Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

b) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523-2004 Z. z. o rozp. pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona


číslo: MF/7415/2005-421


V záujme jednotnej aplikácie ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie:
Príjmami štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona sú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa poskytli prostriedky štátneho rozpočtu, odvádza do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý z nich vznikol, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie na samostatnom účte. Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona je neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov - teda aj z prostriedkov štátneho rozpočtu porušením finančnej disciplíny.
Poskytovateľ pri poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu určí príjemcovi (v zmluve, liste, oznámení) rozsah a lehotu na vykonanie odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu. Lehota a rozsah odvádzania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu môže vyplývať aj z osobitného predpisu. Nedodržanie takto určeného alebo ustanoveného rozsahu a lehoty je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona.
V prípade, že rozsah a lehota na odvedenie výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu do príjmov štátneho rozpočtu nie je ustanovená alebo určená poskytovateľom, príjemca odvedie vzniknutý výnos neodkladne po skončení lehoty na použitie prostriedkov najneskôr v lehote a v rozsahu určenom v Postupe pre zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ktorý určuje Ministerstvo financií SR v súlade s § 8 ods. 2 zákona.

František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky