Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 7 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Dodatok č. 7

Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

 

Číslo: MF/15976/2010-421

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, prijatia nových právnych predpisov a  potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie*) takto:

 

1. V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

 

292008                Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier

 

2. V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

 

610                      Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Patria sem všetky plnenia fyzickým osobám v pracovnom pomere, v služobnom pomere a v štátnozamestnaneckom pomere (vrátane zamestnancov zahraničnej služby) a za výkon verejných funkcií uhradzované podľa príslušných predpisov. Patrí sem zahraničný funkčný plat zamestnancov zahraničnej služby.

   Kategória nezahŕňa  položky odmeňovania v naturáliách - tieto sa zahŕňajú pod 637, platy pri odchode do dôchodku, odstupné, príplatky k nemocenskému a dávky sociálnej pomoci - tieto sa zahŕňajú pod 642. 

 

611                      Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa, vrátane zvýšenia platovej tarify zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme; tarifný plat štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere,  funkčný plat podľa § 83 ods. 2 až 4 zákona o štátnej službe a vyrovnanie do výšky platovej tarify podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní; plat ústavného činiteľa; funkčné platy policajtov a colníkov, vrátane prídavku za výsluhu rokov; hodnostný plat profesionálneho vojaka, základný plat sudcu a prokurátora, tarifný plat  hasičov. Patrí sem aj príslušná časť funkčného platu, plat, resp. mzda za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov a rozdielový príplatok podľa § 132 ods. 2 zákona o štátnej službe.  

 

612002                Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Triedia sa tu ostatné príplatky podľa osobitných zákonov, napr. riadiaci príplatok, osobitný príplatok podľa zákona o štátnej službe, príplatok za prácu nadčas, príplatok za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo, atď.

 

613                Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť

 

                      Podľa príslušných platných predpisov. Položka zahŕňa náhradu za pracovnú pohotovosť, napr. pracovná pohotovosť - § 96 ods. 4 Zákonníka práce, náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti - § 100 zákona o štátnej službe, náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní  opatrení   pre   obdobie  krízovej  situácie - § 101  zákona  o štátnej  službe, náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska - § 21 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie - § 21a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Položka nezahŕňa plat, resp. mzdu za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov, napr. mzdu za pracovnú pohotovosť - § 96 ods. 2  Zákonníka práce, plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti - § 95 zákona o štátnej službe, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku - § 19a zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; táto časť sa triedi v položke 611.

 

616                      Doplatok k platu a ďalší plat

Patrí sem i vyrovnanie platu § 133 zákona o štátnej službe, doplatok k platu počas dočasného preloženia v súlade s § 34 ods. 4 zákona o štátnej službe, doplatok k platu pri výkone inej práce, doplatok k služobnému platu, služobnému príjmu.

 

633016                Reprezentačné

Triedia sa tu reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr. káva, minerálka, čaj, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi). 

 

637003                Propagácia, reklama a inzercia

Patria sem napr. výdavky za vytvorenie a údržbu web stránky v medzinárodnej sieti INTERNET, vládnej sieti GOVNET, vizitky, zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, prepis šotov, novoročné pozdravy.

 

___________________

                      *) Zmeny a doplnky v metodickom usmernení sú zvýraznené tučným písmom.

 

 

 

637004                Všeobecné služby

 

Dodávateľským spôsobom.

   Napr. tlač tlačív, kolkových cenín, máp, osobných dokladov, preukazov, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií (aj distribúcia), polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby (napr. razenie a viazanie kníh, dokladov,  podkladov prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúl. Čistenie vodných tokov (aj kanalizácie, aj prevádzkovanie čističiek odpadových vôd), nakladanie s odpadmi (zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov), poľnohospodárske a lesnícke práce, postrek poľnohospodárskych kultúr vrátane pozberovej úpravy, upratovanie, čistenie, pranie vrátane dezinfekcie, deratizácie, dezinsekcie, informačné služby (monitoring, rešerše, informačný servis, fotoslužby, vrátane xerokópie článkov získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby), veterinárna prevencia a ochrana štátneho územia, odchyt a ošetrenie zvierat, tlmočnícka a prekladateľská činnosť (vrátane prípadnej súvisiacej sprievodcovskej a redakčnej činnosti), externé vyučovanie vrátane vypracovania skúšobných otázok, overovanie spôsobilosti výkonu povolania, starostlivosť o chránené časti prírody vrátane dokumentácie ochrany prírody, sprievodcovskej a strážnej (ochrannej) služby, služieb súvisiacich s ochranou prírody, nahrávanie a ozvučenie pojednávaní, čistenie verejných priestranstiev, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, osobitné štatistické zisťovania, spracovanie účtovníctva a miezd, za vykonanie služby, resp. správu bytového a nebytového hospodárstva správcovským subjektom (napr. s. r. o.), ktorý spravuje byty v osobnom vlastníctve, ale aj byty nájomné – obecné, t. j. vo vlastníctve obce, služby správcovi budovy (tzv. režijné náklady); za uloženie zbraní u polície, administratívne služby. Úprava a výzdoba verejného priestranstva (napr. vlajková výzdoba), šitie, prešívanie, brúsenie, gravírovanie, sklárstvo, stolárstvo, aranžérstvo, iné činnosti poskytované prijímateľom sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb (napr. kadernícke a holičské služby, pedikúra, manikúra, masáže), dekorácie, zhotovenie kľúčov a pečiatok, rámovanie obrazov, sťahovanie a manipulačné práce; služby pri obchodovaní s cennými papiermi prostredníctvom člena centrálneho depozitára (Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky), odmena komisárovi cenných papierov - Fond národného majetku SR), doplnkový predaj devíz, likvidácia prestárlych chemikálií a liekov, opotrebovaných motorových olejov, renovácia pások a tonerov, služby asistenta poslanca.

 

 

637033                Zálohy na projekty Európskej únie

Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v súlade so systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Patria sem aj zálohové platby na komunitárne programy. Zúčtovanie zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách ekonomickej klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov.

   Na tejto podpoložke sa vykazujú aj nepriame výdavky v prípade uplatnenia paušálnej sadzby v rámci realizácie projektov Európskej únie vo vzťahu k riadiacemu orgánu.

 

637035                Dane

Napr. miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, úhrady za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom. Patrí sem aj úhrada DPH na obstaranie tovarov a služieb v rámci výkonu predmetu činnosti, v ktorej rozsahu je organizácia platiteľom DPH. Na uvedenej podpoložke sa vzájomne započítavajú príjmy z prijatej DPH a vráteného nadmerného odpočtu s  výdavkami  na  úhradu DPH v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. Ak organizácia nie je platiteľom DPH a obstaráva majetok z iného členského štátu, zaplatená DPH na území Slovenskej republiky vstupuje do obstarávacej ceny majetku.

 

637036                Reprezentačné výdavky

Napr. výdavky na reprezentačné účely zabezpečované prostredníctvom catteringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tlmočenie a za vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie.

 

649002                Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

Patrí sem aj odmena BIB.

 

711005                Ostatných nehmotných aktív

Napr. územné plány a lesné hospodárske plány, ak spĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových výdavkov.

 

716                      Prípravná a projektová dokumentácia

Zahŕňa platby za inžinierskotechnickú pomoc a práce v súvislosti s plánovanou (pripravovanou) výstavbou - investičné štúdie a stavebné zámery vrátane grafických podkladov, expertízne posudzovania, konzultácie a odsúhlasovania s dotknutými subjektmi a orgánmi štátnej správy v rámci územného a stavebného konania.

Ďalej sem patria platby za projektové práce vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov požadované odberateľom pre stavebné objekty a prevádzkové súbory a na ďalšie stavebné zásahy, geodetické a prieskumné práce potrebné na spracovanie projektu, autorský dozor projektanta a ďalšie práce, pokiaľ sa musia vykonať v rámci projektu.

Platby za štúdie a koncepcie všeobecnej, nadodvetvovej alebo makroekonomickej povahy sa triedia pod 637011 a vedeckého výskumu pod 637010. Rozmnožovacie práce súvisiace so zadaním do verejného obstarávania sa triedia pod 637004.

 

        

725001                Jednotlivcovi a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácia

 

3. V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE

 

1. PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

 

 

 

456001                Vklady do základného imania

Príjmy súvisiace s vkladom verejných prostriedkov do základného imania subjektov verejnej správy.

 

 

2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

 

814                      Účasť na majetku

Napr. výdavky súvisiace s vkladom rozpočtových prostriedkov alebo prostriedkov Fondu národného majetku SR do majetku inej právnickej osoby, ako aj výdavky súvisiace so založením alebo zriadením inej právnickej osoby, než rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, aj vklad do majetku obcí v prípade združenia obcí s právnou subjektivitou (založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu - § 20b zákona o obecnom zriadení; formou platenia členského príspevku to patrí pod 642006. Patria sem aj vklady do medzinárodných finančných inštitúcií.

 

814001                V tuzemsku

 

814002                V zahraničí

 

819                      Ostatné výdavkové finančné operácie

 

819001                Dlhové cenné papiere

 

819002                Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov

Napr. z termínovaného vkladu, ktorým na účely rozpočtovej klasifikácie nie je vklad na termínovaný bankový účet.

 

 

 

Radovan Majerský, v. r.

generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky