Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 4 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Dodatok č. 4

Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004

a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Referent: Ing. Daneková, tel. 02/59 58 2329 

Ing. Pavlovská, tel. 02/59 58 2329

Číslo: MF/027502/2007-421 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie právnych predpisov a prijatia nových právnych predpisov mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:

1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

139  Iné dane za tovary a služby

Na uvedenej položke sa triedia koncesionárske poplatky za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov. Po schválení návrhu zákona sa tu bude triediť  „úhrada za službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytovaného Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytovaného Slovenským rozhlasom“. 

223001  Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Napr. za služby právne a poradensko-konzultačné, služby súvisiace s overovaním skúšok odbornej spôsobilosti, ľudovoumeleckej činnosti, ubytovacie služby, za použitie  telefónu, faxu, káblovej televízie, služobných motorových vozidiel, zberných surovín, odpadových nádob, služby za odvysielané relácie v miestnom rozhlase, z reklamy (aj z reklamy v obecných novinách), vstupné, sprievodcovskú činnosť, kopírovacie práce vrátane fotoprác, v obradných sieňach, verejnú súťaž, verejnú dražbu, služby za vodné, stočné, elektrinu, pary, plyn, teplo, sprístupnenie informácií, ďalej za rešeršné a znalecké posudky, svedočné, služby v občiansko-právnom konaní, za výskum a vývoj, ošetrovné v detských domovoch platené rodičmi detí, za cirkulovanú výpožičku (aj za registráciu čitateľov), medzinárodnú výpožičnú službu, za poškodené učebnice, laboratórne rozbory a skúšky výrobkov, preverovanie a registráciu liečiv, certifikáciu, meranie hlučnosti a prašnosti, za výpisy z katastra nehnuteľností, z technickej dokumentácie, patentovej dokumentácie, služby za geologické a geodetické práce, remeselnícke (napr. stolárske, autoopravárenské, údržbárske, montážne práce, za pranie, čistenie), služby na hraničných priechodoch vrátane váženia hmotnosti motorových vozidiel, v zariadeniach sociálnych služieb, rehabilitačné, rekreačné služby, cattering (občerstvenie na palube lietadla - Ministerstvo vnútra SR), tržby z bufetu, aplikačného programového vybavenia, prístavné, letové meranie a overovanie, opčná prémia, za opatrovateľské služby,  pestúnsku starostlivosť, za služby v domoch smútku, ďalej lektorské, služby požiarnej ochrany, napojenie na pulty centralizovanej ochrany, opakované vyšetrenia vzoriek, prieskumné územia, kontrolnej činnosti zástupcov vojenskej správy, za použitie športových potrieb a zariadení, poskytnutie ochrany pri prevoze  peňazí, od zahraničných študentov študujúcich na vlastné náklady, služby spojené s tvorbou a ochranou životného prostredia a ochranou zdravia obyvateľstva, za poskytovanie a spracovanie lesných hospodárskych plánov, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt (reštaurátorské práce, za zhodnotenie autorských práv a práv výrobcu k  filmom), výrobky, tovary a služby vedľajšieho hospodárstva (Zbor väzenskej a justičnej stráže) a zariadenia v zmysle zákona o sociálnej pomoci, z kultúrnej činnosti, lekárskych výkonov (aj tých, ktoré nie sú financované prostredníctvom zdravotných poisťovní), nadštandardné, od zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, služby zdravotnej starostlivosti, lekárske predpisy a poukazy, za služby súvisiace s výberom príspevkov  starobného dôchodkového sporenia, paušálne platby za poistencov iných členských štátov EÚ ( nezaopatrení rodinní príslušníci zamestnanca, poisteného  v inom členskom  štáte EÚ nebývajúceho  v SR, ktorí trvalo bývajú v SR), veterinárnych výkonov, veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol, kvalifikačné skúšky, vrátane duplikátov a titulov, školné a zápisné (aj za jazykové kurzy), účastníkov ďalšieho vzdelávania, prijímacích pohovorov na vysoké školy, konania rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác, za vydanie diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, akreditácie. Ďalej tržby z predaja diaľničných nálepiek, kníh, publikácií, tlačív, propagačného materiálu, vrátane programov a katalógov, Obchodného vestníka, Justičnej revue, rastlinných, živočíšnych a lesných výrobkov a zvierat, kuchynského odpadu, cintorínske, za separovaný zber a predaj intervenčných zásob Pôdohospodárskou platobnou agentúrou atď.

223002  Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Triedia sa tu príspevky prijaté od rodičov a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v zmysle § 23 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s osobitnými školskými predpismi (napr.  zákon č. 279/1993 Z.z.) vo všetkých školských zariadeniach a základných umeleckých školách. Nepatrí sem školné a zápisné, ktoré sa triedi na podpoložke 223001.

292027  Iné

Napr. z podnikateľskej činnosti po zdanení;  náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov (všetky odvody vyplývajúce z osobitných predpisov, ako sú napr. odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj časť odvodu poistného z povinného  zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.); predpísaných mánk a škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná; výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,  realizácie platobného styku (výnosy z finančných operácií zabezpečovaných Štátnou pokladnicou  znížené o náklady  na tieto finančné operácie); obnovy evidencie pozemkov, úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených, náhrad trov trestného a priestupkového konania, náhrady výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody,  prepadnuté kaucie a majetok, výnosy regresných náhrad, výživného na dieťa podľa rozhodnutia súdu, z dedičského konania, produkcie cukru a izoglukózy (odvádzaných do rozpočtu ES ako kompenzácia výdavkov súvisiacich s ich výberom) a mylné platby. Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej zábezpeky a príjem do sociálneho fondu. Štátne rozpočtové organizácie, ktoré na svojich mimorozpočtových účtoch získali príjmy presunom zo svojho rozpočtového účtu použijú túto podpoložku na všetky príjmy získané takýmto presunom.

2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY

611  Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Patria sem mzdy; tarifný plat a platová tarifa, vrátane zvýšenia platovej tarify zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme; tarifný plat štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere,  funkčný plat podľa § 78 ods. 5 zákona o štátnej službe a vyrovnanie do výšky platovej tarify podľa toho istého zákona bez príplatkov, odmien a náhrad klasifikovaných pod 613 a ostatných osobných vyrovnaní; plat ústavného činiteľa; funkčné platy policajtov a colníkov, vrátane prídavku za výsluhu rokov; hodnostný plat profesionálneho vojaka, základný plat sudcu a prokurátora, tarifný plat  hasičov. Patrí sem aj príslušná časť funkčného platu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov.

613  Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť

Podľa príslušných platných predpisov. Položka nezahŕňa príslušnú časť funkčného platu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej (služobnej) pohotovosti na pracovisku podľa osobitných predpisov - § 96 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, § 96 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe, § 21 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme; táto časť sa triedi v položke 611. 

633012  Osobná spotreba dieťaťa

Napr. v profesionálnej rodine, špeciálnej materskej škole internátnej, špeciálnej základnej škole internátnej, odbornom učilišti internátnom, diagnostických centrách.

637005  Špeciálne služby

Dodávateľským spôsobom.

Napr. ochrana objektov, techniky a materiálov (aj platby za poskytované služby pri strážení objektov, preprave peňazí a pod. vrátane bezpečnostných služieb), služby poskytnuté formou outsourcingu, výkony IT (informačných technológií), prieskumné a projektové práce, archeologický prieskum, geologický prieskum a geologické práce, ktoré súvisia s geologickým prieskumom (nesúvisiace s výstavbou a s úlohami  rozvoja vedy a techniky, geodetické práce a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou), ekologická asanácia územia (náklady súvisiace s odstraňovaním ekologických havárií). Demolácie a plošné asanácie nesúvisiace s výstavbou. Geometrický plán (aj spracovanie noriem a letecké snímkovanie), notárske, komerčné, právne, advokátske, audítorske, poradensko-konzultačné, exekučné, meranie a monitorovanie, typologizácia a pasportizácia, varovací a vyrozumievací  systém civilnej ochrany, vrátane elektrických  poplachových sirén a prekládky, meteorológia, vypracovanie metodík, preprava mŕtvol a práce súvisiace s ich  odkrytím vrátane patologických vriec, výkony požiarnej techniky, osobná hygiena vojsk, kalibrácia prístrojov a posúdenie techniky, ochrana osobných údajov v informačnom systéme, metrológia a skúšobníctvo, protetické práce, zariadení a prostriedkov požiarnej ochrany, pohrebné trovy (výdavky spojené s pohrebom, napr. v ozbrojených zložkách, obyvateľov zariadení sociálnych služieb, bezdomovcov, utečencov, osôb bez príbuzných), pre žiadateľov o priznanie postavenia utečenca (napr. stravovanie, ubytovanie, pranie, poplatok sociálnemu zariadeniu, školským zariadeniam za dieťa utečenca); rezbárstvo, výroba rekvizít, scénická a kostýmová výprava dodávateľským spôsobom a likvidácia  špeciálneho materiálu CO.

637006  Náhrady

Okrem  637007, 637008 a 637009.

Napr. za: veci nadobudnuté od fyzických osôb, poskytnutie pomoci, poskytnutú zdravotnú starostlivosť, zavinené protiprávne konanie,  zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona č. 577/2004 Z.z., poskytnutú liečebno-preventívnu starostlivosť v zmysle medzivládnych dohôd, rekondičné pobyty, preventívnu rehabilitáciu a  preventívne lekárske prehliadky, sociálno-psychologický výcvik sociálnych pracovníkov, zdravotnú starostlivosť poskytnutú bezdomovcom, odvodové a prieskumné konania, rekreácie pre občanov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, organizáciu výchovno-rekreačných programov pre deti a výchovno-vzdelávacích aktivít pre rómske rodiny, pracovnú silu zo zahraničných miestnych zdrojov pre práce na zastupiteľských úradoch, výkon inšpekcie (kontroly vykonávané daňovými úradmi), úhradu nákladov organizáciám za povinnú prax žiakov a študentov vysokých škôl, za úhradu výdavkov na bývanie v profesionálnej rodine, použitie líčidiel, opravu vlastných hudobných nástrojov len v prípade, ak zamestnávateľ uhradí svojmu zamestnancovi skutočne preukázané výdavky (používa Ministerstvo kultúry SR) .

637007  Cestovné náhrady

Cestovné náhrady a cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom.

Napr. prísediacim, svedkom, znalcom, členom Súdnej rady SR, členom stráže prírody, tlmočníkom, zadržaným osobám a žiadateľom o priznanie postavenia utečenca bez finančných prostriedkov, osobám vyhosteným z územia SR, stravovanie svedka a zadržaných osôb, osôb predvedených na nástup výkonu trestu, aj ubytovanie svedka v prípade súdneho procesu mimo trvalého bydliska svedka, vojakom, s výnimkou profesionálnych vojakov, osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR, členom poradných orgánov ministra a ostatným (napr. v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane), za ubytovanie poslancov v zariadeniach hotelového typu, darcom krvi, za ubytovanie žiakov a študentov vysokých škôl  pri lyžiarskych kurzoch a absolvovaní povinnej praxe, školských exkurziách, školách v prírode a  deťom v detských domovoch, za vstupenky pre žiakov - deti v detských domovoch a cestovné pre deti z detských domovov.

637009  Náhrada mzdy a platu 

Napr. svedkom, prísediacim; náhrada ušlej mzdy zamestnancom na základe súdneho rozhodnutia o neplatnosti výpovede, poslancom, členom komisií a spolupracovníkom obecných zastupiteľstiev a osobám prizvaným na zasadnutie výboru NR SR. Paušálna náhrada prísediacim, vrátane náhrad miezd a platu darcom krvi.

637012  Poplatky a odvody

Napr. za vedenie účtov, manipulačné (iné ako na 653001), správne, súdne, notárske, uloženie odpadu, vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, váženie vozidiel, znečistenie ovzdušia, očkovanie psov, víza, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, odťahovanie a úschovu zaistených motorových vozidiel, úschovu vecí zadržaných osôb, odvod zdravotnej poisťovne, ktorá má  po započítaní záväzkov  a pohľadávok zdravotných poisťovní záväzok, zmluvne dohodnutý poplatok z  tržieb, ochranným autorským zväzom, požičovné (za filmy, diapozitívy, videokazety, výpožičky kníh získaných prostredníctvom Medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby atď.), platobný styk - výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre klientov Štátnej pokladnice, výplatu dividend a iné výdavky charakteru platby.

Ak musí zamestnanec na pracovnej ceste zo závažných dôvodov meniť pridelenú menu za inú, je to potrebný vedľajší výdavok a klasifikuje sa pod 631.

637013  Naturálne mzdy

  Napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku, potraviny,  ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi vo forme naturálnej, používanie vlastných hudobných nástrojov, vlastných frakov, smokingov, večerných dámskych šiat, disciplinárne odmeny profesionálnym vojakom (vo forme vecného daru).

637014  Stravovanie

Všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov, okrem stravného klasifikovaného v rámci cestovného pod 631 a výdavkov na prevádzku vlastnej jedálne, ktoré sa triedia pod príslušnými položkami podľa ich charakteru. Patrí sem aj nákup stravovacích poukážok pre vlastných zamestnancov.

637033  Zálohy na projekty Európskeho sociálneho fondu

Na zálohové platby prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, poskytované platobnou jednotkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva školstva SR konečným prijímateľom z verejného sektora vo výške stanovenej v zmluve. Zúčtovanie zálohovej platby sa vykoná na príslušných podpoložkách, resp. položkách rozpočtovej klasifikácie podľa skutočnej realizácie výdavkov.

Na uvedenej podpoložke sa triedia aj zálohové platby pre všetky prostriedky Európskej únie a  spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v súlade s koncepciou finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

640  Bežné transfery

Transferové platby sú výdavky uskutočňované bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary (jednostranné platby).

Transferová platba všeobecného charakteru, určená pre rôzne alebo neurčité (neurčené) ciele sa vždy považuje za bežný transfer. Triedia sa podľa príjemcu alebo druhu poskytovanej platby.

Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácii a iných finančných vzťahov (napr. platené poistné za zákonom  určené skupiny osôb).

Táto kategória zahŕňa transfery na humanitárnu pomoc bez ohľadu na charakter budúcich výdavkov, ak nemožno charakter  výdavkov vopred identifikovať. 

Na položke 644 sa sledujú prevodové platby nefinančným subjektom - právnickým osobám a fyzickým osobám (podnikateľom), ktoré boli založené za účelom dosahovania zisku a príspevky príspevkovým organizáciám mimo verejnú správu. Sú to platby vo forme úrokových rozdielov, cenových rozdielov alebo v inej forme priamej platby týmto subjektom s cieľom podporiť podnikateľské aktivity ich príjemcu. Dotácie na riešenie úloh výskumu a vývoja sa poskytujú na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov alebo ich častí na riešenie úloh za podmienok určených osobitnými  predpismi.

641006  Rozpočtovej organizácii

Napr. používa Ministerstvo financií SR a Fond národného majetku SR, obce na zriadenie spoločného obecného úradu - § 20a zákona o obecnom zriadení (ak sa v zmluve dohodne spôsob financovania formou zúčtovacieho preddavku patrí to pod 637030); kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na mimorozpočtové účty MF SR, pri prevodoch finančných prostriedkov na spolufinancovanie určených na budovanie Schengenských hraníc z výdavkového účtu kapitoly na mimorozpočtové účty.

642016  Na dôchodkové dávky zo starobného poistenia

Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok a iné dôchodky (samostatne hospodáriacich osôb, družstevných roľníkov; priznané pred 1. 1. 1957).

642028  Úmrtné

Výdavky vyplácané pri zániku služobného pomeru smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 154/2001 Z.z., zákon č. 315/2001 Z.z., zákon č. 328/2002 Z.z.). 

642029  Na náhradu

Napr. zárobku pri službe v ozbrojených silách, mzdy za čas odbornej prípravy a peňažných náležitostí aktívnych záloh v zmysle zákona o brannej povinnosti, úpravu bytu pri presťahovaní profesionálnemu  vojakovi a policajtovi, odievania pracovníkov v služobnom pomere, výstroj, za nedodanú stravu, na výživu pozostalých, za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti, stratu zárobku po skončení pracovnej neschopnosti,  stratu dôchodku. Jednorazové mimoriadne odškodnenie, náhrady nákladov a škôd (patrí sem aj  podiel na strate za odstúpenie od kúpnopredajných zmlúv - Fond národného majetku SR), škodu spôsobenú živočíchom na hospodárskych zvieratách a úhrada majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu, primerané finančné zadosťučinenie pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov).

642035  Na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch

Napr. profesionálnym vojakom podľa osobitného zákona aj vojakom v zálohe zaradeným do aktívnych záloh podľa zákona o brannej povinnosti. 

713003  Telekomunikačnej techniky

Vrátane špeciálneho spojovacieho a zabezpečovacieho materiálu a materiálu pre zabezpečenie zvukového a obrazového spojenia. Samostatné zariadenia na prenos informácií pripojené na rozvodné siete.

721002  Rozpočtovej organizácii

Napr. používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri prevodoch na mimorozpočtové účty MF SR, pri prevodoch finančných prostriedkov na spolufinancovanie určených na budovanie Schengenských hraníc z výdavkového účtu kapitoly na mimorozpočtové účty.

Radovan Majerský, v. r.

generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky