Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky

Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa/príjemcu pomoci/prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Dátum vydania: 07. 04. 2008

Dátum platnosti: 07. 04. 2008

Toto usmernenie sa vydáva v nadväznosti na opatrenie  Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. augusta 2007 č. MF/16786/2007 - 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky a  je určené pre platobné jednotky štrukturálnych fondov vrátane Kohézneho fondu účtujúce v účtovných okruhoch ISUF 2xx0.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2008
  7. Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci / prijímateľa na rozpočtový výdavkový účet platobnej jednotky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.