Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.1

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.1 dochádza z dôvodu:

 1. formálnej aktualizácie odvolávok na platnú legislatívu EÚ a platné znenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 a príslušnej riadiacej programovej dokumentácie;
 2. rozšírenia kategórie prijímateľov mimovládne organizácie/neziskové organizácie o subjekty – komory zriadené zákonom, členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR (pričom platí, že v prípade účasti členov Hospodárskej a sociálnej rady SR pri implementácii národných projektov v pozícii partnerov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, uplatňujú sa na týchto partnerov pravidlá financovania v zmysle časti 3.2.1.1, resp. 3.2.2.1 tohto materiálu);
 3. doplnenia pravidiel financovania pre program, ktorému boli pridelené finančné prostriedky osobitnej alokácie na podporu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí (Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020);
 4. odstránený odkaz na motivačno-sankčný mechanizmus z dôvodu zrušenia úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 658 z 13. novembra 2013 uznesením vlády SR č. 156 z 9. apríla 2014.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 15. 12. 2016.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Finančné vzťahy s EÚ
 2. Povstupové fondy EÚ
 3. Programové obdobie 2014 - 2020
 4. Európske štrukturálne a investičné fondy
 5. Materiály
 6. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020
 7. Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.1

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.