Usmernenie č. 18/2008-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom a k eurokonverzii pre užívateľov ISUF