Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

rok 2012

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2012

č. MF/22366/2012-721,

ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

§ 1

 

(1) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  je uvedený v prílohe č. 1.

 

(2) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

 

(3) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

 

§ 2

Vzory tlačív daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2012.

 

§ 3

 

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/025279/2011-721, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 505/2011 Z. z.).

 

§ 4

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

 

 

Peter Kažimír

podpredseda vlády a minister financií

Slovenskej republiky