Opatrenie MF SR z 29. októbra 2010 č. MF-025825-2010-421,ktorým sa mení opatrenie MF SR z 8. decembra 2004

Príjmy
12 681 671 €

Výdavky
14 567 410 €

Saldo
-1 885 739 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP