Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

d) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 19 ods. 15 zákona č. 523-2004 Z.z.

Metodické usmernenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky k aplikácii § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z.z.

 Referent:  Mgr. Mária Berdisová, t.č.:02/59582434              Číslo: MF/008221/2006-421

V záujme jednotnej aplikácie ustanovenia § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z.z. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) povinnými subjektami verejnej správy pri uzatváraní zmlúv podľa osobitného predpisu vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) toto metodické usmernenie:

Podľa § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, oprávnený uzatvoriť zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o verejnom obstarávaní, ak hodnota plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu 100 000 000 Sk, len s predchádzajúcim súhlasom vlády SR. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády SR je stanovisko ministerstva financií  k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu. Subjekt verejnej správy je povinný na žiadosť ministerstva predložiť údaje potrebné na účely hodnotenia a vykazovania dlhu verejnej správy.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy postupuje povinný subjekt verejnej správy pri uzatváraní koncesných zmlúv v nadväznosti na „Politiku pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP)“ schválenú vládou SR 23. novembra 2005 uznesením č. 914. Materiál je uverejnený na webovej stránke Úradu vlády SR www.vlada.gov.sk. Postup upravený v § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa nevzťahuje na uzatváranie iných typov zmlúv a uskutočňovanie iných foriem verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Koncesiou je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác, t.j. zákazka ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo uskutočnenie stavby s tým, že peňažné plnenie za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je kompenzované právom užívať stavbu na dohodnutý čas; toto právo môže byť spojené aj s čiastočným peňažným plnením za uskutočnené stavebné práce.

Povinný subjekt verejnej správy pred uzatvorením koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní s hodnotou plnenia za stavebné práce prevyšujúcou 100 000 000 Sk, predloží materiál na rokovanie vlády SR prostredníctvom príslušného správcu kapitoly spolu so stanoviskom ministerstva financií k návrhu tejto zmluvy z hľadiska dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike ESA 95 platnej pre Európsku úniu. Následne na základe súhlasu vlády SR  môže subjekt verejnej správy uzatvoriť takúto koncesnú zmluvu. 

Postupom podľa § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. Ministerstvo financií neschvaľuje návrhy koncesných zmlúv podľa zákona o verejnom obstarávaní ani nepreberá zodpovednosť za ich prípravu a realizáciu a neposudzuje iné typy zmlúv podľa zákona o verejnom obstarávaní. Úloha ministerstva financií v celom procese uzatvárania koncesných zmlúv podľa zákona o verejnom obstarávaní spočíva v posudzovaní možných dôsledkov realizácie zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy a v monitoringu uskutočňovania jednotlivých projektov počas všetkých fáz ich realizácie.

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          Ivan M i k l o š, v.r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky