Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.1

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.1 dochádza z dôvodu:

  1. formálnej aktualizácie odvolávok na platnú legislatívu EÚ a platné znenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 a príslušnej riadiacej programovej dokumentácie;
  2. rozšírenia kategórie prijímateľov mimovládne organizácie/neziskové organizácie o subjekty – komory zriadené zákonom, členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR (pričom platí, že v prípade účasti členov Hospodárskej a sociálnej rady SR pri implementácii národných projektov v pozícii partnerov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, uplatňujú sa na týchto partnerov pravidlá financovania v zmysle časti 3.2.1.1, resp. 3.2.2.1 tohto materiálu);
  3. doplnenia pravidiel financovania pre program, ktorému boli pridelené finančné prostriedky osobitnej alokácie na podporu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí (Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020);
  4. odstránený odkaz na motivačno-sankčný mechanizmus z dôvodu zrušenia úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 658 z 13. novembra 2013 uznesením vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 15. 12. 2016.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.