Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 2 metodického usmernenia MF SR a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

 

 

Dodatok č. 2 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Referent: Ing. Daneková, tel. 02/59 58 24 44                          Číslo: MF/008978/2006-421

                 Ing. Pavlovská, tel. 02/59 58 24 44

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia MF SR z  8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a potrieb praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:

1. V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

 -  100 Daňové príjmy

V hlavnej kategórii daňových príjmov sa klasifikujú všetky druhy daní, ktoré sa triedia podľa charakteru základu dane, na ktorý sa daň ukladá alebo podľa druhu činnosti, ktorá vytvára záväzok, napr. dovoz, predaj, príjem. V hlavnej kategórii daňových príjmov sa triedia všetky daňové príjmy bez ohľadu na príjemcu dane. Ďalej sa tu triedia aj pokuty a sankčné úroky vzťahujúce sa k jednotlivým druhom daní uložené v daňovom konaní v kategórii 160 Sankcie uložené v daňovom konaní.

Súčasťou daňových príjmov je aj poistné. Dlžné poistné sa triedi v poistnom na samostatných podpoložkách podľa jednotlivých druhov poistného. Penále, úroky a pokuty uložené v súlade so zákonmi o zdravotnom poistení a sociálnom poistení sa triedia v kategórii 170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením.

 -  111004 Prevod podielu dane z príjmov  fyzických osôb na osobitný účel

Používa správca dane na podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na osobitné účely v súlade s § 50 zákona o dani z príjmov.

 -  112001 Prevod podielu dane z príjmov  právnických osôb na  osobitný účel

Používa správca dane na podiel zaplatenej dane z príjmov  právnických  osôb na osobitné účely v súlade s § 50 zákona o dani z príjmov.

 - 155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti

Na tejto položke sa triedia aj príjmy v zmysle osobitného zákona (zákon č. 328/2002 Z. z.)  na osobitných účtoch.

 -  156001 Zamestnávatelia

Na tejto podpoložke sa triedia aj príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní.

 -  160 Sankcie uložené v daňovom konaní  

Triedia sa tu pokuty a sankčné úroky v zmysle § 35 a § 35b zákona o správe daní, ktoré uloží alebo vyrubí  daňovému subjektu daňový úrad, colný úrad alebo obec. Vyšší územný celok tu triedi výnos z pokuty a sankčného úroku vzťahujúceho sa k dani z motorových vozidiel podľa osobitného zákona, kde správu dane vykonáva daňový úrad .

 -  170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením   

Triedia sa tu penále, úroky a pokuty uložené v súlade so zákonmi o zdravotnom poistení a sociálnom poistení.

 -   222 Pokuty, penále a iné sankcie

Triedia sa tu pokuty, penále, zosobnené pokuty a zosobnené penále a iné druhy sankcií podľa osobitných predpisov. Na tejto položke sa netriedia sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením. Neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky sa triedia na položke 291.

 -  222003 Za porušenie predpisov

Napr. cenových, o štátnej pokladnici, colných, všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva, hospodárskej súťaže, omeškaných úhrad, upomienok, informačných povinností; v oblasti zamestnanosti, v oblasti životného prostredia, za nedodržanie výpožičnej lehoty, za stratu diela, stratu rôzneho materiálu, o povinnej školskej dochádzke (záškoláctvo), úroky (napr. z privatizačného majetku, z omeškania), v blokovom konaní (za pokutové bloky, aj formou poštovej poukážky); za porušenie povinnosti nepeňažnej povahy vyplývajúcej z osobitných  predpisov.

 -  243 Z účtov  finančného hospodárenia

Patria sem napr. úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska, banke alebo pobočke zahraničnej banky vrátane úrokov z finančných operácií vykonaných Štátnou pokladnicou s klientom Štátny dlh znížené o úroky platené Štátnou pokladnicou a príjmy z poplatkov za služby poskytované Štátnou pokladnicou znížené o náklady súvisiace s ich poskytnutím.

 -  292017 Vratky  

Napr. príspevkov, dotácií, finančných  príspevkov od zamestnávateľov, transferov, z vrátených platieb za odškodnenie osôb, z DPH za predchádzajúce obdobia, z miezd z účtu cudzích prostriedkov, z pôžičiek, z nedobytných pohľadávok, z vedľajších bytových náležitosti - používa Ministerstvo zahraničných vecí SR, valút zo zahraničných pracovných a služobných ciest po skončení roka.

 -  292027 Iné  

Napr. z podnikateľskej činnosti po zdanení;  náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov (všetky odvody vyplývajúce z osobitných predpisov ako sú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu atď.); predpísaných mánk a škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná; výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,  realizácie platobného styku (výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou  znížené o náklady  na tieto finančné operácie); obnovy evidencie pozemkov, úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených, náhrad trov trestného a priestupkového konania, náhrady výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,  prepadnuté kaucie a majetok, výnosy regresných náhrad, výživného na dieťa podľa rozhodnutia súdu, z dedičského konania, produkcie cukru a izoglukózy (odvádzaných do rozpočtu ES ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom) a mylné platby. Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej zábezpeky a príjem do sociálneho fondu. Štátne rozpočtové organizácie, ktoré na svojich mimorozpočtových účtoch získali príjmy presunom zo svojho rozpočtového účtu použijú túto podpoložku na všetky príjmy získané takýmto presunom.

 -  331001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

Napr. od zahraničnej vlády, školy alebo univerzity, mesta.

 -  332001 Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia

Napr. od zahraničnej vlády, školy alebo univerzity, mesta.

2. V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

 -  611  Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa, vrátane zvýšenia platovej tarify zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme; tarifný plat štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere,  funkčný plat podľa § 78 ods. 5 zákona o štátnej službe a vyrovnanie do výšky platovej tarify podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní; plat ústavného činiteľa; funkčné platy policajtov a colníkov, vrátane prídavku za výsluhu rokov; hodnostný plat profesionálneho vojaka, základný plat sudcu a prokurátora, tarifný plat  hasičov.

 -  615 Ostatné osobné vyrovnania

Tu klasifikované výdavky nevstupujú do základu pre výpočet priemernej mesačnej mzdy. Patria sem paušálne náhrady podľa osobitných zákonov a zahraničný príspevok podľa osobitných zákonov.

 -  627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

 Na tejto položke sa triedia aj príspevky na životné poistenie platené zamestnávateľom.

 -  628 Poistné na osobitné účty

Používajú ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad.

      628001 Na nemocenské zabezpečenie

      628002 Na výsluhový dôchodok

      628003 Na úrazové zabezpečenie

      628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

      628005 Na výsluhový príspevok

 -  637200 Ostatné

Štátne rozpočtové organizácie na svojich mimorozpočtových účtoch (napr. na účte cudzích prostriedkov) používajú uvedenú podpoložku na vratky zostatkov finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Uvedenú podpoložku štátne rozpočtové organizácie nepoužívajú pri zostavení rozpočtu.

 -  650  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom

 -  653  Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou  výpomocou a finančným prenájmom

 -  653001 Manipulačné poplatky

  Triedia sa tu aj výdavky súvisiace s finančným prenájmom.

 3. V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE

 -  411001  Od verejnoprávnej inštitúcie a zdravotnej poisťovne

 -  411009  Od ostatných úverovaných subjektov

 -  453 Zostatok prostriedkov  z predchádzajúcich  rokov 

Napr. v štátnom účelovom fonde, v zdravotných poisťovniach, Sociálnej poisťovni, v príspevkovej organizácii.

 -  454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

      454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku

      454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku

      454003 Z peňažných fondov subjektu iného ako obec a vyšší územný celok

 -   811005  Ostatným subjektom verejnej správy

 -  820 Splácanie istín

Táto kategória zahŕňa splácanie úverov (istiny a návratnej finančnej výpomoci) a  finančného lízingu. Bude ju používať napr. Ministerstvo financií SR pre štátne centralizované platby verejného dlhu, zdravotné poisťovne, obce a  vyššie územné celky. Platby úrokov sa klasifikujú v bežných výdavkoch.

 

Ing. František Palko

generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky