Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

g) metodické usmernenie MF SR pre štátne rozp. organizácie k aplikácii ustanovení § 17 ods. 4 a § 22 zákona č. 523-2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018 a k nadväzujúcemu Opatreniu z 26. apríla 2017

Metodické usmernenie MF SR pre štátne rozpočtové organizácie k aplikácii ustanovení § 17 ods. 4 a § 22 zákona  č. 523/2004 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018 a k nadväzujúcemu Opatreniu z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

Referent: Mgr. Gilányi, tel.: 02/59582331  Dátum: 23. október 2017

Ing. Jánošíková, tel.: 02/59582329    MF/018036/2017-421

Zákonom č. 310/2016 Z. z. zo dňa 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.) sa upravuje rozpočtovanie  rozpočtových organizácií. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti, rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých svojich účtoch avšak vždy len raz. Má sa tým zabezpečiť zaznamenávanie príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, t. j. zaznamenať všetky finančné toky, ale zároveň nie duplicitne. S účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtová organizácia zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári vrátane príjmov a výdavkov uvedených v § 17 ods. 4 a v § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň bol vypustený § 23 Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a postupy pri zostavení a realizácii rozpočtu, ktoré vyplývali z aplikácie tohto ustanovenia, sú nahradené úpravou v § 17 ods. 4 a v § 22 ods. 1 a ods. 4. zákona č. 523/2004 Z. z.

Ustanovenie § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa vzťahuje na príjmy a výdavky štátnej rozpočtovej organizácie (ďalej len ŠRO“), ktoré sú súčasťou bilancie štátneho rozpočtu, t. j. na tieto príjmy a výdavky sa vzťahujú ustanovenia §§ 15 až 18 zákona č. 523/2004 Z. z upravujúce vykonávanie rozpočtových opatrení.

ŠRO rozpočtuje na príjmovom účte aj príjmy, ktoré sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a ktoré predpokladá, že príjme v príslušnom rozpočtovom roku. K jednotlivým príjmom sú v Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 priradené kódy zdrojov. Ide o tieto predpokladané príjmy:

72d  Získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení

72e  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia

72g  Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu

 •   školné a poplatky spojené so štúdiom na vysokej škole podľa § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
 •   prostriedky od iných fyzických osôb a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z.
 •   príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z. z.
 •   príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách podľa § 49 zákona č. 245/2008 Z. z.
 •   úhrada nákladov na štúdium v jazykových školách podľa § 53 zákona č. 245/2008 Z. z.
 •   príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí podľa § 114 zákona č. 245/2008 Z. z.
 •   príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času podľa § 116 zákona č. 245/2008 Z. z.
 •   príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte podľa § 117 zákona č. 245/2008 Z. z.
 •   úhrada nákladov za pobyt dieťaťa v špeciálnom výchovnom zariadení podľa § 126 zákona č. 245/2008 Z. z.

72h  Od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu

 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce

72i  Od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

 • § 10 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

72k  Za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe

 • § 11 ods. 3 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

Predmetné rozpočtované príjmy nie sú záväzným ukazovateľom. K týmto rozpočtovaným príjmom ŠRO rozpočtuje aj zodpovedajúce výdavky (pod rovnakým kódom zdroja), ktoré je oprávnená čerpať do výšky týchto rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých. ŠRO  je priamo zo zákona oprávnená prekročiť záväzný ukazovateľ - limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných  príjmov, ktoré sú vymedzené týmto ustanovením. Zákon nepripúšťa možnosť rozpočtovať predmetné príjmy a výdavky na samostatnom účte.

Podľa ustanovenia § 22 odsek 4 zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtová organizácia môže sústreďovať príjmy na samostatných účtoch a realizovať výdavky zo samostatných účtov len v prípadoch

 •   ak ide o prostriedky podľa § 26 ods. 3 (účet cudzích prostriedkov) a § 28 ods. 1 (účet  podnikateľskej činnosti),
 •   ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 •   ak to vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie,
 •   prostriedkov prijatých na základe medzinárodnej zmluvy,
 •   prijatia prostriedkov na základe darovacej zmluvy,
 •   na základe zmluvy o združení,
 •   prijatia prostriedkov súvisiacich so stravovaním vrátane úhrad stravy alebo
 •   prijatia prostriedkov formou dotácie alebo grantu.

Ak je to potrebné, rozpočtová organizácia môže k prostriedkom na samostatných účtoch previesť prostriedky z výdavkového účtu určené na financovanie týchto účelov, a to pred realizáciou výdavkov z týchto samostatných účtov, pričom musí byť dodržaná zásada časového použitia prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

Prostriedky prijaté na samostatný účet podľa § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa realizujú priamo zo samostatného účtu, neprevádzajú sa na príjmový účet, ani sa o tieto prostriedky nezvyšujú výdavky rozpočtovej organizácie (zákonom č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z bol  § 23 Osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií s účinnosťou od 01.01.2018 vypustený).

Príjmy a výdavky na samostatných účtoch nie sú súčasťou rozpisového listu. Prostriedky, ktoré rozpočtová organizácia rozpočtuje podľa § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. na samostatných účtoch nie sú záväznými ukazovateľmi a zákon č. 523/2004 Z. z. nevyžaduje vykonávanie úprav rozpočtu príjmov a výdavkov na týchto účtoch i keď systém RIS Modul úprav rozpočtu takéto úpravy umožňuje;  samostatné účty z RIS-ZORO budú preklopené do RIS Modul úprav rozpočtu.

V súvislosti s § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov taxatívne vymedzené výdavky predovšetkým súvisiace s výplatou miezd a odvodov poistného. Vzhľadom na to, že predmetné výdavky sú rozpočtované na výdavkovom účte, rovnako ako doteraz na účte cudzích prostriedkov sa nerozpočtujú v zmysle zásady rozpočtovať vždy len raz.

Číselník samostatných účtov ŠRO je uvedený v prílohe č. 3 Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. 

Používanie kódov zdrojov na týchto účtoch závisí od toho, z akého zdroja  boli prostriedky prijaté. Napr. na účte 019 Účet grantov programov EÚ sa použije napr. kód zdroja 11O1 Doprava a energia, 11O5 Vzdelávanie a sociálne veci, 11R1 Riadenie migrácie, ochrana hraníc; na účte 018 Účet zahraničných darov, grantov a dotácií sa použije napr. kód zdroja 35 Iné zdroje zo zahraničia.

V súlade s Dodatkom č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 dochádza k zmene používania kódov zdrojov 72 takto:

 •   kód zdroja 72c Od tuzemských subjektov (napr. formou dotácie alebo grantu) používa ŠRO na samostatných účtoch bez rozdielu či ide o príjem od fyzickej alebo právnickej osoby 
 •   kódy zdrojov 72d, 72e, 72g, 72h, 72i a 72k používa štátna rozpočtová organizácia  pri príjmoch a výdavkoch v súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

Na základe zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. bolo s účinnosťou od 01.01. 2018 schválené Opatrenie č. MF/008740/2017-421 z 26. apríla 2017 k Opatreniu MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“) a metodické usmernenie k tomuto opatreniu; tieto sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR v časti Verejné financie, link https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/.

Opatrením sa upravuje v ŠRO druhová klasifikácia a ekonomická klasifikácia pri prevodoch finančných prostriedkov, ktoré sú prijaté na príjmový účet zo samostatného účtu alebo sú prevádzané na samostatný účet z výdavkového účtu.

Zmena v druhovej klasifikácii

Druh rozpočtu „21 príjmy a výdavky rozpočtových organizácií - vrátane príjmov a výdavkov rozpočtu ústredného orgánu štátnej správy ako rozpočtovej organizácie“ sa rozdeľuje na:

211 príjmy a výdavky

212 prevod výdavkov z výdavkového účtu na samostatný účet a prevod príjmov zo samostatného účtu na príjmový účet

Druh rozpočtu 212 sa použije iba na identifikáciu prevodov z výdavkového účtu na samostatný účet a zo samostatného účtu na príjmový účet, a to pri realizácií takýchto prevodov. Pri prevode prostriedkov z výdavkového účtu na samostatný účet je potrebné v Module úprav rozpočtu manuálne založiť rozpočtové položky s druhom rozpočtu 212.

ŠRO zostavuje rozpočet na druhu rozpočtu 211, druh rozpočtu 212 sa pri zostavovaní rozpočtu nepoužije.

Zmena v ekonomickej klasifikácii – časť D Prevody

V opatrení sa v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie doplnila pre ŠRO nová časť

900 Prevody na samostatnom účte štátnej rozpočtovej organizácie, ktorá obsahuje

 1. Prevodové príjmy
 2. Prevodové finančné operácie
  Prevodové príjmy a prevodové finančné operácie sa nerozpočtujú a používajú sa pri zaznamenávaní skutočnosti.
 3. Prevodové príjmy

Identifikujú aké výdavky sa previedli z výdavkového účtu na samostatný účet. Prevodové príjmy sa členia na

Kategóriu 910 Príjem z prevodu na bežné výdavky, ktorá sa člení na položky

 •   911 Príjem z prevodu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za december
 •   912 Príjem z prevodu na poistné a na príspevok do poisťovní za december
 •   913 Príjem z prevodu na tovary a služby
 •   914 Príjem z prevodu na bežné transfery

Kategóriu 920 Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery

Prevodové príjmy v príslušných položkách kategórie 910 alebo v kategórii 920 sa použijú na samostatnom účte na klasifikáciu prijatých finančných prostriedkov prevedených z výdavkového účtu. Pri prevode sa použije druh rozpočtu „212“.

2. Prevodové finančné operácie

Kategória 930 Príjmová prevodová finančná operácia

sa použije na klasifikovanie príjmu, ktorý ŠRO vyberá na samostatný účet a tento príjem v celej sume alebo len jeho časť prevádza na príjmový účet alebo prevádza inému subjektu.

Kategória 940 Výdavková prevodová finančná operácia

sa použije na klasifikovanie výdavku zo samostatného účtu na príjmový účet alebo na klasifikovanie prevodu inému subjektu, u ktorého sa príjem zaznamená.

Prevodové príjmy a prevodové finančné operácie sa nepoužívajú na samostatných účtoch 002 Účty na vedenie prostriedkov Európskej únie. (Tieto účty používajú Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR.)

Správcovia kapitol Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad SR, Ministerstvo financií SR, ktorí používajú účty 006 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia colníkov, 007 Účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov  boli k ekonomickej klasifikácii na týchto účtoch individuálne usmernení listom č. MF/008793/2017-421 zo dňa 7.2.2017.

Na samostatnom účte 008 Sociálny fond sa nepoužíva ekonomická klasifikácia, funkčná klasifikácia, ani sa nezadáva kód zdroja a kód programu.

Príklady na používanie prevodových príjmov a prevodových finančných operácií na samostatných účtoch sú uvedené v prílohe.

 

 

 

                                                                                                                                        Ing. Radovan Majerský, PhD.

                                                                                                                                                  generálny riaditeľ

                                                                                                                                           sekcie rozpočtovej politiky