Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

e) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 37 ods. 6 zákona č. 523-2004 Z.z.

Referent - Mgr. Mária Berdisová, t.č.:02/59582434        Číslo: MF/12748/2006-421

 V záujme jednotnej aplikácie ustanovenia  § 37 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) vo vzťahu k postupu zriaďovateľov pri  zosúlaďovaní právnych pomerov príspevkových organizácií, ktoré nie sú vykazované v rámci ústrednej správy alebo územnej samosprávy podľa § 3 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,  Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie:

Zákon o rozpočtových pravidlách ustanovuje režim postupu zriaďovateľov príspevkových organizácií, ktoré neboli k 1.1. 2005 zaradené v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR a  ktoré sa nevykazujú v rámci ústrednej správy alebo územnej samosprávy (ďalej len „príspevkové organizácie mimo sektora verejnej správy“).

Zriaďovateľ príspevkovej organizácie mimo sektora verejnej správy postupuje podľa § 37 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, na základe ktorého je povinný zosúladiť právne pomery príspevkovej organizácie mimo sektora verejnej správy so zákonom o rozpočtových pravidlách počas ustanoveného prechodného obdobia do 31. decembra 2006. V rámci naplnenia ustanovenia § 37 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách môže zriaďovateľ najmä:

 1.  zrušiť príspevkovú organizáciu mimo sektora verejnej správy bez právneho nástupcu
  V prípade zrušenia príspevkovej organizácie zriaďovateľom bez právneho nástupcu všetky práva a povinnosti zrušenej príspevkovej organizácie prechádzajú v súlade s § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách dňom jej zrušenia na zriaďovateľa, ak osobitný zákon neustanoví inak. Zriaďovateľ môže následne, ak je to potrebné, zabezpečiť plnenie úloh zrušenej príspevkovej organizácie prostredníctvom iného subjektu.
 2. zrušiť príspevkovú organizáciu mimo sektora verejnej správy tak, že k jej zániku dôjde rozdelením, zlúčením alebo splynutím 
 3. vykonať transformáciu príspevkovej organizácie mimo sektora verejnej správy na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby v súlade so zákonom č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
  Uvedený postup nemôže uplatniť v súlade s ustanovením § 1 ods. 2 transformačného zákona zriaďovateľ príspevkovej organizácie zriadenej zákonom, zriaďovateľ príspevkovej organizácie zriadenej na plnenie úloh obranyschopnosti a bezpečnosti štátu a zriaďovateľ,  ktorým je obec a vyšší územný celok. 
 4. iným spôsobom zosúladiť právne pomery príspevkovej organizácie mimo sektora verejnej správy bez jej zrušenia alebo zmeny právnej formy hospodárenia.

Zriaďovateľ najmä prehodnotí doterajšie hospodárenie príspevkovej organizácie, posúdi rozsah a charakter hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti vykonávanej príspevkovou organizáciou, ich vplyv na výsledné hospodárenie príspevkovej organizácie mimo sektora verejnej správy a na základe uvedených zistení zosúladí vnútorné pomery príspevkovej organizácie  bez jej zrušenia alebo zmeny právnej formy tak, aby príspevková organizácia najneskôr od 1. januára 2007 spĺňala kritérium 50 % v súlade s § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách.

V súlade s ustanovením § 21 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách sa na príspevkové organizácie mimo sektora verejnej správy vzťahujú práva a povinnosti subjektov verejnej správy uvedené v zákone o rozpočtových pravidlách. Podľa § 21 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách je zriaďovateľ povinný zrušiť príspevkovú organizáciu  k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že

 1. tržby príspevkovej organizácie nepokrývajú jej výrobné náklady v súlade s § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách počas najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch, alebo
 2. príspevková organizácia nespĺňa podmienky podľa § 21 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.

 

Z uvedeného vyplýva, že aj po 1. januári 2007 môžu existovať príspevkové organizácie, ktoré napriek tomu, že ich právne pomery boli zriaďovateľom zosúladené so zákonom o rozpočtových pravidlách v rámci ustanoveného prechodného obdobia, nebudú vykazované Štatistickým úradom SR v registri organizácií v rámci sektora verejnej správy z  dôvodu periodického sektorového prehodnocovania príspevkových organizácií. Zriaďovateľ vo vzťahu k týmto  príspevkovým organizáciám mimo sektora verejnej správy, ktorých právne pomery boli zosúladené s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách do 31. decembra 2006,  posudzuje  hospodárenie príspevkovej organizácie podľa § 21 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách prvý krát za roky 2007 a 2008. Ak zriaďovateľ zistí, že za oba uvedené roky prestala príspevková organizácia mimo sektora verejnej správy spĺňať niektoré z podmienok podľa § 21 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  zriaďovateľ uplatní postup podľa tohto ustanovenia a príspevkovú organizáciu zruší do 31. decembra 2009. 

 

Pri zostavovaní  rozpočtu na roky 2007-2009 sa zohľadní existencia týchto príspevkových organizácií využitím príslušných položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie bežných a kapitálových transferov:

 1. v príjmoch
  • položka 314 - Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
  • položka 324 - Transfery subjektom nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
 2. vo výdavkoch
  • podpoložka 644004 –  Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky
  • podpoložka 723005 - Príspevkovej organizácii nezaradenej vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

 

 Ing. František Palko, v.r. 

    generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky