Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

i) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. pri poskytovaní dotácií v súvislosti prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže (zákon proti byrokracii)

Metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri poskytovaní dotácií v súvislosti prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Referent: Mgr. Gilányi, tel.: 02/59582331                                                                             Dátum: 29. november 2019 
                                                                                                                                                      MF/019331/2019-421                                                                                                                   

Zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (ďalej len „zákon č. 177/2018 Z. z.“) sa zaviedla povinnosť  pre orgány verejnej moci získavať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy. V nadväznosti na túto povinnosť orgánov verejnej správy bol novelizovaný aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok pri poskytovaní dotácií.

V rámci tzv. prvej vlny znižovania administratívnej záťaže sa s účinnosťou od 1. januára 2019 vypustila povinnosť predkladať výpis z registra trestov pri preukazovaní splnenia podmienok podľa § 8a ods. 4 písm. f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. t. j. preukázanie splnenia podmienok, že žiadateľ o dotáciu nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.  Žiadateľ o dotáciu, ktorým je právnická osoba, okrem právnickej osoby podľa § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na preukázanie splnenia týchto podmienok poskytuje len údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V rámci tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže s účinnosťou od 1. decembra 2019 došlo k oslobodeniu fyzických osôb a právnických osôb od povinnosti predkladať, okrem iného, potvrdenia o daňových nedoplatkoch, potvrdenia o nedoplatkoch na sociálnom poistení a potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, čo bolo upravené aj v zákone č. 523/2004 Z. z.

Vo vzťahu k podmienke podľa § 8a ods. 4 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z., že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, došlo tak k zmene spôsobu preukazovania splnenia tejto podmienky. Žiadateľ o dotáciu naďalej predkladá čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (napr. že má vysporiadané finančné vzťahy vyplývajúce zo zúčtovania poskytnutej dotácie, uhradenú sankciu podľa osobitného predpisu, ak je príjmom štátneho rozpočtu) okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu. Vysporiadanie finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu si poskytovateľ dotácie overí v informačnom systéme finančnej správy, t. j. žiadateľ o dotáciu už nemusí predkladať potvrdenie miestne príslušného správcu dane.

Obdobne poskytovateľ dotácie postupuje aj pri preukazovaní podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z., že žiadateľ o dotáciu nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov. Túto povinnosť musí žiadateľ o dotáciu naďalej spĺňať s tým, že od 1. decembra 2019 ju nepreukazuje, ale poskytovateľ dotácie si túto informáciu overí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne a v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

V súlade s § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a oprávnené právnické osoby môžu požiadať žiadateľov o dotáciu o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Takáto listinná podoba výpisov nesmie byť staršia ako 30 dní.

Prípadné otázky k praktickej aplikácii získavania a používania údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy je potrebné komunikovať s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

Ing. Radovan Majerský, PhD.
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky