Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 7-2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa - príjemcu pomoci - prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky

Aktualizácia usmernenia, verzia 2.0 sa vydáva v nadväznosti na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy a z dôvodu zmeny technického postupu v účtovnom systéme ISUF.

Dátum vydania: 21.12.2023

Dátum účinnosti: 27.12.2023

Toto usmernenie sa vydáva v nadväznosti na opatrenie  Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a  je určené pre platobné jednotky štrukturálnych fondov vrátane Kohézneho fondu účtujúce v účtovných okruhoch ISUF 2xx0.

Usmernenie č. 7/2008-U, verzia 1.0 k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Verzia 1.0 nadobudla platnosť 07. 04. 2008.