Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

h) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 26 ods. 3 zákona č. 523-2004 Z. z. pri realizácii úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov za mesiac december

Metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri realizácii úhrady príspevkov na rekreáciu zamestnancov za mesiac december

Referent: Ing. Lakotová, tel.: 02/59582331                                                                          Dátum: 28. november 2019
                                                                                                                                                     MF/019330/2019-421    

Prijatím zákona č. 347/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bolo s účinnosťou od 1.1.2019 do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) doplnené ustanovenie § 152a, ktoré stanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytovať zamestnancovi príspevok na rekreáciu pri dodržaní vymedzených podmienok. Podľa § 152a ods. 6 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Spôsob úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) v § 26 ods. 3. Podľa tohto ustanovenia môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov výdavky na výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom, so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou.

Keďže nárok zamestnanca na príspevok na rekreáciu vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu, v prípade ak zamestnanec absolvoval rekreačný pobyt v decembri, resp. pobyt začal v decembri a skončil v januári nasledujúceho roka, a príspevok sa vypláca v januári spolu so mzdou za december, môže rozpočtová organizácia pri realizácii výplaty uplatniť postup podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., teda previesť finančné prostriedky na výplatu príspevku na rekreáciu na účet cudzích prostriedkov.

Príspevková organizácia uhrádza príspevok na rekreáciu zamestnancov, ktorí absolvovali rekreačný pobyt v decembri, resp. pobyt začal v decembri a skončil v januári nasledujúceho roka, zo svojho bežného účtu v nasledujúcom roku rovnako ako ostatné druhy výdavkov podľa § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku roka, v ktorom sa rekreačný pobyt uskutočnil, resp. začal.

 

Ing. Radovan Majerský, PhD.
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky