Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

f) metodické usmernenie MF SR k aplikácii zákona č. 310-2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523-2004 Z. z. o rozpočt. pravidlách ver. správy vo vzťahu k rozpočt. organizáciám,ktorých zriaďovateľom je obec alebo VÚC

Metodické usmernenie k aplikácii zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.>523/2004>Z.>z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok

Referent:
Mgr. Lenka Gilányi, tel.: 02/5958 2331
Dátum: 8. september 2017

Ing. Andrea Sieklová, tel.: 02/5958 2330
MF/016293/2017-421

Zákonom č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Rozpočtové organizácie zostavujú svoj rozpočet na roky 2018-2020 v súlade s uvedenou právnou úpravou.

Vo vzťahu k rozpočtovaniu príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku sa ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z.  v znení účinnom od 1.1.2018 aplikujú nasledovne.

Podľa § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtová organizácia sústreďuje príjmy svojho rozpočtu na príjmovom účte s výnimkou vzájomného započítania príjmov a výdavkov podľa odseku 3 a realizuje všetky svoje výdavky z výdavkového účtu, tak ako podľa doterajšej platnej právnej úpravy. Zároveň sa rozpočtovej organizácii umožňuje aj naďalej sústreďovať príjmy na samostatných účtoch a aj realizovať výdavky z týchto samostatných účtov, a to len v taxatívne vymedzených prípadoch podľa tohto odseku. Ak je to potrebné, rozpočtová organizácia môže k prostriedkom na samostatných účtoch previesť prostriedky z výdavkového účtu určené na financovanie týchto účelov, a to pred realizáciou výdavkov z týchto samostatných účtov, pričom musí byť dodržaná zásada časového použitia prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

Zriaďovateľovi rozpočtovej organizácie, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, je ponechaná možnosť určiť sústreďovanie príjmov a realizáciu výdavkov odchylne.  Zriaďovateľ rozpočtovej organizácie, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, môže v prípade potreby zriaďovať aj iné účty za účelom správneho vykazovania a evidencie prostriedkov v rozpočte zriaďovateľa, ako aj v rozpočte rozpočtovej organizácie. Zároveň je zriaďovateľovi rozpočtovej organizácie, ktorým je obec alebo vyšší územný celok ponechaná možnosť zriaďovať účty aj na iné účely podľa potreby, nielen na taxatívne vymedzené prípady.

Vo väzbe na ustanovenie § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení účinnom od 1.1.2018 uvádzame, že zákon č. 583/2004 Z. z. rieši zmeny rozpočtu v § 14, kde podľa ods. 1 zmeny rozpočtu schvaľuje orgán obce príslušný podľa osobitného zákona (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru. V súvislosti so zohľadnením príjmov získaných z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení, príjmov z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia, príjmov od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu, príjmov od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu v rozpočte rozpočtovej organizácie obce alebo vyššieho územného celku uvádzame, že podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. súčasťou rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Oprávnenie upravené v ustanovení § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. účinnom od 1. 1. 2018, podľa ktorého rozpočtová organizácia môže prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov podľa prvej vety tohto ustanovenia sa vzťahuje len na štátne rozpočtové organizácie.  Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, je obec alebo vyšší územný celok oprávnený určiť ďalší postup pri vykonávaní rozpočtových opatrení a určovať limit príp. prekročenia jej výdavkov. Rovnako sa postupuje aj pri aplikácii § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

Zákon č. 583/2004 Z. z. definuje postup pri vysporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku v rámci spracovania záverečného účtu v ustanoveniach § 16 ods. 6 až 8 >zákona č. 583/2004 Z. z., t. j. v súlade s § 2 písm. b) a c) v spojitosti s § 10 ods. 3 písm. a) a b) tohto zákona.  >Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)> z tohto prebytku vylučujú.

>Novela zákona č. 523/2004 Z. z. zabezpečuje s účinnosťou od 1.1.2018 zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky príjmy a výdavky, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov. Rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie tak zahŕňa všetky prostriedky, s ktorými hospodári, pričom sa riadi v prípade územnej samosprávy záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom na príslušný rozpočtový rok. Poznamenávame, že uvedená novela sa nedotýka spôsobu vykazovania skutočnosti príjmov a výdavkov a usporiadania prebytku rozpočtu tak, ako je uvedené v dôvodovej správe k predmetnému právnemu predpisu.

Pri použití kódov zdrojov pri príjmoch

  • od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,
  • na základe zmluvy o združení,
  • od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu,
  • získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
  • z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia,
  • súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy,
  • od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu,
  • od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa osobitného predpisu,
  • od účastníkov konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim,
  • ostatné príjmy vyššie neuvedené

je potrebné postupovať v zmysle platnej Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Rozpočtová organizácia obce alebo vyššieho územného celku používa pri predmetných príjmoch vecne príslušné kódy zdrojov 72 - Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie).

V súvislosti s § 26 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov taxatívne vymedzené výdavky predovšetkým súvisiace s výplatou miezd a odvodov poistného. Vzhľadom na to, že predmetné výdavky sú rozpočtované na výdavkovom účte, rovnako ako doteraz, sa na účte cudzích prostriedkov nerozpočtujú.

K prevodom z účtov medzi obcou a rozpočtovou organizáciou obce uvádzame, že predmetom zákona č. 583/2004 Z. z. nie je úprava postupov pri prevodoch z účtov obce a jej zriadených rozpočtových organizácií a späť. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou. Vychádzajúc z uvedeného, ak osobitný predpis neustanoví inak, je v kompetencii obce ako zriaďovateľa tejto organizácie určiť, či príjmy, ktoré plynú na účet rozpočtovej organizácie obce, táto odvedie na účet zriaďovateľa a ten ich môže previesť svojej rozpočtovej organizácii na výdavkový účet, z ktorého rozpočtová organizácia realizuje svoje výdavky. Zriaďovateľ môže zohľadniť predmetné príjmy rozpočtovej organizácii už pri rozpise rozpočtu výdavkov, v takom prípade obec už spätne nepoukazuje tieto prostriedky rozpočtovej organizácii. 

Ing. Radovan Majerský, PhD.
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky