Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

rok 2010

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2010 č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2010.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 633/2008 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2009 č. MF/008928/2009-72 (oznámenie č. 64/2009 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Mikloš
podpredseda vlády a minister financií