Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

a) metodické usmernenie MF SR k apikácii § 31 ods. 8,9 a 10 a § 37 ods. 3 a 7 zákona č. 523-2004 Z.z. o rozp.pravidlách ver. správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k pôsobnosti správ fin. kontroly

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorého predmetom úpravy je nakladanie s verejnými prostriedkami, upravuje aj porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami, t.j. nielen s vymedzenou časťou verejných prostriedkov ako tomu bolo do konca roku 2004 pri porušení rozpočtovej disciplíny.

1. Vzhľadom na rozšírenie predmetu úpravy zákon upravuje pri porušení finančnej disciplíny aj príjem z uložených a vymožených sankcií principiálne takým spôsobom, aby sa sankcie pri porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými z jednotlivých druhov verejných rozpočtov, ktorými sú napríklad štátny rozpočet, rozpočet obce, vyššieho územného celku, Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, Fondu národného majetku vrátili do toho rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté , napríklad ak boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu, do štátneho rozpočtu bola odvedená aj sankcia.

Podľa § 31 ods. 8 s prihliadnutím k § 7 ods. 1 písm. h) a i) zákona odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu subjektu verejnej správy sú príjmom rozpočtu toho subjektu verejnej správy, ktorý ich poskytol. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu subjektu verejnej správy sústreďuje správa finančnej kontroly na účte cudzích prostriedkov. Pokiaľ chce kontrolovaný subjekt vrátiť finančné prostriedky do dňa skončenia kontroly v súlade s § 31 ods. 4 zákona, vráti ich priamo na účet poskytovateľa.

Penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny subjektom verejnej správy sú príjmom štátneho rozpočtu. Penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny subjektom verejnej správy pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami Európskej únie sústreďuje správa finančnej kontroly na príjmovom účte štátneho rozpočtu.

Podľa § 31 ods. 15 zákona sa uplatňuje osobitný postup pri úhrade odvodu v prípade prostriedkov Európskej únie . Odvod za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie poskytnutými príslušným orgánom štátnej správy uložený právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušnou správou finančnej kontroly sa odvádza v súlade s § 20 ods. 6 zákona na príslušný osobitný účet ministerstva financií v Štátnej pokladnici, na ktorom sa vedú prostriedky Európskej únie. Penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie sú príjmom štátneho rozpočtu v súlade s § 7 ods. 1 písm. i) zákona. Správa finančnej kontroly, ktorá sankciu ukladá, uvedie na vykonanie úhrady odvodu číslo osobitného účtu min isterstva financií, na ktorom sa vedú prostriedky Európskej únie (nie účet správy finančnej kontroly) a na vykonanie úhrady penále a pokuty svoje číslo príjmového účtu štátneho rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že správy finančnej kontroly uložené sankcie aj vymáhajú, je potrebné zabezpečiť ich informovanosť o vykonaní úhrady a to dvoma spôsobmi - zaslaním avíza o úhrade sankcie a avizovaním nabehnutia prostriedkov na osobitný účet ministerstva financií.

Podľa prechodného ustanovenia § 37 ods. 7 zákona sa uplatňuje osobitný postup aj pri úhrade sankcie v prípade porušenia finančnej disciplíny z predvstupových prostriedkov . Odvod a penále za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s predvstupovými prostriedkami poskytnutými z Národného fondu uložený príslušnou správou finančnej kontroly sa odvádza v súlade s § 47a zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. do Národného fondu prostredníctvom subjektu, ktorý prostriedky poskytol (nie na účet správy finančnej kontroly). Pokuta za porušenie finančnej disciplíny je príjmom štátneho rozpočtu; správa finančnej kontroly v rozhodnutí uvedie svoje číslo príjmového účtu štátneho rozpočtu.

V prípade neodvedenia prostriedkov určených na odvody do rozpočtu Európskej únie [§ 31 ods. 1 písm. c) zákona] postupuje príslušná správa finančnej kontroly podľa § 31 ods. 4 zákona, pričom prostriedky, ktoré mali byť odvedené v ustanovenom rozsahu a lehote podľa osobitného zákona (zákon č. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa odvedú v súlade s týmto zákonom, t.j. ak nebol do dňa skončenia kontroly vysporiadaný nezákonný stav, správa finančnej kontroly uvedie číslo účtu, na ktorý sa takýto odvod vykonáva podľa tohto osobitného zákona. Na vykonanie úhrady penále uvedie správa finančnej kontroly svoje číslo príjmového účtu štátneho rozpočtu.

2. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami podľa § 31 ods. 9 zákona ukladá a vymáha ten kontrolný orgán alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Ide o všeobecné ustanovenie na ukladanie a vymáhanie sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

Podľa § 31 ods. 9 druhej vety zákona na uloženie a vymáhanie sankcie za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou má pôsobnosť len príslušná správa finančnej kontroly a v prípade potreby Ministerstvo financií SR. Podľa § 31 ods. 9 druhej vety a tretej vety má rovnako pôsobnosť na ukladanie a vymáhanie sankcie len príslušná správa finančnej kontroly a v prípade potreby Ministerstvo financií SR aj pri porušení finančnej disciplíny inou právnickou osobou (inou ako štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia, napr. obec, vyšší územný celok,...) alebo fyzickou osobou pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami Európskej únie.

Pri aplikácii § 31 ods. 9 zákona pri vykonávaní kontroly oprávneným kontrolným orgánom, napríklad niektorým ministerstvom v prípade zistenia porušenia finančnej disciplíny v štátnej rozpočtovej organizácii alebo štátnej príspevkovej organizácii alebo v inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu môže vydať rozhodnutie na uloženie sankcie príslušná správa finančnej kontroly.

S prihliadnutím na ustanovenia § 31 ods. 9 druhej vety, ak nezistí porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou a pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami Európskej únie aj inými právnickými a fyzickými osobami správa finančnej kontroly ale iný orgán, ktorý má podľa osobitných predpisov právo na výkon takejto kontroly, oznámi túto skutočnosť príslušnej správe finančnej kontroly na vykonanie ustanovenia § 31 ods. 9 druhej vety.

Rovnako podľa ustanovenia § 31 ods. 10 zákona Najvyššiemu kontrolnému úradu vyplýva priamo zo zákona povinnosť oznámiť porušenie finančnej disciplíny zistené v štátnej rozpočtovej organizácii, štátnej príspevkovej organizácii a pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a prostriedkami Európskej únie aj inými právnickými a fyzickými osobami príslušnej správe finančnej kontroly.

3. Aplikácia prechodného ustanovenia § 37 ods. 3 zákona Doterajšie predpisy (zákon NR SR č. 303/1995 Z.z.) sa vzťahujú na prípady, ak
- do konca roku 2004 boli začaté správne konania (a neukončené) v prípade porušenia rozpočtovej disciplíny, t.j. sankcie sa uložia podľa zákona č. 303/1995 Z.z.
- správne konanie začne po 1.1.2005 ale výkon finančnej kontroly začal v roku 2004, t.j. sankcie sa uložia podľa zákona č. 303/1995 Z.z.

V prípadoch, ak sa výkon finančnej kontroly začal po nadobudnutí účinnosti zákona, t.j. po 1. januári 2005 postupuje sa podľa nového zákona , pričom pri výkone finančnej kontroly na rozpočtové roky, kedy platil zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. v prípade zistenia porušenia rozpočtovej disciplíny podľa zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. sa takéto zistenie posúdi v súlade s § 37 ods. 3 zákona (zákon č. 523/2004 Z. z.) podľa ustanovení § 31 ods. 1 písm. a) až n) zákona (zákon č. 523/2004 Z. z.) s príslušnou sankciou za takéto porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 3 až 6 zákona (zákon č. 523/2004 Z. z.).

Bratislava 2.2.2005

František Palko
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Renata Lajošová
generálna riaditeľka sekcie systému verejnej vnútornej finančnej kontroly