Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

b) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523-2004 Z. z. o rozp. pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona


číslo: MF/7415/2005-421


V záujme jednotnej aplikácie ustanovenia § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo financií SR vydáva toto metodické usmernenie:
Príjmami štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona sú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Právnická osoba a fyzická osoba, ktorej sa poskytli prostriedky štátneho rozpočtu, odvádza do príjmov štátneho rozpočtu skutočný výnos, ktorý z nich vznikol, t. j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtov, prípadne celý poplatok, ak ich vedie na samostatnom účte. Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona je neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov - teda aj z prostriedkov štátneho rozpočtu porušením finančnej disciplíny.
Poskytovateľ pri poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu určí príjemcovi (v zmluve, liste, oznámení) rozsah a lehotu na vykonanie odvodu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu. Lehota a rozsah odvádzania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu môže vyplývať aj z osobitného predpisu. Nedodržanie takto určeného alebo ustanoveného rozsahu a lehoty je porušením finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona.
V prípade, že rozsah a lehota na odvedenie výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu do príjmov štátneho rozpočtu nie je ustanovená alebo určená poskytovateľom, príjemca odvedie vzniknutý výnos neodkladne po skončení lehoty na použitie prostriedkov najneskôr v lehote a v rozsahu určenom v Postupe pre zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, ktorý určuje Ministerstvo financií SR v súlade s § 8 ods. 2 zákona.

František Palko, v. r.
generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Verejné financie
  3. Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu
  4. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  5. Metodické usmernenia k zákonu o RPVS
  6. b) metodické usmernenie MF SR k aplikácii § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523-2004 Z. z. o rozp. pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na § 31 ods. 1 písm. d) citovaného zákona

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.