Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky

Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Dátum vydania: 07. 04. 2008

Dátum platnosti: 07. 04. 2008

Toto usmernenie sa vydáva v nadväznosti na opatrenie  Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a  je určené pre platobné jednotky štrukturálnych fondov vrátane Kohézneho fondu účtujúce v účtovných okruhoch ISUF 2xx0.