Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 1 metodického usmernenia a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii

 

Dodatok č. 1

Metodického usmernenia MF SR

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

 

Referent: Ing. Daneková, tel.: 02/59582444

                Ing. Pavlovská

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre jednotné uplatnenie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vydáva na jej používanie toto doplňujúce usmernenie:

V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

- v  kategórii 150 Poistné sa na konci vysvetlivky dopĺňajú slová:

„a ďalšie subjekty podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ ;

-  v kategórii 230 Kapitálové príjmy sa  na konci vysvetlivky dopĺňa veta, ktorá znie:

„Ďalej aj príjem z predaja drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetku, o ktorom sa organizácia rozhodla účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku, ktorý sa obstaráva z kapitálových výdavkov.“ ;

- v kategórii 290 Iné nedaňové príjmy sa pred názov „Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané  finančné prostriedky“ vkladá číslo položky „ 291“ ;

-  v podpoložke 292027 Iné  sa na konci vysvetlivky vkladá veta, ktorá znie:

„Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej zábezpeky a príjem do sociálneho fondu.“ ;

 - v podpoložke 312003 Zo zdravotných poisťovní  sa vkladá vysvetlivka, ktorá znie:

  „Napr. príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“ .

V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

- v položke 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad posledná veta vysvetlivky správne znie:

„U policajtov a colníkov  tento plat obsahuje i prídavok  za výsluhu rokov.“ ;

- v podpoložke 628002 Na starobné poistenie  sa vkladá vysvetlivka, ktorá znie :

„Na tejto podpoložke sa  do vytvorenia samostatnej podpoložky triedi aj poistné na výsluhový príspevok  (podľa § 97 zák. č. 328/2002 Z. z.  o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.)“ ;

- v podpoložke 633002 Výpočtová technika sa na konci vysvetlivky vkladá veta, ktorá znie:

„ Z hľadiska zatriedenia výdavkov pre potreby ekonomickej  klasifikácie je pojem „ počítač “ uvedený vo vysvetlivke k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky.“ ;

- v  podpoložke 637004  Všeobecné služby sa slová „služby organizátorovi verejného trhu cenných papierov a Stredisku cenných papierov (za služby Stredisku cenných papierov, prevod cenných papierov, za vedenie účtu Stredisku cenných papierov)“ nahradia  slovami, ktoré znejú :

„služby pri obchodovaní s cennými papiermi prostredníctvom člena centrálneho depozitára (Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky)“ ;

- v podpoložke 637010 Na úlohy výskumu a vývoja prvá veta vysvetlivky znie:

„Výdavky štátneho rozpočtu na riešenie úloh výskumu a vývoja podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“ ;

- v podpoložke 637012 Poplatky a odvody sa z vysvetlivky vypúšťa text „patrí sem aj príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“ ;

- v podpoložke 637026 Odmeny a príspevky sa  text vysvetlivky  „za vynálezy, zlepšovacie návrhy podľa predpisov o autorskom práve“  nahrádza textom  „odmeny podľa autorského zákona“ ;

- v podpoložke 641012 Ostatným subjektom verejnej správy sa vkladá vysvetlivka, ktorá znie:

  „Napr.  príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“ ;

- v podpoložke 642015 Na nemocenské dávky sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:

„Na tejto podpoložke sa triedia aj výdavky, ktoré zamestnávatelia v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. vynakladajú pri dočasnej práceneschopnosti.“ ;

- v podpoložke  642035  Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch sa na začiatku vysvetlivky vkladá slovo: „Napr.“ ;

- v hlavnej kategórii 700  Kapitálové výdavky vo  vysvetlivke  na  strane 1032 (Finančný spravodajca č. 14/2004) sa  slová „organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania“ nahrádzajú slovami: „organizácia sa rozhodla účtovať o ňom ako o dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku v súlade s platnými postupmi účtovania.“  .

Na konci vysvetlivky k hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky sa vkladá text, ktorý znie:

Vysvetlenie pojmov k výpočtovej technike.

  Pri obstarávaní výpočtovej techniky sa pre potreby ekonomickej klasifikácie pod pojmom počítač  rozumie monitor, hardvér, klávesnica a myš (ďalej len „počítač“).

   Pod pojmom príslušenstvo k počítaču v zmysle § 121 Občianskeho zákonníka sa rozumejú veci, ktoré patria vlastníkovi veci a sú ním určené na to, aby sa s hlavnou vecou trvale využívali. Príslušenstvom k počítaču je všetko, čo sa priradí k hlavnej veci – počítaču súčasne alebo dodatočne, tvorí s hlavnou vecou jeden celok a je súčasťou jeho ocenenia (napr. tlačiareň, podávač k tlačiarni, modem, skener k počítaču). Pokiaľ príslušné predmety netvoria s hlavnou vecou jeden majetkový celok, ide o samostatné hnuteľné veci a kritérium pre zatriedenie výdavkov je obstarávacia cena.

  Ak sa obstaráva počítač z kapitálových výdavkov, potom aj príslušenstvo k počítaču obstarané súčasne alebo  dodatočne sa financuje z kapitálových výdavkov. Takto obstarávané príslušenstvo sa považuje za technické zhodnotenie počítača.

  Ak sa obstaráva počítač z bežných výdavkov, potom aj príslušenstvo k počítaču obstarané súčasne alebo  dodatočne sa financuje z bežných výdavkov.

  Ak sa na základe rozhodnutia účtovnej jednotky uhrádza z kapitálových výdavkov aj drobný hmotný majetok (napr. počítač), ktorého obstarávacia cena je nižšia alebo sa rovná 30 000 Sk a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok, potom aj príslušenstvo k takémuto majetku sa obstaráva z kapitálových výdavkov.

  Nákup sieťovej tlačiarne do 30 000 Sk, ktorá bude slúžiť k počítaču obstaranému z kapitálových výdavkov jednému užívateľovi sa hradí z kapitálových výdavkov. V prípade že uvedenú sieťovú tlačiareň bude používať viac užívateľov, alebo nebude priradená ku konkrétnemu počítaču, takýto výdavok sa uhrádza z bežných výdavkov. 

    Ak je softvér zakúpený spoločne s počítačom, t. j. je súčasťou dodávky počítača - je aj súčasťou jeho ocenenia, pre potreby zatriedenia výdavkov je rozhodujúce, či spoločná cena (spolu cena počítača a cena softvéru) spĺňa kritériá podľa osobitného zákona pre obstaranie dlhodobého hmotného majetku.“ .

V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE

- v položke 456 Iné príjmové finančné operácie sa vkladá text vysvetlivky, ktorý znie:

„Napr. z termínovaného vkladu, vrátenie prostriedkov z termínovaného vkladu.“ ;

- v položke 819 Ostatné výdavkové finančné operácie  sa vkladá text vysvetlivky, ktorý znie:

„Napr. vloženie prostriedkov na termínovaný vklad.“ .

  Otázky a odpovede uverejnené vo Finančných spravodajcoch stratili platnosť k 1. 1. 2005 zrušením Opatrenia Ministerstva financií  Slovenskej republiky zo dňa 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

 

  Ing. František Palko

   generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky