež platby za účasť na majetku.

811 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy

811001 Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Poskytnutie návratných finančných výpomocí zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni.

811002 Štátnemu účelovému fondu

811003 Obci

811004 Vyššiemu územnému celku

812 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

812001 Jednotlivcovi

812002 Neziskovej právnickej osobe

813 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom

813001 Z garančného poistenia

813002 Ostatné

Napr. za prevzaté záruky (návratné finančné výpomoci).

814 Účasť na majetku

Napr. výdavky súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov alebo prostriedkov Fondu národného majetku SR do majetku inej právnickej osoby, ako aj výdavky súvisiace so založením alebo zriadením inej právnickej osoby, než rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, aj vklad do majetku obcí v prípade združenia obcí s právnou subjektivitou (založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu - § 20b zákona o obecnom zriadení; formou platenia členského príspevku to patrí pod 642006).

815 Odplata za postúpenú pohľadávku

817 Poskytovanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí do zahraničia

818 Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci finančným inštitúciám

819 Ostatné výdavkové finančné operácie

820 Splácanie istín

Táto kategória zahŕňa splácanie úverov (istiny a návratnej finančnej výpomoci) a finančného lízingu. Bude ju používať napr. Ministerstvo financií SR pre štátne centralizované platby verejného dlhu, zdravotné poisťovne a obce. Platby úrokov sa klasifikujú v bežných výdavkoch.

821 Splácanie tuzemskej istiny

Splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (istiny) domácim veriteľom.

821001 Zo štátnych pokladničných poukážok

821002 Z dlhopisov krátkodobých

821003 Z dlhopisov dlhodobých

821004 Z bankových úverov krátkodobých

821005 Z bankových úverov dlhodobých

821006 Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí krátkodobých

821007 Z ostatných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí dlhodobých

822 Splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia

Splácanie úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (istiny) iným vládam, medzinárodným finančným organizáciám a iným.

822001 Zahraničnej vláde

822002 Zahraničnej finančnej inštitúcii

822003 Medzinárodnej organizácii

822004 Ďalších zahraničných úverov, pôžičiek a finančných výpomocí

822005 Dodávateľských úverov

823 Splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia

823001 Medzinárodnej organizácii

823002 Zahraničnej vláde

823003 Zahraničnej finančnej inštitúcii

823004 Dodávateľských úverov

823005 Ďalších zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

824 Splácanie finančného prenájmu

Ing. František Palko

generálny riaditeľ rozpočtovej politiky