Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 8/2008-U k postupu účtovania nezrovnalostí štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF

Usmernenie č. 8/2008-U k postupu účtovania nezrovnalostí štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na úrovni platobnej jednotky v systéme ISUF

Dátum vydania: 07. 04. 2008

Dátum platnosti: 07. 04. 2008

Usmernenie sa člení na nasledovné časti:

1. Výdavok bežného roka – schválený v SŽP alebo v ŽoP na PO/CO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní

2. Výdavok predchádzajúcich rokov – schválený  v SŽP alebo v ŽoP na PO/CO, nebolo vydané rozhodnutie v správnom konaní

3. Podsúvahová evidencia prostriedkov prijatých na účty SFK