Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 3 metodického usmernenia MF SR a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Dodatok č. 3

Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

 

Referent:    Ing. Daneková, tel. 02/59 58 24 44               Číslo: MF/ 022409 /2006-421

                     Ing. Pavlovská, tel. 02/59 58 24 44

 

   Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie právnych predpisov a prijatia nových právnych predpisov mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:

1. V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

152008  Dlžné poistné

Na tejto podpoložke sa triedi aj vrátené poistné dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktoré jej bolo neoprávnene zaslané.

232  Príjem z predaja hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

 Aj vrátane pohotovostných zásob.

291004  Od fyzickej osoby

Napr. vrátené nesprávne vyplatené dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi alebo dávky sociálneho poistenia.

2. V  Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

637006  Náhrady

Okrem  637007, 637008 a 637009.

Napr. za: veci nadobudnuté od fyzických osôb, poskytnutie pomoci, poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zavinené protiprávne konanie,  zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z., poskytnutú liečebno-preventívnu starostlivosť v zmysle medzivládnych dohôd, rekondičné pobyty, preventívnu rehabilitáciu a  preventívne lekárske prehliadky, sociálno-psychologický výcvik sociálnych pracovníkov, zdravotnú starostlivosť poskytnutú bezdomovcom, odvodové a prieskumné konania, rekreácie pre občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, organizáciu výchovno-rekreačných táborov pre deti a výchovno-vzdelávacích aktivít pre rómske rodiny, pracovnú silu zo zahraničných miestnych zdrojov pre práce na zastupiteľských úradoch, výkon inšpekcie (kontroly vykonávané daňovými úradmi), úhradu nákladov organizáciám za povinnú prax žiakov a študentov vysokých škôl, použitie líčidiel, opravu vlastných hudobných nástrojov len v prípade, ak zamestnávateľ uhradí svojmu zamestnancovi skutočne preukázané výdavky (používa Ministerstvo kultúry SR) .

637008 Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob

Napr. Náhrady cenových rozdielov pri obmenách a zámenách hmotných rezerv, mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob, doplnenia úbytkov hmotných rezerv a mobilizačných rezerv, mobilizačným vykonávateľom vojenskej správy, nákladov za udržiavanie štátnych hmotných rezerv (aj intervenčných zásob a ich skladovania), uchovania výrobných schopností osobitných zásob. Túto podpoložku používa aj Pôdohospodárska platobná agentúra pri realizácii náhrad.

637026  Odmeny a príspevky

Napr. poslancom obecných zastupiteľstiev a poslancom zastupiteľstiev vyšších územných celkov a členom samosprávnych orgánov, vrátane odmien ďalších členov komisií obecného zastupiteľstva, členom komisií  vyšších územných celkov, matrikárkam, sobášiacim, odmeny podľa autorského zákona, členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, na civilné odievanie zamestnancov v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, výkonnostný stravovací príspevok vrátane výdavkov na kondičnú prípravu a regeneráciu športovej reprezentácie, darcom krvi, odmeny obvineným a odsúdeným ( zákon č. 475/2005 Z.z.) . 

637033  Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu

Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, poskytované platobnou jednotkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva SR konečným prijímateľom z verejného sektora vo výške stanovenej v zmluve. Zúčtovanie zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách rozpočtovej klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov.

V roku 2007 sa na uvedenej podpoložke triedia aj zálohové platby pre všetky prostriedky Európskej únie a  spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v súlade s koncepciou finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 

637200  Ostatné

Štátne rozpočtové organizácie na svojich mimorozpočtových účtoch (napr. na účte cudzích prostriedkov) používajú uvedenú podpoložku na vratky zostatkov finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Uvedenú podpoložku štátne rozpočtové organizácie nepoužívajú pri zostavení rozpočtu. Uvedenú podpoložku používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri rozpočtovaní výdavkov vzhľadom na jej osobitné postavenie.

641006  Rozpočtovej organizácii

Napr. používa Ministerstvo financií SR a Fond národného majetku SR, obce na zriadenie spoločného obecného úradu - § 20a zákona o obecnom zriadení (ak sa v zmluve dohodne spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to pod 637030); kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na mimorozpočtové účty MF SR.

642012  Na odstupné

Odstupné v zmysle príslušných zákonov. Aj plat po skončení výkonu  funkcie prezidenta a ústavných činiteľov, pri odvolaní sudcu, resp. prokurátora pre zlý zdravotný stav, predstaveného v štátnej službe v politickej funkcii.  

642014  Jednotlivcovi

Napr. ocenenie za zásluhy pri osobnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach; za uznanie zásluh, cena Jozefa Murgaša, cena o Najkrajšiu knihu Slovenska, odmena BIB (používa Ministerstvo kultúry SR), ocenenie práce pedagógov a iných zamestnancov rezortu, žiakov a študentov, cena ministra školstva za vedu a techniku, ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté na vrcholových športových podujatiach (používa Ministerstvo školstva SR), čestnému občanovi mesta, novonarodeným deťom pri uvítaní do života, cestovné náhrady (cestovné, stravné, vreckové frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, vreckové učňom, deťom a žiakom v zariadeniach náhradnej výchovy, úhrada cestovných nákladov žiaka do školy, v ktorej plní povinnú školskú dochádzku, obvineným pri prepustení z väzby a odsúdeným pri prepustení z výkonu trestu, pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca; stravné a vreckové zamestnancom zo zahraničia pri zahraničných pracovných cestách vykonávaných na základe dohody o vzájomnej výmene zamestnancov, obyvateľom zariadení sociálnych služieb), štátny príspevok k pôžičkám novomanželom, na súdnu a mimosúdnu rehabilitáciu, Nálezy Ústavného súdu SR – prieťahy v súdnom konaní, na náhrady za vyvlastnenie (používa Slovenský pozemkový fond). Realizácia odškodnenia v súvislosti  s rozhodnutím Európskeho  súdu pre ľudské práva a Výboru ministrov Rady Európy a odškodnenia  osôb deportovaných do  nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov a väznenie v nich v rokoch 1939-1945, reštitúcie, hospodárske zabezpečenie rodinných príslušníkov žiakov a študentov, vernostný príspevok baníkom, deputátne uhlie dôchodcom, vdovám po baníkoch alebo baníckych dôchodcoch, bývanie zahraničným expertom, humanitné účely, presídlencom pri majetkoprávnom vysporiadaní medzivládnych zmlúv, dispozičné fondy - Kancelária NR SR, Kancelária prezidenta SR a Úrad vlády SR, ochrana svedka, sociálno-adaptačná podpora, bývanie a životné prostredie a ostatnú výpomoc, doliečovacie akcie detí,  rekondičné pobyty hemofilikov, lekárom, vyrovnávací príspevok, odmeny v známkovej tvorbe (udeľuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR),  príspevok na čistenie a pranie bielizne a šiat zamestnancov štátneho dozoru a uniforiem štátnych zamestnancov.

642024  Na opakované sociálne dávky

Napr. príspevky pestúnskej starostlivosti (jednorázový príspevok, opakovaný príspevok - napr. opakovaný príspevok náhradnému rodičovi), rodičovský príspevok a príspevok na služby.

642030  Príplatky a príspevky

Napr. príplatok k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v  materstve, plat pri odchode do dôchodku, k dôchodku za výkon funkcie sudcu, pri smrteľných úrazoch a chorobách z povolania, frekventantom rehabilitačného strediska pre prípravu na pracovné uplatnenie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, príspevky podľa osobitného zákona (napr. zákon č. 305/2005 Z.z.).

642035  Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch

Napr. profesionálnym vojakom podľa osobitného zákona. 

719004  Na doplnenie a tvorbu hmotných rezerv a mobilizačných rezerv

Aj vrátane pohotovostných zásob.

721002  Rozpočtovej organizácii

Napr. používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na mimorozpočtové účty MF SR.

3. V  Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE

1.  PRÍJMOVÉ OPERÁCIE

456  Iné príjmové finančné operácie

Napr. z termínovaného vkladu, ktorým na účely rozpočtovej klasifikácie nie je vklad na termínovaný bankový účet.

2.  VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

819  Ostatné výdavkové finančné operácie

Napr. z termínovaného vkladu, ktorým na účely rozpočtovej klasifikácie nie je vklad na termínovaný bankový účet.

Ing. Radovan Majerský, v. r.

generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky